Course syllabus PM - Právo v marketingu (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Czech          English          

Název: Právo v marketingu
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: JUDr. Petr Frischmann, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra ekonomie a práva (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: ne Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: přednáška
Způsob ukončení: zkouška (2 kredity)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit posluchače s právními aspekty marketingu a jejich využitím v praxi. Výuka bude vycházet z příslušné právní úpravy a bude doplněna o praktické příklady. Předmět se zaměří na schopnost použít teoretických znalostí v praxi.
 
Výukové metody: Předmět je vyučován formou přednášek. Základní koncepce výuky je stanovena klíčovými oblastmi, které jsou uvedeny v členění předmětu podle obsahu. Bude kladen důraz na schopnost praktického využití teoretických znalostí v podnikatelské praxi. Výuka bude doplňována praktickými příklady a případovými studiemi k probíranému tématu. Do výuky budou zařazovány diskuze a rozbory aktuálních témat k probírané látce
 
Obsah předmětu:
1.Veřejnoprávní a soukromoprávní regulace marketingu a reklamy (dotace 2/0)
2.Nekalosoutěžní jednání v marketingu (dotace 2/0)
3.Ochrana spotřebitele z pohledu klamavých a agresivních marketingových praktik (dotace 2/0)
4.Veřejnoprávní ochrana spotřebitele z pohledu marketingových strategií (dotace 2/0)
5.Marketing a právní regulace medií (dotace 2/0)
6.Odpovědnost zadavatelů a zhotovitelů reklamy (dotace 2/0)
 
a.Právní regulace a institucionální zabezpečení
b.Účinnost autoregulačních mechanismů

7.Práva duševního vlastnictví v marketingu (dotace 2/0)
 
a.Autorská práva jako nástroj marketingu
b.Průmyslové vlastnictví v reklamě

8.Ochrana osobnosti a osobních údajů v reklamě (dotace 2/0)
9.Marketingové soutěže a spotřebitelské loterie (dotace 2/0)
10.Nejčastější smluvní typy marketingové praxe (dotace 2/0)
11.Vybrané otázky právní regulace marketingu specifických komodit (dotace 2/0)
12.Shrnutí a opakování (dotace 2/0)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Objasní principy ochrany spotřebitele v kontextu regulace marketingu
-Popíše základní instrumenty soukromoprávní a veřejnoprávní regulace reklamy

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách24 h8 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)2 h4 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku6 h8 h
     Zpracování prezentace2 h0 h
     Příprava na závěrečný test22 h36 h
Celkem56 h56 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích10 %10 %
Prezentace40 %0 %
Absolvování závěrečného testu50 %90 %
Celkem100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
Prezenční studium:
max. 40 b. tvorba a prezentace týmové nebo individuální případové studie
max. 10 b. aktivita na seminářích a účast na 80% výuky
max. 50 b. závěrečná ústní nebo písemná zkouška (ve zkouškovém období)
Kombinované studium
max. 10 b. aktivita na seminářích a účast na 80% výuky
max. 90 b. závěrečná ústní nebo písemná zkouška (ve zkouškovém období)
Minimum bodů z jednotlivých součástí hodnocení není stanoveno. Výsledek předmětu bude dán prostým součtem. Pro úspěšné absolvování bude nutné dosažení minimálně 60 b.
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
ÚZ č. 881 Občanský zákoník a související předpisy podle stavu k 23.1.2012. Ostrava: Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-902-4.
MORAVEC, O. Mediální právo v informační společnosti. Praha: Leges, 2013. ISBN 978-80-87576-52-6.
ÚZ č.921. Insolvence. Ochrana hospodářské soutěže. Veřejná podpora. Významná tržní síla podle stavu k 1.11.2012.: Věcný rejstřík insolvenčního zákona, oficiální a pracovní názvy jeho paragrafů. Ostrava: Sagit, 2013. ISBN 978-80-7208-944-4.
-, -. ÚZ č 963 Ochrana spotřebitele, potraviny a tabákové výrobky, ČOI, technické požadavky, bezpečnost. Ostrava: Sagit, 2013. 112 s.
Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář. 1st vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. 364 s. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-522-0.
CHALOUPKOVÁ, H. -- HOLÝ, P. Autorský zákon.: Komentář. 4th vyd. Ostrava: C.H.BECK, 2012. ISBN 978-80-7400-732-2.
HRUDA, O. Srovnávací reklama. 1st vyd. C.H. Beck, 2015. 132 s. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-561-9.

Doporučená:
Směrnice č. 2010/13/EU, o audiovizuálních mediálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů
Jazyk výuky: Čeština
WINTER, F. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde, 2007. 335 s. ISBN 80-7201-654-7.
HOLÝ, P. -- CHALOUPKOVÁ, H. Regulace reklamy. Komentář. Praha: C. H.BECK, 2009. 336 s. ISBN 978-80-7400-180-2.
TELEC, I. -- TŮMA, P. ÚZ Autorské právo, průmyslová práva. Ostrava: Sagit, 2013. 208 s.
HORÁČEK, R. et al. Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zaměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně doplněné vydání. 2nd vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2008. 543 s. ISBN 978-80-7400-058-4.
KINDL, J. -- SVOBODA, P. -- MUNKOVÁ , J. Soutěžní právo . Praha: C.H.Beck, 2012. 648 s. ISBN 978-80-7400-424-7.
HAJN, P. Jak jednat v boji s konkurencí. Praha: Linde, 1995.
ROZEHNAL, A. Mediální právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012.
TELEC, I. -- TŮMA, P. Přehled práva duševního vlastnictví.: Česká právní ochrana 2. 1st vyd. Brno: Doplněk, 2006. ISBN 80-7239-198-4.
TELEC, I. -- TŮMA, P. Přehled práva duševního vlastnictví (1). Lidskoprávní základy. Licenční smlouva. Brno: Jan Šabata, 2007.

Studijní plány:
Obor B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2013/2014, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-EOE Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018 (a starší)
Vyučující předmětu: JUDr. Petr Frischmann, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedla Ing. Lucie Bydžovská dne 26. 6. 2018.

Type of output: