Sylabus předmětu MSV - Metody štíhlé výroby (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Metody štíhlé výroby
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: Ing. David Staš, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra logistiky, kvality a automobilové techniky (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: žádné
Dotace hodin: prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Cíl předmětu:
Poskytnout základní informace o filozofii štíhlého podniku, štíhlé výrobě, štíhlém výrobním systému, o principech a metodách štíhlého podniku a jejich možnostech uplatňování v praxi. Zásadní pozornost bude věnována praktickým ukázkám realizace a funkčnosti metod štíhlého podniku na řadě simulačních a optimalizačních her.
 
Výukové metody: −Přednášky
−Exkurze
−Příklady z praxe (Best practices)
−Případové studie
 
Obsah předmětu:
1.Principy a metody štíhlého podniku I. (dotace 2/2)
 
a.Požadavky zákazníka
b.Štíhlý výrobní systém
c.Metody štíhlého podniku v praxi

2.Principy a metody štíhlého podniku II. (dotace 2/2)
 
a.Výroba dle požadavku zákazníka
b.Optimalizační hra

3.Týmová práce, organizace pracoviště dle metody 5S, práce se standardy (dotace 2/2)
 
a.Týmová práce - organizace výroby ve ŠKODA AUTO
b.Standardy na pracovištích, standardní operační listy
c.Simulace metody 5S

4.Rychlé přeseřízení, autonomní údržba, JIT simulace (dotace 2/2)
 
a.Simulace rychlého přeseřízení ve výrobě
b.TPM - autonomní údržba
c.Simulace JIT procesu

5.Odstraňování plýtvání v podniku (dotace 2/2)
 
a.Simulace minifabrika - hledání plýtvání ve výrobě
b.Trénink úspory energií

6.Ergonomie, optimalizace výrobní linky (dotace 2/2)
 
a.Pracovní podmínky, pracovní prostředí
b.Optimalizace výrobní linky

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Aplikuje vybrané metody štíhlé výroby na praktických příkladech
-Rozpozná a vysvětlí jednotlivé druhy plýtvání
-Vysvětlí podstatu filozofie štíhlého podniku

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách12 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech12 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku14 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce18 h
     Příprava na závěrečný test28 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích30 %
Vypracování semestrální práce30 %
Absolvování závěrečného testu40 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
Prezenční forma
Výsledné hodnocení předmětu se skládá z následujících činností: Účast na přednáškách, seminářích a odborných exkurzích (30%), Odevzdání semestrální práce zadané v průběhu semestru (30%), Absolvování závěrečného testu ze získaných znalostí (40%).

Kombinovaná forma
Výsledné hodnocení předmětu se skládá z následujících činností: Účast na seminářích (20%), Odevzdání semestrální práce zadané v průběhu semestru (40%), Absolvování závěrečného testu ze získaných znalostí (40%).

Závěrečné hodnocení
100% - 90% splněno 1 (A)
89% - 83% splněno 2 (B)
82% - 75% splněno 2 (C)
74% - 68% splněno 3 (D)
67% - 60% splněno 3 (E)
59% - 0% nesplněno N (F)
 
Podpora distančních forem studia:
On-line výukové materiály zveřejněné na dokumentovém serveru (podkladové materiály k přednášené tématice, části odborných textů).

Kontakty na odborníky z oddělení výrobního systému Škoda, s kterými je možné konzultovat témata zadaných semestrálních prací, po vzájemné dohodě se i osobně sejít.

Konzultace s vyučujícími zaměřené na probíranou látku. Jednak prostřednictvím e-mailu, osobně ve vymezených časech, nebo po vzájemné dohodě.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
IMAI, M. Kaizen.: Metoda, jak zavést úspornější a flexibilnější výrobu v podniku. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 272 s. ISBN 978-80-251-1621-0.

Doporučená:
Výukové podklady Výrobního systému ŠKODA
Jazyk výuky: Čeština
LIKER, J K. Tak to dělá Toyota .: 14 zásad řízení největšího světového výrobce . 1. vyd. Praha: MANAGEMENT PRESS, 2007. 390 s. ISBN 978-80-7261-173-7.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016   (a starší)
Vyučující předmětu: Mgr. Hana Morcová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. David Staš, Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Zuzana Hejhalová dne 5. 10. 2016.

Typ výstupu: