Sylabus predmetu FT - Finanční trhy (ŠAVŠ - ZS 2017/2018)

     Čeština          Angličtina          

Název:
Finanční trhy
Semestr:
ZS 2017/2018
Garant předmětu:
doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.
Garantující pracoviště: Katedra ekonomie a práva (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis:
Dotace hodin:
prezenční, 3/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
přednáška
Způsob ukončení:
zkouška (5 kreditů)
Cíl předmětu:
Naučit studenty podrobné orientaci na světových finančních trzích. Seznámit je s klasifikací finančních trhů, způsoby oceňování finančních nástrojů, způsoby a praktikami pro obchodování na akciových, dluhopisových, měnových, repo- a derivátových trzích. Během kurzu bude objasněno řízení rizik.
 
Výukové metody: -- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
1.
Definice, tvorba a zánik peněz (dotace 1/0)
 
a.
finanční výkazy bank (úvěry, vklady, repo obchody, deriváty a ostatní finanční nástroje), kde, kdy a jak vznikají peníze, likvidita a rezervní požadavky, příklad bankovního systému bez centrální banky, příklad bankovního systému s centrální bankou, ziskové a ztrátové vztahy mezi obchodními bankami, podniky, státem, domácnostmi a centrální bankou, struktura rozvah a výsledovek obchodních bank

2.
Funkce centrální banky a platební systémy (dotace 1/0)
 
a.
původ centrálních bank, struktura rozvahy a výsledovky centrální banky, dvě schémata rozvah centrálních bank, příklady rozvah a výsledovek (Fed, Evropská centrální banka, Bank of Japan, Bank of England, Česká národní banka), správa cizoměnových rezerv a cizoměnové intervence, ražebné, příčiny ztrát centrálních bank, funkce rezervních požadavků, platební nástroje, hrubé a čisté platební systémy, klasifikace platebních systémů, platební systém v domácí měně, cizoměnový platební styk, platební systém v USA, Eurozone, Japonsku, Velké Británii a v České republice

3.
Měnová politika (dotace 1/0)
 
a.
podstata měnové politiky, nástroje měnové politiky (operace na volném trhu, automatické nástroje), operační cíl, zprostředkující cíl (cílení peněžních agregátů, monetaristé, využívání peněžních agregátů, cílení měnového kurzu), konečný cíl (cenová stabilita, definice inflace, jmenovité a reálné úrokové míry, deflace), cílení inflace (historie, explicitní inflační cíl, transparentnost měnové politiky, úloha inflačních předpovědí)

4.
Transmisní mechanismus měnové politiky (dotace 1/0)
 
a.
kanály měnové politiky, dopad očekávané inflace, setrvačnost mezd a cen, zpoždění v měnové politice, měnová politika, HDP a zaměstnanost, nezávislost měnové politiky (vymezení nezávislosti, argumenty pro a proti nezávislosti, příklady), pravidla měnové politiky (autopilot, Friedmanovo a Taylorovo pravidlo, NAIRU), měnová politika Fedu, Evropské centrální banky, Bank of Japan, Bank of England a České národní banky

5.
Kurzová politika (dotace 1/0)
 
a.
měnový kurz (definice, fundamentální a technická analýza), mezibankovní a klientský měnový trh (obchodování na měnovém trhu, globální měnový trh), modely stanovení rovnovážných měnových kurzů (model parity kupní síly, metoda platební bilance a vnitřní a vnější rovnováhy, metoda peněžní zásoby, model trhu s aktivy rovnováhy portfolia), režimy měnových kurzů (zlatý standard, pevný kurz, čistý, nezávislý a řízený plovoucí kurz, měnový výbor), cizoměnové intervence (podstata, důvody, efektivnost, příklady), platební bilance, zlato (obchodování se zlatem, zlato a centrální banky), Tobinova daň, dolarizace a eurizace, kurzová politika centrálních bank, měnové krize

6.
Struktura finančního systému (dotace 1/0)
 
a.
rozvahový přístup, sektorové rozvahy, architektura finančního systému, kategorie finančního trhu, finanční rizika, hnací síly vývoje finančního trhu, efektivnost finančního trhu, cenné papíry, maržový obchod, repo trh, krátký prodej, regulace a dohled nad finančním trhem, ochrana spotřebitele, jednotná licence, pojištění vkladů, finanční konglomeráty, mezinárodní finanční dohled

7.
Dluhový trh I (dotace 1/0)
 
a.
dluhové vztahy, úročení, konvence počítání dní, úvěrové riziko, trh mezibankovních vkladů, výnosová křivka, metoda svépomoci, forwardové úrokové míry, reálná hodnota dluhového nástroje, naběhlá hodnota dluhového nástroje, výnosnost do splatnosti, anuita, úrokové riziko, modifikovaná a Macaulayho durace, konvexita, hodnota bazického bodu, úrokové pozice, durace aktiv a závazků, půjčka, úvěr, vklad, historie dluhopisů, druhy dluhopisů podle bonity emitenta, druhy dluhopisů podle peněžních toků, dluhy dluhopisů podle vztahu k aktivům emitenta, dluhy dluhopisů podle vztahu k zahraničí, kovenanty, obchodování s dluhopisy, dluhopisy podle české legislativy, státní dluhopisy (USA, EU a Japonsko)

8.
Dluhový trh II (dotace 1/0)
 
a.směnka a šek, strukturovaný nástroj, leasing, faktoring a forfaiting, prodlení dlužníka, zadlužení domácností, hypoteční úvěry, americký hypoteční trh, evropský hypoteční trh, český hypoteční trh, úvěry ze stavební spoření, spotřební úvěry, exekuce, oddlužení, úvěrové registry, zadlužení podniků, zadlužení veřejných institucí, veřejný dluh, správa veřejného dluhu, deriváty a správa veřejného dluhu, cizoměnový veřejný dluh, zadlužení USA, zadlužení zemí EU, zadlužení České republiky, projekty PPP, zdanění dluhových nástrojů, daňová znatelnost placených úroků

9.Akciový trh I (dotace 1/0)
 
a.historie a druhy akcií, vznik základního kapitálu, zvýšení základního kapitálu (upsáním nových akcií, z kapitálu), snížení základního kapitálu, opční poukázky (warranty), štěpení akcií, akciová společnost v České republice, oceňování akcií, chování cen akcií, cena kontrolního balíku akcií, fundamentální analýza, technická analýza, psychologická analýza, obchodování s akciemi (OTC a burzovní trh), akciové indexy (USA, EU, Japonsko a Česká republika), globální depozitní poukázky

10.
Akciový trh II (dotace 1/0)
 
a.odměny osob ve vedení podniků, akciové opce jako forma odměny, privatizace v České republice, akcioví analytici, akciové bubliny, úloha centrálních bank v akciových bublinách, účetní skandály v letech 2001 a 2002, fúze a akvizice, zdanění akciových nástrojů, úpadek, započtení pohledávek a závazků při likvidaci. dopad akciového trhu na hospodářství, investice do akcií, teorie portfolia (střední výnosnost portfolia, rozptyl portfolia, efektivní hranice, optimální portfolio, model jednoho indexu, model CAPM)

11.
Spoření a investování (dotace 1/0)
 
a.
finanční situace domácností, finanční poradci, stavební spoření, fondy kolektivního investování, investiční fondy v České republice v 90. letech, průběžné a fondové penzijní systémy, penzijní fondy, životní pojištění, nemovitosti, důvěrné obchodování, podvody na finančním trhu, finanční trh a daně

12.
Derivátový trh a sekuritizace (dotace 1/0)
 
a.definice derivátu, druhy a kategorie derivátů (forwardy, futures, swapy, opce, úrokové deriváty, měnové deriváty, akciové deriváty, komoditní deriváty, úvěrové deriváty), hybné síly a rozvoj sekuritizace, tradiční sekuritizace, tranšování, produkty sekuritizace, cenné papíry zajištěné aktivy (kolaterizované úvěrové závazky, kolaterizované dluhové závazky, kolaterizované dluhopisové závazky, syntetické CDO, kolaterizované hypoteční závazky, komerční papíry zajištěné aktivy), mechanismus sekuritizace, požadované vlastnosti sekuritizovaných aktiv, rizika původce, clean-up call, úvěrové posílení, předčasné ukončení, jednotky pro speciální účel (SPV, SPE), syntetická sekuritizace (základní a páková), příklady sekuritizace v Evropě a v České republice, dopad na hospodářství

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Interpretuje široké veřejnosti finanční literaturu a finanční tisk
-
Rozpozná funkci finančních institucí
-Uvede příklady rozvahového pohledu na finanční nástroje
-Vyjádří podstatu finančních nástrojů
-
Vysvětlí dopad finančních trhů na makroekonomické proměnné (HDP, inflace a zaměstnanost)

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách
36 h12 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
17 h
28 h
     Příprava na průběžné hodnocení
17 h
28 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku
42 h44 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
12 %
12 %
Prezentace12 %12 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky76 %76 %
Celkem
100 %
100 %
 
Způsob hodnocení:
Aktivita na přednáškách 0 - 12 bodů
Prezentace 0 - 12 bodů
Závěrečná ústní zkouška 0 - 76 bodů

Bodové hranice hodnocení:
Výborně: 90-100
Velmi dobře: 75-89
Dobře: 60-74
Neprospěl: 0-59
Nedostavil/a se (-): body se nevkládají
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
JÍLEK, J. Finance v globální ekonomice I: Peníze a platební styk. Praha, Czech Republic: Grada Publishing a.s., 2013. 664 s. ISBN 978-80-247-3893-2.
JÍLEK, J. Finance v globální ekonomice II: Měnová a kurzová politika. Prague, Czech republic: Grada Publishing a.s., 2013. 560 s. ISBN 978-80-247-4516-9.
Jazyk výuky: Angličtina
JÍLEK, J. -- MATOUŠEK, R. Money in the modern world. 1. vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010. ISBN 978-3-631-59118-5.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
JÍLEK, J. Finanční a komoditní deriváty. Praha: Grada Publishing, 2002.
JÍLEK, J. Finanční trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-1653-4.
JÍLEK, J. Akciové trhy a investování. 1. vyd. Praha: GRADA, 2009. ISBN 978-80-247-2963-3.
JÍLEK, J. Finanční a komoditní deriváty v praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3696-9.
JÍLEK, J. -- SVOBODOVÁ, J. Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2013. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. ISBN 978-80-247-4710-1.

Studijní plány:
Obor N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, kombinovaná forma, počáteční období LS 2015/2016, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období:
ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018 (a starší)
Vyučující předmětu:
prof. Ing. Josef Jílek, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. (garant)
Vyučován v jazyce:
čeština, angličtina
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Zuzana Hejhalová dne 14. 11. 2017.

Typ výstupu: