Sylabus předmětu FMD - Dopady finančního modelování do podnikového účetnictví (ŠAVŠ - LS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název:
Dopady finančního modelování do podnikového účetnictví
Semestr: LS 2016/2017
Garant předmětu:
doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.
Garantující pracoviště:
Katedra financí a účetnictví (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis:
Dotace hodin:
prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu:
normální, konzultační
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení:
zkouška (5 kreditů)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s modelováním dopadů podnikového finančního rozhodování do účetních výkazů. Důraz je kladen na variantnost vstupních proměnných, která je typickým rysem rozhodování finančních manažerů v současných podnicích. Předmět je vyučován s podporou funkcí a modulů aplikace MS Excel.
 
Výukové metody: V prezenčním studiu se výuka skládá z teoretických přednášek a cvičení. V průběhu semestru jsou řešeny případové studie a příklady z praxe. V distanční formě studia je výuka uskutečňována v rámci společných soustředění a individuálních konzultací s vyučujícím.
 
Obsah předmětu:
1.
Analýza účetních výkazů a hodnocení finanční výkonnosti (dotace 3/3)
 
a.
Poměrové ukazatele a DuPontův rozklad rentability
b.
Ekonomická a tržní přidaná hodnota (EVA a MVA)
c.
Vztah mezi EVA, MVA a hodnotou podniku z pohledu vlastníka

2.
Finanční plánování účetních výkazů (dotace 2/2)
 
a.Metody finančního plánování
b.
Plánování čistého pracovního kapitálu
c.
Provozní páka a tvorba výsledku hospodaření
d.
Plánování cash flow a přímá a nepřímá metoda jeho výpočtu
e.
Modelování dopadů změn rozvahových a výsledkových položek na objem potřebných dodatečných zdrojů financování

3.
Hodnocení efektivnosti investic do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Účetní dopady investování do dlouhodobého majetku (dotace 2/2)
 
a.Plánování peněžních příjmů z investice a kapitálových výdajů
b.
Dynamické metody investičního rozhodování a analýza citlivosti

4.Vkládání kapitálu do dlouhodobého finančního majetku -- finanční investování a diverzifikace portfolia (dotace 2/2)
 
a.Finanční investice z pohledu účetnictví
b.Výnos, riziko a likvidita. Měření výnosu a rizika individuálních investic
c.Portfolio, korelace, diverzifikace portfolia, efektivní hranice portfolia, optimální portfolio

5.Účetní dopady změn objemu investovaného kapitálu a vliv na hodnotu podniku z pohledu vlastníka (dotace 3/3)
 
a.
Formy navyšování vlastního kapitálu a jejich účetní zobrazení
b.
Stanovení nákladů vlastního kapitálu s využitím empirických dat
c.Formy navyšování cizího kapitálu a jejich účetní zobrazení
d.
Výpočet nákladů cizího kapitálu a WACC
e.
Vztah mezi WACC a hodnotou podniku z pohledu vlastníka

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Intrepretuje údaje v účetních výkazech z pohledu finanční výkonnosti a naplňování základního finančního cíle podnikání
-
Porovná různé možnosti financování podniku z hlediska jejich nákladovosti a dopadu na hodnotu podniku pro vlastníka
-
Rozhodne o výhodnosti investice do dlouhodobého majetku
-
Vypočítá hodnotu podniku pro vlastníka na základě zadané prognózy generátorů hodnoty
-
Vytvoří finanční plán v podobě pro forma účetních výkazů

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách12 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech
12 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)
0 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
30 h
     Příprava na průběžné hodnocení
16 h
     Příprava na závěrečný test
14 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Vypracování semestrální práce
0 %
Absolvování průběžného testu (testů)
64 %
Absolvování závěrečného testu22 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
14 %
Celkem
100 %
 
Způsob hodnocení:
Podmínky zápočtu:
Absolvování dvou zápočtových testů z příkladův MS Excel, které jsou náplní jednotlivých cvičení. Každý test je hodnocen maximálně 32 body. Zadání i řešení příkladů je průběžně vystavováno v dokumentovém serveru AIS. Pro udělení zápočtu je třeba získat minimálně 60 % bodů z každého ze dvou testů. V případě početní chyby je v rámci celkového hodnocení částečně zohledňován i správně zvolený a použitý postup řešení. Ze zápočtových testů je možno získat maximálně 64 bodů (2 testy x 32 bodů).

V kombinovaném studiu jsou zápočtové testy nahrazeny odevzdáním seminární práce v MS Excel (zadání je specifikováno na prvním tutoriálu). Seminární práce je hodnocena maximálně 50 body.

Podmínky zkoušky:
Písemný test obsahující 3 otevřené otázky (Každá otázka je hodnocena 12 body, čas na zpracování 3 x 5 minut = 15 minut). Ústní dozkoušení v případě nejasností. Seznam otázek následuje za každou přednáškou (prezentace z přednášek průběžně vystavovány v dokumentovém serveru AIS). Ze zkoušky je možno získat maximálně 36 bodů (3 otázky x 12 bodů). Aby bylo hodnocení zkoušky započítáno do celkového hodnocení, musí student získat minimálně 60 % bodů (tedy např. zodpovědět jednu otázku zcela správně a jednu částečně).

Hodnocení zápočtových testů a hodnocení zkoušky se sčítají a vstupují do celkového hodnocení, na základě kterého je udělena výsledná známka dle následující stupnice:
90 - 100 bodů výborně
75 - 89 bodů velmi dobře
60 - 74 bodů dobře
59 a méně nevyhověl

Zkoušky se musí zúčastnit i studenti, kteří získají plný počet bodů ze zápočtových testů.

 
Podpora distančních forem studia:
Studijní materiály uložené v dokumentovém serveru AIS - Power Pointové prezentace pokrývající jednotlivá témata, zadání početních příkladů a jejich řešení v MS Excel.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance.: 3. vydání +CD. 3. vyd. Praha: C.H.BECK, 2010. ISBN 978-80-7400-194-9.
MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku.: Proces ocenění základní metody a postupy. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2011. ISBN 978-80-86929-67-5.
RADOVÁ, J. -- MÁLEK, J. -- DVOŘÁK, P. Finanční matematika pro každého. 8. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. ISBN 978-80-247-4831-3.

Studijní plány:
Obor N-EM-GPP Globální podnikání a právo, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPM Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPM Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2015/2016, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období LS 2015/2016, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPP Globální podnikání a právo, prezenční forma, počáteční období LS 2015/2016, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, prezenční forma, počáteční období LS 2015/2016, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu: doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:
čeština
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Zuzana Hejhalová dne 17. 2. 2017.

Typ výstupu: