Sylabus předmětu ZST - Základy statistiky (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Základy statistiky
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: doc. Ing. Eva Jarošová, CSc.
Garantující pracoviště: Katedra informatiky a kvantitativních metod (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: ne Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (5 kreditů)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami popisné statistiky, se základy zpracování výsledků výběrového šetření, s jednoduchými metodami analýzy závislostí a s možnostmi predikce v časových řadách.

 
Výukové metody: Přednáška jednou za 14 dní, cvičení každý týden. Na cvičeních se k výpočtům používá kalkulačka se statistickými funkcemi, případně notebook. Studenti budou seznámeni se statistickými funkcemi a nástroji v Excelu a budou je využívat při práci v průběhu semestru.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod, význam statistiky, statistický soubor a jeho popis (dotace 2/4)
 
a.Shrnování údajů pomocí tabulek a grafů
b.Charakteristiky úrovně a variability
c.Kvantily

2.Výběrové šetření, odhad (dotace 2/4)
 
a.Rozdíl mezi známou charakteristikou a odhadem
b.Využití modelu
c.Bodový a intervalový odhad

3.Testování hypotéz (dotace 2/4)
 
a.Základní parametrické jednovýběrové a dvouvýběrové testy
b.Vybrané neparametrické testy

4.Zpracování dotazníkového šetření a kontingenční tabulky (dotace 2/4)
 
a.Míry závislosti dvou nominálních a ordinálních proměnných
b.Kontingenční tabulky a test nezávislosti

5.Zkoumánízávislostí (dotace 2/4)
 
a.Bodový diagram a korelační koeficient
b.Analýza rozptylu a vícenásobné porovnávání

6.Časové řady (dotace 2/4)
 
a.Charakteristiky dynamiky, klouzavé průměry
b.Dekompozice časové řady (trend, cyklická, sezónní a náhodná složka)
c.Exponenciální vyrovnávání, předpověď

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Bude schopen naplánovat výběrové šetření a odhadnout parametry populace
-Bude schopen popsat a aplikovat postup testování statistických hypotéz
-Bude schopen vytvořit a interpretovat grafické i numerické souhrny datového souboru
-Bude umět popsat vývoj časové řady pomocí vhodných charakteristik a provést jednoduchou předpověď pro následující období
-Bude umět změřit závislost mezi různými typy proměnných a posoudit významnost této závislosti

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách12 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech24 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku48 h
     Příprava na průběžné hodnocení26 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce10 h
     Příprava na závěrečný test20 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích10 %
Vypracování semestrální práce0 %
Prezentace10 %
Absolvování průběžného testu (testů)30 %
Absolvování závěrečného testu50 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
Dva průběžné testy, samostatná seminární práce a aktivní účast na cvičeních. Z každého testu lze získat maximálně 15 bodů, za samostatnou práci 10 bodů a za aktivní účast na cvičeních 10 bodů. Zkoušku mohou vykonat studenti, kteří v průběžném hodnocení získali minimálně 30 bodů. Závěrečná zkouška probíhá formou písemného testu. Pro úspěšné absolvování předmětu musí student získat alespoň 25 bodů. Nedosáhne-li student této hranice, bude mu za zkoušku uděleno 0 bodů.

Hodnocení bude provedeno na základě následující stupnice:
100-90 - výborně
89-75 - velmi dobře
74-60 - dobře
méně než 60 – neprospěl
 
Podpora distančních forem studia:
Semestrální práce ve Wordu, výpočty a grafy v Excelu. Dva průběžné testy. Učební opora pro kombinovanou formu studia vystavená v Dokumentovém serveru předmětu.
skripta:
FRIEDRICH, V. Statistika 1, Vysokoškolská učebnice pro distanční studium, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
HINDLS, R. -- SEGER, J. -- FISCHER, J. -- HRONOVÁ, S. Statistika pro ekonomy. 8. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. 415 s. ISBN 978-80-86946-43-6.
HINDLS, R. -- SEGER, J. -- HRONOVÁ, S. Statistika pro ekonomy. 2. vyd. Praha: Professional Publishing, 2002. 387 s. ISBN 80-86419-26-6.
FRIEDRICH, V. Statistika 1.: Pro distanční studium. 1. vyd. Plzeň: Západočeská uni. v Plzni, 2002. 398 s. ISBN 80-7082-913-3.
MAREK, L. Statistika pro ekonomy.: Aplikace. + DVD se SAS software a příklady z knihy. 2. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-40-5.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
HINDLS, R. -- KOLEKTIV. Metody statistické analýzy pro ekonomy. 2. vyd. Praha: Management Press, 2000. 259 s. ISBN 80-7261-013-9.
HENDL, J. Přehled statistických metod.: Analýza a metaanalýza dat. 3. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-482-3.

Studijní plány:
B-EM-PERLZ Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017   (a starší)
Vyučující předmětu: Mgr. Pavel Brom, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
doc. Ing. Eva Jarošová, CSc. (garant)
Mgr. Petr Kasal (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Petr Šulc (cvičící, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedla Ing. Zuzana Hejhalová dne 16. 11. 2016.

Typ výstupu: