Sylabus předmětu PR1 - Základy práva I (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Základy práva I
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: JUDr. Petr Frischmann, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra ekonomie a práva (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: ne Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 3/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: klasifikovaný zápočet (4 kredity)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je uvést studenty do studia základních právních oborů vybraných zejména s ohledem na finální profil studenta. Proto studenti budou nejprve seznámeni se základními právními instituty (právo, právní norma, právní skutečnost, právní jednání, právní vztah, osoby aj.) či právními mechanismy (členění mocí ve státě - důvod, dopady, brzdy). Následně budou prezentovány vybrané oblasti některých právních disciplín se zaměřením na ústavní právo a zejména právní regulaci soukromoprávních vztahů. Vzhledem ke změnám, kterými prochází české právo v současné době (zejména přijetí nového občanského zákoníku) bude problematika prezentována perspektivou této nové právní regulace. Předmět připraví studenty na podrobnější seznámení se s vybranými právními instituty v rámci předmětu Základy práva II.
 
Výukové metody: Předmět je vyučován formou přednášek. Seznam jednotlivých témat - viz Obsah předmětu. Vzhledem k šíři předmětu tvoří nezbytnou součást přípravy pro úspěšné ukončení předmětu samostudium dle e-informací dostupných studentům prostřednictvím Informačního systému a prostřednictvím odkazů nabídnutých v položce povinné literatury.
 
Obsah předmětu:
1.Právo: co je to právo - stručný historický exkurs; k čemu právo slouží; prameny práva; právo a morálka; právo a spravedlnost; právo a zákon; veřejné a soukromé právo; (dotace 4/0)
2.Právní norma, její náležitosti a výklad (interpretace); právní řád a jeho odvětví; právo národní, mezinárodní a unijní. (dotace 4/0)
3.Ústava, ústavní pořádek, ústavní právo. (dotace 2/0)
4.Principy veřejného a soukromého práva. (dotace 3/0)
5.Právní skutečnosti a právní vztahy (dotace 2/0)
6.Osoby a jejich jednání (dotace 3/0)
7.Věci v právním smyslu (dotace 3/0)
8.Vlastnické právo (dotace 2/0)
9.Práva k věcem cizím. (dotace 2/0)
10.Odpovědnost v právu (dotace 4/0)
11.Základy státovědy a zákonodárný proces. (dotace 3/0)
12.Soudnictví; veřejná správa (státní správa a místní samospráva). (dotace 4/0)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Definuje a vysvětlí základní pojmy a principy práva jako hlavního systému účelové regulace vztahů ve společnosti
-Definuje a vysvětlí základní pojmy a principy tvorby a aplikace práva v demokratickém právním státě
-Definuje, vysvětlí a demonstruje na praktických příkladech základní pojmy a principy soukromého práva, vztahující se zejména k osobám a věcem

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách36 h12 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h8 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku38 h22 h
     Příprava na průběžné hodnocení20 h40 h
     Příprava na závěrečný test18 h40 h
Celkem112 h122 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích0 %10 %
Absolvování průběžného testu (testů)40 %30 %
Absolvování závěrečného testu60 %60 %
Celkem100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
1) průběžný test (15 - 20 min.), který bude psán na 9. přednášce (témata přednášek 1 až 8, LO 1,2) Průběžný test bude obsahovat dvě až tři otevřené otázky. Průběžný test má váhu 40% celkového hodnocení předmětu.

2) závěrečný test psaný ve zkušebním období mapující témata celého semestru(LO 1,2,3). Závěrečný test má váhu 60% celkového hodnocení předmětu.

Pro kombinované studium platí následující podmínky:

1) studenti jsou povinni navštěvovat blokovou výuku (10% celkového hodnocení). Průběžný test na druhém tutoriálu (LO 1,2). Průběžný test má váho 40 % v celkovém hodnocení předmětu. Závěrečný test na k tomu určeném třetím setkání mapující témata celého semestru (LO 1,2,3). Test bude obsahovat jednu až dvě otevřené otázky a stručné zadání skutkového stavu k vyřešení. Závěrečný test má váhu 60% celkového hodnocení předmětu.

 
Podpora distančních forem studia:
Učební opora určená pro tento kurz, materiály doporučené vyučujícím a umístěné na Dokumetový server IS ŠAVŠ, doporučená učebnice ke kurzu, ppt prezentace z obou tutoriálů poskytnuté vyučujícím. Možnost E-mailové komunikace s vyučujícím mezi turoriály.
 
Literatura:
Základní:
ELIÁŠ, K. -- A KOLEKTIV. Občanské právo pro každého.: Pohledem tvůrců nového občanského zákoníku. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. ISBN 978-80-7478-013-4.
Jazyk výuky: Čeština
SPIRIT, M. -- A KOLEKTIV. Základy práva pro neprávníky po rekodifikaci soukromého práva. 4. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. ISBN 978-80-7380-551-7.
JANKŮ, M. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 6. vyd. C.H. Beck, 2016. 542 s. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-611-1.
Jazyk výuky: Angličtina
CHROMÁ, M. New Introduction to Legal English.: Volume I. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1950-7.
CHROMÁ, M. New Introduction to Legal English.: Volume II. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-2007-7.
CZECH, P. Act N 89/2012 Coll. (Czech) Civil Code.  [online]. 2012. URL: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Civil-Code.pdf.
SELLS, W. Intro to Civil Law Legal Systems. INPROL 2009.  [online]. 2009. URL:  https://www.fjc.gov/sites/default/files/2015/Introduction%20to%20Civil%20Law%20Legal%20Systems.pdf.
KOLEKTIV. A Brief Introduction to Czech Commercial Law. 1. vyd. München: Verlag Dr. Hut, 2010. ISBN 978-3-86853-604-1.
WEBER, K. Basic Law and the Legal Environment of Business: (Základní zákon a právnické prostředí v obchodě). Richard D. Irwin, INC., 1995. 606 s.

Doporučená:
http://obcanskyzakonik.justice.cz/
http://obcanskyzakonik.justice.cz/infocentrum/informacni-brozury/
http://obcanskyzakonik.justice.cz/texty-zakonu/
Usnesení 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
Ústavní zákon 1/1993 Sb., Ústava České republiky
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
Jazyk výuky: Čeština
CHROMÁ, M. Anglicko-český právnický slovník. LEDA, 1995. 341 s.
Jazyk výuky: Angličtina
MARTIN, E A. A Dictionary of Law. 6. vyd. New York: Oxford, 2006. 590 s. ISBN 978-0-19-280698-7.
LAW, J. -- MARTIN, E A. A Dictionary of Law. 7. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-955124-8.
DAVIES, A. EU Labour Law. Cheltenham Glos , UK: Edward Elgar, 2013. 271 s. ISBN 978-1-84844-998-5.
SIMON, T. Law Philosophy.: An Introduction with Readings. 1. vyd. McGraw-Hill Education, 2001. 522 s. ISBN 0-07-027587-4.

Studijní plány:
B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017
B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017
B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017
B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
B-EM-FME Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
B-EM-PERLZ Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
B-EM-EOE Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017   (a starší)
Vyučující předmětu: JUDr. Petr Frischmann, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
doc. Dr. JUDr. Jan Hejda (cvičící, zkoušející)
Bc. Mgr. Pavel Málek, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Mgr. Karel Šindelka (cvičící, zkoušející)
doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Lucie Bydžovská dne 26. 6. 2018.

Typ výstupu: