Sylabus předmětu FMD - Dopady finančního modelování do podnikového účetnictví (ŠAVŠ - ZS 2017/2018)

     Čeština          Angličtina          

Název:
Dopady finančního modelování do podnikového účetnictví
Semestr:
ZS 2017/2018
Garant předmětu: doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.
Garantující pracoviště:
Katedra financí a účetnictví (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis:
Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin:
prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky:
přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (5 kreditů)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s modelováním dopadů podnikového finančního rozhodování do účetních výkazů. Důraz je kladen na variantnost vstupních proměnných, která je typickým rysem rozhodování finančních manažerů v současných podnicích. Předmět je vyučován s podporou funkcí a modulů aplikace MS Excel.
 
Výukové metody:
V prezenčním studiu se výuka skládá z teoretických přednášek a cvičení. V průběhu semestru jsou řešeny případové studie a příklady z praxe. V distanční formě studia je výuka uskutečňována v rámci společných soustředění a individuálních konzultací s vyučujícím.
 
Obsah předmětu:
1.
Analýza účetních výkazů a hodnocení finanční výkonnosti (dotace 3/4)
 
a.
Poměrové ukazatele a DuPontův rozklad rentability
b.Investovaný kapitál (NOA)
c.Ekonomická a tržní přidaná hodnota (EVA a MVA)
d.
Vztah mezi EVA, MVA a hodnotou podniku z pohledu vlastníka

2.Finanční plánování účetních výkazů (dotace 2/4)
 
a.
Metody finančního plánování
b.
Plánování čistého pracovního kapitálu
c.
Provozní páka a tvorba výsledku hospodaření
d.Plánování cash flow a přímá a nepřímá metoda jeho výpočtu
e.
Modelování dopadů změn rozvahových a výsledkových položek na objem potřebných dodatečných zdrojů financování

3.
Hodnocení efektivnosti investic do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Účetní dopady investování do dlouhodobého majetku (dotace 2/4)
 
a.
Plánování peněžních příjmů z investice a kapitálových výdajů
b.
Dynamické metody investičního rozhodování
c.
Promítání rizika do investičního rozhodování a analýza citlivosti

4.
Stanovení hodnoty podniku (dotace 2/6)
 
a.
Základní aspekty a přístupy při ocenění podniku
b.
Generátory výnosové hodnoty podniku
c.
Metoda ekonomické přidané hodnoty a metoda diskontovaného volného cash flow

5.
Účetní dopady změn objemu investovaného kapitálu a vliv na hodnotu podniku z pohledu vlastníka (dotace 3/6)
 
a.
Formy navyšování vlastního kapitálu a jejich účetní zobrazení
b.
Stanovení nákladů vlastního kapitálu s využitím empirických dat
c.Formy navyšování cizího kapitálu a jejich účetní zobrazení
d.
Výpočet nákladů cizího kapitálu a WACC
e.
Finanční páka
f.
Vztah mezi WACC a hodnotou podniku z pohledu vlastníka

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Argumentuje dopady různých rozhodnutí na výši dodatečné potřeby financování s ohledem na WACC a vyřeší "cyklický problém"
-Definuje základní finanční cíl podnikání, argumentuje možnosti jeho měření na základě výkazů podnikového účetnictví a vysvětlí, jaká dílčí rozhodnutí v oblasti podnikových financí pozitivně přispívají k naplňování tohoto cíle.
-
Posoudí výhodnost různých forem investic do dlouhodobého majetku podniku
-
Vypočítá a interpretuje hodnotu podniku výnosovými metodami diskontovaného volného cash flow a ekonomické přidané hodnoty
-
Zhodnotí finanční výkonnost podniku a interpretuje strukturu interně a externě generovaných peněžních toků

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách12 h8 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech24 h0 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)
0 h4 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
20 h
30 h
     Příprava na průběžné hodnocení14 h
14 h
     Příprava na závěrečný test14 h28 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Vypracování semestrální práce
0 %50 %
Absolvování průběžného testu (testů)60 %0 %
Absolvování závěrečného testu30 %36 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
10 %
14 %
Celkem
100 %
100 %
 
Způsob hodnocení:
Podmínky zápočtu:
Absolvování dvou průběžných testů z příkladů v MS Excel, které jsou náplní jednotlivých cvičení. Každý test je hodnocen maximálně 32 body. Zadání i řešení příkladů je průběžně vystavováno v dokumentovém serveru AIS. V případě početní chyby je v rámci celkového hodnocení částečně zohledňován i správně zvolený a použitý postup řešení. Z průběžných testů je možno získat maximálně 60 bodů (2 testy x 30 bodů). Aby bylo hodnocení zápočtových testů započítáno do celkového hodnocení, musí student získat minimálně 50 % bodů (tj. 30 bodů celkem).

Podmínky zkoušky:
Písemný test obsahující teoretické otázky (případně obsahující číselné informace, které je nutno z teoretického hlediska interpretovat). Ústní dozkoušení v případě nejasností. Seznam otázek je uveden na konci jednotlivých kapitol studijních podkladů (vystaveny začátkem semestru v dokumentovém serveru AIS). Ze zkoušky je možno získat maximálně 40 bodů. Aby bylo hodnocení zkoušky započítáno do celkového hodnocení, musí student získat minimálně 50 % bodů (tj. 20 bodů).

Hodnocení zápočtových testů a hodnocení zkoušky se sčítají a vstupují do celkového hodnocení, na základě kterého je udělena výsledná známka dle následující stupnice:
90 - 100 bodů výborně
75 - 89 bodů velmi dobře
60 - 74 bodů dobře
59 a méně nevyhověl

Zkoušky se musí zúčastnit i studenti, kteří získají plný počet bodů ze zápočtových testů.

 
Podpora distančních forem studia:
Studijní materiály uložené v dokumentovém serveru AIS - Power Pointové prezentace pokrývající jednotlivá témata, zadání početních příkladů a jejich řešení v MS Excel.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance.: 3. vydání +CD. 3. vyd. Praha: C.H.BECK, 2010. ISBN 978-80-7400-194-9.
MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku.: Proces ocenění základní metody a postupy. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2011. ISBN 978-80-86929-67-5.
RADOVÁ, J. -- MÁLEK, J. -- DVOŘÁK, P. Finanční matematika pro každého. 8. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. ISBN 978-80-247-4831-3.

Studijní plány:
Obor N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, kombinovaná forma, počáteční období LS 2015/2016, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, kombinovaná forma, počáteční období LS 2015/2016, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPM Globální podnikání a marketing, kombinovaná forma, počáteční období LS 2015/2016, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPM Globální podnikání a marketing, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017, místo výuky Praha
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:
čeština, angličtina
Místo výuky:
Mladá Boleslav, Praha


Poslední změnu provedla Ing. Lucie Kočí dne 21. 2. 2018.

Typ výstupu: