Sylabus předmětu MK - Marketingová komunikace (ŠAVŠ - ZS 2017/2018)

     Čeština          Angličtina          

Název: Marketingová komunikace
Semestr: ZS 2017/2018
Garant předmětu: doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra marketingu a managementu (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: Marketing
Dotace hodin: prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (3 kredity)
Cíl předmětu:
Vysvětlit koncepci integrované marketingové komunikace a její úkoly v komunikaci firmy vně i dovnitř. Budou diskutovány nástroje marketingové komunikace: reklama, Public Relations, osobní prodej, podpora prodeje, přímý marketing, sponzoring, event marketing a další nové trendy. Studenti získají znalosti a dovednosti, které budou prakticky využity při řešení případových studií a v závěrečné seminární práci.
 
Výukové metody: Kombinace přednášek a cvičení, řešení případových studií, individuální esej, týmová seminární práce a její prezentace.
 
Obsah předmětu:
1.Vztah marketingové komunikace k marketingovému mixu, vymezení základních pojmů
Integrovaná marketingová komunikace
(dotace 2/2)
2.Komunikační strategie a její tvorba
Značka a její význam v marketingové komunikaci, nové trendy přístupu ke značce
(dotace 2/2)
3.Firemní identita, image a reputace firmy
Význam CI pro celkovou komunikaci firem, důvody změny CI
(dotace 2/2)
4.Reklama - význam, druhy, měření účinnosti. Mediální trh a mediální plánování
Podpora prodeje. Nástroje podpory prodeje
(dotace 2/2)
5.Přímý marketing a CRM - řízení vztahů se zákazníky
Komunikace v místě prodeje
(dotace 2/2)
6.Vztahy s veřejností - public relations
Osobní prodej, sponzoring, event marketing
(dotace 2/2)
7.Vybrané aspekty mezinárodní marketingové komunikace
Nové trendy v marketingové komunikaci
(dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Aplikuje teoretické poznatky při praktické tvorbě komunikační kampaně produktu nebo značky
-Dokáže definovat a anlyzovat cílové skupiny komunikace
-Porozumí významu a užití integrované marketingové komunikace ve firmě

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách12 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech12 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku15 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce25 h
     Zpracování prezentace10 h
     Příprava na závěrečný test30 h
Celkem104 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích0 %
Vypracování semestrální práce40 %
Prezentace10 %
Absolvování závěrečného testu50 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
Předmět je zakončen zkouškou. Klasifikace je udělována na základě bodového zisku studenta/tky a tvoří ji následující komponenty:

a)v prezenčním studiu: prezence a aktivita na cvičení jako podmínka připuštění ke zkoušce, vypracování individuální eseje na zadané téma v předepsaném rozsahu (20 bodů), týmová seminární práce (20 bodů) a její prezentace (10 bodů), závěrečný test (50 bodů, minimum 27 bodů) Odevzdání a prezentace seminární práce je podmínkou pro přihlášení na zkoušku.

b) v kombinovaném studiu : účast na tutoriálech (10 bodů), vypracování a odevzdání individuální eseje na zadané téma v předepsaném rozsahu (20 bodů), odevzdání týmové seminární práce (20 bodů, závěrečný test (50 bodů, minimum 27 bodů). Odevzdání seminární práce je podmínkou pro přihlášení na zkoušku.

Práce se budou odevzdávat ve stanoveném termínu do odevzdávárny v AIS ŠAVŠ. Jiná forma je nepřípustná.

 
Podpora distančních forem studia:
Individuální konzultace s vyučujícím podle potřeb studenta/ky. E-communication
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
PŘIKRYLOVÁ, J. -- JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 320 s. ISBN 978-80-247-3622-8.
KARLÍČEK, M. Marketingová komunikace.: Jak komunikovat na našem trhu. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. 224 s. ISBN 978-80-247-5769-8.
VYSEKALOVÁ, J. Emoce v marketingu - Jak oslovit srdce zákazníka. Praha: Grada, 2014. 289 s. ISBN 978-80-247-4843-6.
VYSEKALOVÁ, J. Psychologie reklamy. Praha: Grada Publishing, 2012. 328 s. ISBN 978-80-247-4005-8.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
FORET, M. Marketingová komunikace ve veřejné správě. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita Brno, 2013. ISBN 978-80-7375-772-4.
HEJLOVÁ, D. Public relations. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2015. ISBN 978-80-247-5022-4.

Studijní plány:
Obor B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018 (a starší)
Vyučující předmětu: doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D. (garant)
Mgr. Emil Velinov, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Lucie Bydžovská dne 21. 2. 2018.

Typ výstupu: