Sylabus předmětu RP - Řízení projektu (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Řízení projektu
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: Ing. Drahoslav Dvořák, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra informatiky a kvantitativních metod (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: žádné
Dotace hodin: kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: cvičení
Způsob ukončení: zkouška (4 kredity)
Cíl předmětu:
Hlavním cílem předmětu je zprostředkovat základní praktické aspekty řízení projektů z pohledu projektového manažera.
V praktickém cvičení objasnit a naučit zvládat problematiku řízení projektů. Seznámit studenty se základními aspekty úspěšných projektů, zdůraznit klíčová místa a možnosti při zakládání, plánování, sledování, řízení a ukončení projektů. Vymezit formy a metody vyhodnocování jednotlivých fází projektů a závěrečného vyhodnocení projektů ve všech aspektech a kritériích, včetně vyhodnocení úspěšnosti projektového manažera.
 
Výukové metody: Předmět je rozdělen do 5 přednáškových bloků a 2 praktických cvičení. V rámci přednášek se studenti seznamují s nejčastěji používanými metodami řízení projektů, které jsou v praxi široce uplatňovány. jednotlivé metodické principy jsou dále konfrontovány s praktickými zkušenostmi vyučujícího. V průběhu cvičení jsou studenti seznámeni se základy aplikace MS Project tak, aby byly scohpni v praxi připravit a odřídit projekt.
 
Obsah předmětu:
1.Co je projekt (dotace 0/1)
2.Projektové cíle (dotace 0/1)
3.Plánování projektu (dotace 0/1)
4.Vedení projektového týmu (dotace 0/1)
5.Vedení projektu (dotace 0/1)
6.Ukončení projektu (dotace 0/1)
7.Vyhodnocení projektu (dotace 0/1)
8.MS Projekt (dotace 0/5)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Definuje základní projektové temríny: cíl projektu, životní cyklus, přístupy k PM
-Navrhne řešení nejčastějších problémů při řízení projektů
-Objasní význam jednotlivých fází životního cyklu při řízení dodávky projektu
-Vytvoří plán jednoduchého projektu v aplikaci Microsoft Project

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách4 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech4 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)12 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku20 h
     Příprava na průběžné hodnocení0 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce10 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku40 h
Celkem90 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhKombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích15 %
Vypracování semestrální práce30 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky55 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
Ukončení předmětu se skládá z realizace semestrálního projektu a ústní zkoušky. Semetrální projekt obsahuje zhodnocení vlastního projektu metodou logického rámce a zpracování harmonogramu projektu v MS Project.
Při ústní zkoušce studenti prokazují teoretické znalosti vybraných témat řízení projektu a schopnost rozpoznat chyby na projektových plánech.
 
Podpora distančních forem studia:
Konzultace s vyučujícím (tutorem), budou probíhat prostřednictvím školou zřízených e-mailových schránek nepřetržitě, formou telefonu v předem určených časech a při osobních setkání v rámci konzultačních hodin speciálně vypisovaných pro studenty kombinované formy studia.
Studenti mohou navštěvovat přednášky a cvičení v předmětu v rámci prezenčního studia a využívat i dalších konzultačních hodin vypsaných vyučujícím mimo časový plán kombinovaného studia.
 
Literatura:
Základní:
ROSENAU, M D. Řízení projektů. 3. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 344 s. ISBN 978-80-251-1506-0.
DVOŘÁK, D. Řízení projektu.: Báze znalostí manažera projektu. 1. vyd. Mladá Boleslav: ŠAVŠ o.p.s., 2009. ISBN 978-80-87042-29-8.

Doporučená:
KALIŠ, J. -- ŘÍHA, M. Microsoft Office Project. Brno: Computer Press, 2008. 472 s. ISBN 978-80-251-1931-0.
DVOŘÁK, D. Řízení projektů.: Nejlepší praktiky s ukázkami v Microsoft Office. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 244 s. ISBN 978-80-251-1885-6.
DOLEŽAL, J. Projektový management podle IPMA. 1. vyd. Praha: GRADA, 2009. ISBN 978-80-247-2848-3.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Drahoslav Dvořák, Ph.D. (cvičící, garant, zkoušející)
Ing. Martin Juhas (zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 16. 5. 2016.

Typ výstupu: