Sylabus předmětu MR - Manažerské rozhodování (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Manažerské rozhodování
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc.
Garantující pracoviště: Katedra logistiky, kvality a automobilové techniky (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: žádné
Dotace hodin: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Cíl předmětu:
Seznámit studenty s racionálními postupy řešení rozhodovacích problémů,získat poznatky o rozhodovacích procesech a jejich struktuře, seznámit s uplatňováním principů týmové práce a volbou stylu rozhodování,vysvětlit základní metody a nástroje rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty, popsat management rizika.
 
Výukové metody: Přednášky a na ně navazující cvičení
 
Obsah předmětu:
1.Základní pojmy a poznatky manažerského rozhodování (dotace 1/2)
2.Rozhodovací procesy a jejich struktura (dotace 1/2)
3.Skupinové rozhodování a případové studie vhodného stylu rozhodování (dotace 2/4)
4.Metody rozhodování za jistoty (dotace 2/4)
5.Metody rozhodování za rizika a nejistoty (dotace 4/8)
6.Management rizika (dotace 2/4)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Interprretuje základní pojmy v oblasti manažerského rozhodování
-Řeší rozhodovací úlohy v oblasti manažerského rozhodování
-Uplatňuje základní teoretické principy rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách12 h0 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech24 h0 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h12 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku14 h0 h
     Příprava na průběžné hodnocení14 h0 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce0 h20 h
     Příprava na závěrečný test20 h52 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Vypracování semestrální práce0 %30 %
Absolvování průběžného testu (testů)30 %0 %
Absolvování závěrečného testu70 %70 %
Celkem100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
Seminární práce, závěrečný písemný test
 
Podpora distančních forem studia:
PPT prezentace
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
FOTR, J. -- HRŮZOVÁ, H. -- DĚDINA, J. Manažerské rozhodování. 3. vyd. Praha: EKOPRESS, 2003. 252 s. ISBN 80-86119-69-6.
ŠTĚDROŇ, B. -- PALÍŠKOVÁ, M. -- A KOLEKTIV, -- SVÍTEK, M. -- SVOBODA, L. -- MOOS, P. -- PASTOR, O. Manažerské rozhodování v praxi. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-587-9.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
RICHTER, J. -- ŠVECOVÁ, L. Manažrské rozhodování - cvičebnice s příklady. Praha: Nakladatelstí Oecomia, 2003. 182 s. ISBN 80-245-0486-3.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2015/2016   (a starší)
Vyučující předmětu: prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 27. 9. 2016.

Typ výstupu: