Sylabus předmětu MSV2 - Metody štíhlé výroby II (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Metody štíhlé výroby II
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: Ing. David Staš, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra logistiky, kvality a automobilové techniky (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: Metody štíhlé výroby
Dotace hodin: prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Cíl předmětu:
Poskytnout rozšířené informace o filozofii štíhlého podniku, štíhlé výrobě, štíhlém výrobním systému, štíhlé administrativě, o principech a metodách štíhlého podniku a jejich možnostech uplatňování v praxi. Zásadní pozornost bude věnována praktickým ukázkám realizace a funkčnosti metod štíhlého podniku na řadě simulačních a optimalizačních her.
 
Výukové metody: −Přednášky
−Exkurze
−Příklady z praxe (Best practices)
−Případové studie
 
Obsah předmětu:
1.Principy a metody štíhlého podniku (dotace 2/2)
 
a.E -- learning metod štíhlé výroby
b.Technologický modul -- ukázky metod štíhlého podniku na výrobní lince
c.Výukové filmy k jednotlivým metodám

2.Lean office (dotace 2/2)
 
a.Kaskáda KVP -- vlna 2
b.Představení metody Bottom up -- 1. stupeň
c.Základní stavební kameny -- Naučná stezka
d.Bottom up -- 2. stupeň, Bottom up -- 3. stupeň
e.Optimalizační a simulační hry

3.Stabilní výroba (dotace 2/2)
 
a.Základy stabilní výroby
b.Výsledky z pilotních závodů
c.Měření stabilní výroby
d.Simulační hra stabilní výroba

4.Milk - run (dotace 2/2)
 
a.Interní Milk -- run
b.Optimalizační hra
c.Sledování stavu zásob v supermarketu pomocí grafu
d.Sledování spotřeby materiálu ve výrobě
e.Výpočet množství kanbanových karet v supermarketu

5.Vytaktování a tvorba hodnot (dotace 2/2)
 
a.Nástroje optimalizace a tvorba standardních pracovních postupů
b.Tvorba standardních operačních listů a taktovací tabule
c.Simulační montážní linka

6.Hodnotová analýza (dotace 2/2)
 
a.Vysvětlení cíle VSM
b.Vysvětlení konstrukce analýzy na příkladech
c.Společná analýza na příkladu

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Porozumí základům průmyslového inženýrství
-Prokáže znalost principů hodnotové analýzy včetně jejího vyhodnocení
-Vysvětlí význam stabilní výroby pro zvýšení efektivity výroby

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách12 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech12 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku14 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce18 h
     Příprava na závěrečný test28 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích30 %
Vypracování semestrální práce30 %
Absolvování závěrečného testu40 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
Prezenční forma
Výsledné hodnocení předmětu se skládá z následujících činností: Účast na přednáškách, seminářích a odborných exkurzích (30%), Odevzdání semestrální práce zadané v průběhu semestru (30%), Absolvování závěrečného testu ze získaných znalostí (40%).

Kombinovaná forma
Výsledné hodnocení předmětu se skládá z následujících činností: Účast na seminářích (20%), Odevzdání semestrální práce zadané v průběhu semestru (40%), Absolvování závěrečného testu ze získaných znalostí (40%).

Závěrečné hodnocení
100% - 90% splněno 1 (A)
89% - 83% splněno 2 (B)
82% - 75% splněno 2 (C)
74% - 68% splněno 3 (D)
67% - 60% splněno 3 (E)
59% - 0% nesplněno N (F)
 
Podpora distančních forem studia:
On-line výukové materiály zveřejněné na dokumentovém serveru (podkladové materiály k přednášené tématice, části odborných textů).

Kontakty na odborníky ze Škoda, s kterými je možné konzultovat témata zadaných semestrálních prací.

Konzultace s vyučujícími jednak prostřednictvím e-mailu, faxu neno telefonu ve vymezených časech, nebo po vzájemné dohodě.

 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
LIKER, J. Tak to dělá Toyota. Praha: Management Press, 2007. 390 s. ISBN 978-80-7261-173-7.
LIKER, J K. -- MEIER, D. The Toyota Way Fieldbook. New York: Mc Graw-Hill, 2006. 288 s. ISBN 0-07-144893-4.

Doporučená:
Instruction documentation regarding the ŠKODA production system
Výukové podklady Výrobního systému ŠKODA
Jazyk výuky: Čeština
KOŠTURIAK, J., FROLÍK, Z. Štíhlý a inovativní podnik. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 2006. ISBN 80-86851-38-9..

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: LS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, ZS 2015/2016   (a starší)
Vyučující předmětu: Mgr. Hana Morcová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. David Staš, Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Zuzana Hejhalová dne 5. 10. 2016.

Typ výstupu: