Sylabus předmětu MMRA - Mezinárodní marketing v automobilovém průmyslu (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název:
Mezinárodní marketing v automobilovém průmyslu
Semestr:
ZS 2016/2017
Garant předmětu: doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra marketingu a managementu (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis:
Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin:
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
přednáška, cvičení
Způsob ukončení:
zkouška (4 kredity)
Cíl předmětu:
Seznámit studenty s problematikou mezinárodního marketingu. Prostřednictvím přednášek a seminářů představit a diskutovat různé způsoby distribuce, cenové tvorby, komunikace a produktového mixu uplatňované v rozličných geografických oblastech zejména v automobilovém průmyslu. Předmět zvláště upozorňuje na implikace různých zákaznických preferencí v daných regionech a v daném odvětví.
 
Výukové metody: Prezenční studium:
Přednášky přinášejí teoretické koncepce a základní poznatky o mezinárodních trzích. Očekává se aktivní účast studentů i během přednášek. V kombinaci s cvičeními, které mají podobu semináře k danému tématu, se vyžaduje průběžná příprava studentů na výuku. Diskuse se bude orientovat na aktuální otázky vývoje světového obchodu automobily a dopad na marketingovou praxi v odvětví.
Kombinované studium:
První konzultace věnována přednášce a tím vytvoření teoretického rámce pro studium a závěrečnou seminární práci. Ve druhé konzultaci studenti prezentují zvolené týmové téma, které si vyberou z nabídky po konzultaci s vyučujícím. Součástí výuky je písemné vypracování individuálních případových studií dle zadání.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do problematiky. Internacionalizace marketingových aktivit. PESTE analýza. (dotace 2/2)
 
a.
Studijní úkoly, literatura, organizace výuky a ukončení
b.Zadání případové studie

2.Formy vstupů na zahraniční trhy (dotace 2/2)
 
a.Odevzdání záměru seminární práce týmu. Písemně max. 1 stránka do odevzdávárny.
b.
Řešení případové studie

3.
Mezinárodní segmentace, targeting a positioning (dotace 2/2)
 
a.
Specifika STP na trhu automobilů
b.
Případová studie

4.
Produkt a značka, rozhodování o portfoliu pro různé trhy. (dotace 2/2)
 
a.Specifika automobilového průmyslu (kulturní odlišnosti, ekonomická situace, formy vstupů na trhy, atd.)
b.
Car configurator a jeho role při individualizaci vztahu značka a zákazník v mezinárodním srovnání.

5.
Cenové strategie a jejich úskalí. Mezinárodní distribuce a její specifika v automobilovém průmyslu. (dotace 2/2)
 
a.
Cenová standardizace a diferenciace v mezinárodním prostředí
b.
Stanovení a diskuse kritérií pro výběr zahraničního distributora obecně a u konkrétní automobilové značky

6.Mezinárodní marketingová komunikace. Typické cíle a praktiky autovýrobců. (dotace 2/2)
 
a.Prezentace závěrečných týmových studíí a diskuse

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Analyzuje a interpretuje rozdíly v chování a preferencích mezinárodních zákazníků
-Analyzuje mezinárodní automobilové trhy
-
Na základě analýz navrhne a naplánuje nevhodnější marketingovu strategii vybrané automobilové značky na vybraném zahraničním trhu

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Kombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách
8 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech0 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)
12 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku20 h
     Příprava na průběžné hodnocení
0 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce
20 h
     Zpracování prezentace
12 h
     Příprava na závěrečný test
40 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhKombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
20 %
Vypracování semestrální práce
20 %
Prezentace10 %
Absolvování závěrečného testu
50 %
Celkem
100 %
 
Způsob hodnocení:
Předmět je ukončen známkou, která se skládá v prezenčním studiu z následujících komponent:
Prezentace na zadaná témata v průběhu semestru
Týmová studie a její prezentace. Studie obsahuje tržní analýzu v zadané zemi, pozici zkoumané automobilové značky na trhu, kvalifikovanou předpověď budoucího vývoje trhu a pozice zvolené značky.
Závěrečný test obsahuje otevřené otázky vztažené k předepsané literatuře, přednáškám a seminárním diskusím. K absolvování testu je třeba získat 60% bodů.
V kombinovaném studiu:
Závěrečný test z látky celého semestru v rozsahu stejném jako na prezenčním studiu.
Seminární studie a její prezentace. Studie obsahuje tržní analýzu v zadané zemi, pozici zkoumané automobilové značky na trhu, kvalifikovanou předpověď budoucího vývoje trhu a pozice zvolené značky
Písemné zpracování zadaných případových studií.
Hodnocení:
100 - 90 výborně
89 - 75 velmi dobře
74 - 60 dobře
méně než 60 - nevyhověl/a
 
Podpora distančních forem studia:
Individuální konzultace na žádost studenta v průběhu semestru i ve zkouškovém období.
Distanční studijní opora
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
GOVINDARAJAN, V. The Other Side of Innovation. USA: Harvard Business Review Press, 2010. ISBN 978-1-4221-6696-3.
KHANNA, T. Winning in Emerging Markets.: A Road Map for Strategy and Execution. Boston: Harvard Business Press, 2010. ISBN 978-1-4221-6695-6.
MACHKOVÁ, H. Mezinárodní marketing. Praha: Grada, 2015. 200 s. ISBN 978-80-247-5366-9.
WILD, J J. -- WILD, K L. International Business.: The Challenges of Globalization. Boston: Pearson Education Limited, 2016. ISBN 978-1-292-09504-2.
Harvard Business Review (VŠ). Boston: ISSN 0017-8012.

Doporučená:
Automotive Marketing (poslední tři ročníky k datu začátku příslušného semestru)
European Journal of Marketing (poslední tři ročníky k datu začátku příslušného semestru)
Industrial Marketing Management
Journal of Marketing
Jazyk výuky: Čeština
BERNDT, R. -- SANDER, M. -- FANTAPIÉ ALTOBELLI, C. Mezinárodní marketingový management.: Globalizace a světové trhy, marketingové plánování a controlling, potenciál a lidské zdroje. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1641-8.
CRUIKSHANK, J L. The Man Who Sold America. Boston: Harvard Business Review Press, 2010. ISBN 978-1-59139-308-5.

Studijní plány:
Obor N-EM-GPM Globální podnikání a marketing, kombinovaná forma, počáteční období LS 2014/2015, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPM Globální podnikání a marketing, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2015/2016, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období:
ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018 (a starší)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:
čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 13. 5. 2016.

Typ výstupu: