Sylabus předmětu ZMN - Základy managementu (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Základy managementu
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra marketingu a managementu (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: ne Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (5 kreditů)
Cíl předmětu:
Absolvováním předmětu získá student přehled o stylech řízení a fungování organizace s ohledem na hierarchickou strukturu, velikost a typ podniku. Seznámí se s jednotlivými manažerskými činnostmi a vybrané techniky dokáže aplikovat v praxi. Seznámí se s požadavky kladenými na osobnost manažera, osvojí si zásady efektivního stylu práce.
 
Výukové metody: -- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
1.Definice manažerské práce. Základy manažerského myšlení a praxe. (dotace 1/1)
2.Vývoj managementu (dotace 1/1)
3.Osobnost manažera (dotace 1/1)
4.Manažerské funkce (dotace 1/1)
5.Informace v práci manažera (dotace 1/1)
6.Plánování (dotace 1/1)
7.Rozhodování (dotace 1/1)
8.Komunikace. (dotace 1/1)
9.Motivace k pracovnímu jednání (dotace 1/1)
10.Základní prvky kontroly (dotace 1/1)
11.Personální práce manažera. (dotace 1/1)
12.Řízení inovačních procesů (dotace 1/1)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Interpretuje požadavky kladené na osobnost manažera, styly vedení a rozvoj organizační kultury
-Rozpozná základní způsoby řízení a fungování organizace
-Uvede příklady užití základních manažerských funkcí
-Vyjádří podstatu základních myšlenkových proudů (škol) managementu
-Vysvětlí podstatu základních manažerských funkcí (plánování, organizování, vedení, kontrola, rozhodování, inovace, etika)

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách24 h0 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech12 h0 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h12 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku48 h48 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce0 h24 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku56 h56 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích15 %0 %
Vypracování semestrální práce0 %20 %
Prezentace5 %0 %
Absolvování průběžného testu (testů)20 %20 %
Absolvování závěrečného testu40 %40 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky20 %20 %
Celkem100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
Podmínkou přistoupení ke zkoušce je dosažení minimálně 28 bodů, max. 40 bodů. Body jsou získávány v průběhu semestru za účast na cvičeních/seminářích/soustředěních, aktivitu, případovou studii a dva krátké opakovací testy, příp. v testu souhrnném.

Podmínky zkoušky:
Získaný zápočet. Zkouška je kombinovaná - v písemné části je možno získat až 40 b. (min 20) a v ústní části až 20 b. (min 10).

Celkové hodnocení je dáno součtem dílčích hodnocení.
 
Podpora distančních forem studia:
Skripta: Štrach, P. (2011) Základy managementu pro kombinovanou formu studia. Mladá Boleslav: Škoda Auto Vysoká škola. 2. vydání.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
ŠTRACH, P. Základy managementu pro kombinovanou formu studia. 2. vyd. Mladá Boleslav: ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola, 2011. 167 s. ISBN 978-80-87042-42-7.
BLAŽEK, L. Management.: Organizování, rozhodování, ovlivňování. 1. vyd. Praha: GRADA, 2011. ISBN 978-80-247-3275-6.
Jazyk výuky: Angličtina
WILD, J J. -- WILD, K L. International Business.: The Challenges of Globalization. Boston: Pearson Education Limited, 2016. ISBN 978-1-292-09504-2.
LIPMAN, V. The Type B Manager.: Leading Successfully in a Type A World. New York: Prentice Hall Press, 2015. ISBN 978-0-7352-0543-7.

Doporučená:
CHADT, K. Základy managementu. 1. vyd. Mladá Boleslav: ŠKODA AUTO VŠ o.p.s., 2003. 94 s. ISBN 80-239-0042-0.
VEBER, J. -- KOLEKTIV, -- MANGOLD, K. Management.: Základy, prosperita, globalizace. 1. vyd. Praha: MANAGEMENT PRESS, 2002. 700 s. ISBN 80-7261-029-5.
WEIHRICH, H. -- KOONTZ, H. Management. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 1998. 662 s. ISBN 80-7219-014-8.

Studijní plány:
B-EM-EOE Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017
B-EM-FME Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
B-EM-PERLZ Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017
B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017
B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, LS 2015/2016, ZS 2015/2016   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Martina Beránek, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Zdeněk Dvořák, MIM (cvičící, zkoušející)
Ing. Jiří Jíra (cvičící, zkoušející)
PhDr. Ivor Krátký, PMP (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Jana Pechová, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Zuzana Hejhalová dne 19. 9. 2016.

Typ výstupu: