Sylabus předmětu SDR - Štíhlé dodavatelské řetězce (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Štíhlé dodavatelské řetězce
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: Ing. David Holman, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra logistiky, kvality a automobilové techniky (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: žádné
Dotace hodin: prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Cíl předmětu:
V rámci předmětu studenti poznají, jak byl koncept Lean v řízení dodavatelských řetězců využit doposud, resp. co brání jeho širšímu využití, dále zdůrazňuje co a proč koncept Lean nahrazuje, odlišení od hromadného principu produkce,řízení, nákladového oceňování. Studenti se seznámí s nutnými předpoklady, které musí být při aplikaci Lean konceptu v řízení dodavatelských řetězců splněny. Předpoklady budou představeny, zasazeny do historického vývoje (pro lepší pochopení) a ukázány na praktických příkladech.
 
Výukové metody: − Přednášky
− Exkurze
- Manažerské hry
− Příklady z praxe (Best practices)
− Případové studie
 
Obsah předmětu:
1.Historický vývoj produkčních systémů, řízení, tržního prostředí (dotace 2/0)
2.Lean (vznik a vývoj, aktuální stav) (dotace 1/1)
3.Přechod Mass > Lean (hlavní oblasti změny: Produktivita, Přidaná hodnota, Nákladové ocenění, Řízení) (dotace 2/2)
4.Produktivita (dotace 1/2)
5.Přidaná hodnota (dotace 1/2)
6.Nákladové ocenění (dotace 1/1)
7.Řízení (dotace 2/2)
8.Strategie, konkurenceschpnost v 21. století (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Navrhne a vyhodnotí přínosy revolučních změn v konceptech řízení dodavatelských řetězců
-Popsat existující koncepty řízení dodavatelských řetězců
-Rozliší evoluční a revoluční změny mezi jednotlivými koncepty řízení dodavatelských řetězců

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech12 h0 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h16 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku12 h14 h
     Příprava na průběžné hodnocení10 h6 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce20 h5 h
     Zpracování prezentace5 h3 h
     Příprava na závěrečný test25 h20 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku0 h20 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích10 %0 %
Vypracování semestrální práce10 %30 %
Prezentace10 %10 %
Absolvování průběžného testu (testů)20 %0 %
Absolvování závěrečného testu50 %60 %
Celkem100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
Podmínky získání zápočtu:
- max. 1 neomluvená neúčast na cvičení/přednáškách
- vypracování a prezentace semestrální práce
- absolvování průběžného testu a závěrečného testu
 
Podpora distančních forem studia:
Prezentace přednášek z prezenční formy studia jsou dostupné na dokumentovém serveru.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
PERNICA, P. Logistika pro 21. století 1.díl +CD. 1. vyd. Praha: Radix spol. s r. o., 2005. 569 s. ISBN 80-86031-59-4.

Doporučená:
CHRISTOPHER, M. Logistics and Supply chain management. Pearsoned education limited. Great Britain. 2005. ISBN 0-273-68176-1
Womack, J.P. The Machine That Change the World. Free Press. New York. 2007. ISBN 978-0-7432-9979-4
Jazyk výuky: Čeština
JIRSÁK, P. -- VINŠ, M. -- MERVART, M. -- PERNICA, P. -- HOLMAN, D. Logistika pro ekonomy - vstupní logistika. In: JIRSÁK, P. -- VINŠ, M. -- PERNICA, P. -- MERVART, P. Logistika pro ekonomy.: Vstupní logistika. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. s. 196--202. ISBN 978-80-7357-958-6.
PERNICA, P. Logistika pro 21. století 2.díl. 1. vyd. Praha: Radix spol. s r. o., 2005. 1095 s. ISBN 80-86031-59-4.
PERNICA, P. Logistika pro 21. století 3.díl. 1. vyd. Praha: Radix spol. s r. o., 2005. 1698 s. ISBN 80-86031-59-4.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. David Holman, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Zuzana Hejhalová dne 6. 10. 2016.

Typ výstupu: