Sylabus předmětu MKAP - Management kvality v automobilovém průmyslu (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Management kvality v automobilovém průmyslu
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: Ing. et Ing. Martin Folta, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra logistiky, kvality a automobilové techniky (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: Management kvality
Dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: cvičení
Způsob ukončení: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou managementu kvality v automobilovém průmyslu. Prostřednictvím seminářů bude pozornost věnována klíčovým oblastem se zvýšenými požadavky na kvality vycházející z požadavků na kvalitu v automobilovém průmyslu. Formou případových studií a praktických ukázek budou prezentovány moderní přístupy a metody managementu kvality v odvětví automobilového průmyslu.
 
Výukové metody: Prezentace, využití odborných studií, videí a praktických ukázek, týmová práce ve skupinách.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do problematiky řízení kvality v automobilovém průmyslu (dotace 1/1)
2.Procesní přístup v systému řízení automobilového průmyslu (dotace 1/1)
3.Mezinárodní systémové standardy v automobilovém průmyslu - struktura, vývoj a požadavky normy ISO/TS 16949, integrované systémy řízení (dotace 1/1)
4.Pokročilé plánování kvality v automobilovém průmyslu (APQP) - metodický přístup a metody pokročilého plánování kvality (dotace 1/1)
5.Proces schvalování dílů do sériového stavu (PPAP) - účel, požadavky, stupně předložení, dokumentace (dotace 1/1)
6.Management kvality v nakupování automobilového průmyslu - řízení vztahů s dodavateli, reklamace, metoda 8D (dotace 1/1)
7.Řízení kvality ve výrobní fázi životního cyklu výrobku v automobilovém průmyslu - statistická regulace procesů, Poka-Yoke (dotace 1/1)
8.Certifikace a auditování v automobilovém průmyslu - druhy auditů, význam, účel, pravidla procesu certifikace v automobilovém průmyslu (dotace 2/2)
9.Personalistika a technická údržba v managementu kvality automobilového průmyslu (dotace 1/1)
10.Metrologie v systémech managementu kvality automobilového průmyslu - měření, měřící zařízení, analýza systému měření (dotace 1/1)
11.Vybrané metody a nástroje plánování a neustálého zlepšování kvality v automobilovém průmyslu - DFMEA, PFMEA (dotace 1/1)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Demonstruje specifika v oblasti nákupu, personalistiky, metrologie, údržby a certifikace v automobilovém průmyslu
-Interpretuje požadavky systémových standardů a aplikuje procesní přístup v automobilovém průmyslu
-Použije vhodné metody a nástroje plánování a zlepšování kvality v automobilovém průmyslu
-Vysvětlí metodický přístup pokročilého plánování kvality produktu a procesu schvalování dílů do sériového stavu v automobilovém průmyslu

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách12 h0 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech12 h0 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku15 h0 h
     Příprava na průběžné hodnocení10 h0 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce10 h0 h
     Zpracování prezentace5 h0 h
     Příprava na závěrečný test20 h0 h
Celkem84 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích20 %0 %
Vypracování semestrální práce20 %0 %
Prezentace20 %0 %
Absolvování závěrečného testu40 %0 %
Celkem100 %0 %
 
Způsob hodnocení:
Aktivní účast při cvičení.
Vytvoření a úspěšné obhájení semestrální práce.
Úspěšné absolvování závěrečného testu.
 
Podpora distančních forem studia:
Pro výuku jsou k dispozici pracovní podklady, případové studie z průmyslové praxe, možnost individuálních konzultací s vyučujícím (konzultační hodiny).

Konzultace s vyučujícím (tutorem) mohou probíhat i prostřednictvím školou zřízených e-mailových schránek na základě dohodnutých termínů a při osobních setkání v rámci konzultačních hodin speciálně vypisovaných pro studenty kombinované formy studia.
Studenti mohou navštěvovat přednášky a cvičení v předmětu v rámci prezenčního studia a využívat i dalších konzultačních hodin vypsaných vyučujícím mimo časový plán kombinovaného studia.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
ISO/TS 16949.: Systémy managementu kvality - zvláštní požadavka na používání ISO 9001:2008. 3. vyd. Praha: Česká společnost pro jakost, 2009. ISBN 978-80-02-2176-6.
RICHTR, J. pokyny pro certifikaci v automobilovém průmyslu podle ISO/TS 16949:2002. Pravidla pro dosažení uznání od IATF. 3. vyd. Praha: Česká společnost pro jakost, 2008. 73 s. ISBN 978-80-02-02096-7.
PLURA, J. Plánování a neustálé zlepšování jakosti. Praha: Computer Press, 2001. 244 s. ISBN 80-7226-543-1.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
MASAAKI, I. Kaizen metoda, jak zavést úspornější a flexibilnější výrobu v podniku. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2004. 272 s. ISBN 80-251-0461-3.
FOLTA, M. Problems Solving Model in Supply Chains. In CLC 2012: Carpathian Logistics Congress. 1. vyd. Ostrava: TANGER, 2012, s. 446--453. ISBN 978-80-87294-36-9.
FMEA, D. -- FRANKE, W. Analýza možností vzniku vad a jejich následků. Praha: Česká společnost pro jakost, 2001. ISBN 80-02-00968-1.
JAROŠOVÁ, E. Průvodce základními statistickými metodami. 2010.
NENADÁL, J. Integrovaný systém řízení. Praha: Verlag Dashöfer, 2005. ISBN 80-86897-02-8.
NENADÁL, J. Management partnerství s dodavateli. Praha: Management Press, 2006. 315 s. ISBN 80-7261-152-6.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. et Ing. Martin Folta, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Zuzana Hejhalová dne 6. 10. 2016.

Typ výstupu: