Sylabus předmětu SMMK1 - Statistické metody v managementu kvality I (ŠAVŠ - LS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Statistické metody v managementu kvality I
Semestr: LS 2016/2017
Garant předmětu: doc. Ing. Eva Jarošová, CSc.
Garantující pracoviště: Katedra logistiky, kvality a automobilové techniky (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: ne Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: konzultační
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (3 kredity)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními statistickými nástroji používanými v řízení kvality.
 
Výukové metody: Přednášky a cvičení jednou za 14 dní. Semestrální práce se zadanými daty na téma statistické regulace procesu a analýzy způsobilosti procesu. Pořadí témat se v kombinované formě z organizačních důvodů může lišit, viz učební opora v dokumentovém serveru AIS. Průběžný test v kombinované formě v rámci 2. tutoriálu.
 
Obsah předmětu:
1.Přehled základních nástrojů. Paretova analýza. (dotace 2/2)
 
a.Třídění a sumarizace hodnot kategoriálních znaků.
b.Zohlednění závažnosti příčin pomocí skórů.
c.Paretovo pravidlo.

2.Statistická regulace procesu (dotace 2/2)
 
a.Princip regulace procesu. Typy regulace.
b.Regulace měřením. Diagram pro průměr a rozpětí. Diagram pro individuální měření.
c.Vlastnosti regulačního diagramu.

3.Analýza způsobilosti (dotace 2/2)
 
a.Přirozená a přípustná variabilita.
b.Nejpoužívanější ukazatele způsobilosti procesu.
c.Ověřování předpokladů.

4.Průběžný test
Statistická regulace procesu
(dotace 2/2)
 
a.Průběžný test (Paretova analýza, regulační diagramy měřením, ukazatele způsobilosti)
b.Regulace srovnáváním. Diagram pro počet neshodných. Diagram pro podíl neshodných.
c.Diagram pro počet neshod. Diagram pro počet neshod na jednotku.

5.Statistická přejímka (dotace 2/2)
 
a.Podstata a typy statistické přejímky.
b.Vlastnosti přejímacího plánu, operativní charakteristika.
c.Postup při přejímce srovnáváním.

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Bude schopen identifikovat nejpodstatnější příčiny problémů pomocí Paretova diagramu
-Bude schopen vybrat a aplikovat jednoduchý plán při přejímce srovnáváním
-Bude schopen vyjádřit úroveň kvality procesu pomocí ukazatelů způsobilosti
-Bude schopen vysvětlit podstatu statistické regulace procesu, zvolit vhodný typ Shewhartova diagramu pro danou situaci, aplikovat jej a interpretovat výsledky

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách10 h0 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech10 h8 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h5 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku15 h15 h
     Příprava na průběžné hodnocení15 h18 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce14 h16 h
     Příprava na závěrečný test20 h22 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Vypracování semestrální práce20 %20 %
Absolvování průběžného testu (testů)30 %30 %
Absolvování závěrečného testu50 %50 %
Celkem100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
Hodnocení bude provedeno na základě následujících částí:
samostatná semestrální práce (20%), průběžný test (30%), závěrečný test (50%).

Stupnice:
100-90 - výborně
89-75 - velmi dobře
74-60 - dobře
méně než 60 - neprospěl
 
Podpora distančních forem studia:
Individuální konzultace na žádost studenta.
Učební opora pro kombinovanou formu studia vystavená v Dokumentovém serveru předmětu
skripta:
JAROŠOVÁ, E. Statistické metody řízení jakosti pro kombinovanou formu studia, Mladá Boleslav: ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola, 2011
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
JAROŠOVÁ, E. Statistické metody řízení jakosti pro kombinovanou formu studia. 1. vyd. Mladá Boleslav: Škoda Auto a. s., 2011. ISBN 978-80-87042-37-3.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
ČSN ISO 8258.: Shewhartovy regulační diagramy. Praha,: 1993. 35 s.
ČSN ISO 2859-1/2000.: Statistické přejímky srovnáváním - cást 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii. Praha: Český normalizační institut, 2000. 90 s.
JAROŠOVÁ, E. -- NOSKIEVIČOVÁ, D. Pokročilejší metody statistické regulace procesu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2015. ISBN 978-80-247-5355-3.
Jazyk výuky: Angličtina
MONTGOMERY, D C. Statistical quality control.: A modern introduction. 6. vyd. Hoboken: John Wiley and Sons, 2009. ISBN 978-0-470-23397-9.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Vyučující předmětu: doc. Ing. Eva Jarošová, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Zuzana Hejhalová dne 9. 2. 2017.

Typ výstupu: