Sylabus předmětu RS - Rozhodování spotřebitele, experimenty a realita (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Rozhodování spotřebitele, experimenty a realita
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra ekonomie a práva (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: žádné
Dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: cvičení
Způsob ukončení: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Cíl předmětu:
Předmět je úvodem do experimentální ekonomie, jejích metod, výsledků a hlavních oblastí výzkumu. Cílem předmětu je naučit studenty využít experimentálních metod při zodpovězení vybraných otázek o rozhodování spotřebitelů. Důraz bude kladen na praktické porozumění experimentálním metodám, možnostem jejich implementace v realitě a v laboratoři a diskuzi dosažených výsledků. Předmět je pojat interdisciplinárně, studentům budou představeny relevantní poznatky z dalších věd o rozhodování lidí (psychologie, kognitivní vědy či biologie).

Prerekvizitou kurzu jsou: základy statistiky a alespoň pasivní znalost anglického jazyka.
 
Výukové metody: Předmět je založen na přednáškách představujících základy oboru experimentální ekonomie a na:

- aktivitě studentů při ilustrativních experimentech,
- diskuze k povinné literatuře (tj. vypracování a přednesení krátkých referátů k základním oborovým studiím),
- kooperativní práci při navržení, provedení a vyhodnocení jednoduchého experimentu (semestrální práce),
- prezentace výsledků v rámci konference kurzu,
- diskuze v rámci oponentního řízení k práci kolegů.
 
Obsah předmětu:
1.Metodologie experimentální ekonomie: metody vyvolání preferencí, názorů a předpojatostí; vnitřní a vnější motivace; laboratorní v. terénní v. přirozené experimenty. Experimentální nástroje. (dotace 0/0)
2.Základní principy rozhodování (referenční bod, očekávání, averze ke ztrátě, emoce, rámování, mentální účetnictví, učení). (dotace 0/0)
3.Koordinační a kooperační hry. Vyjednávání. Tržní instituce a obchodování. (dotace 0/0)
4.Sociální preference: averze k nerovnosti, pozitivní a negativní reciprocita (trestání). Hry na veřejné blaho. Charita. Pocity ne/spravedlivosti. (dotace 0/0)
5.Ne/důvěra, ne/poctivost. Diskriminace na trzích. (dotace 0/0)
6.Časové preference: sebekontrola, prokrastinace, nástroje sebe-zavazování. Spoření. Finanční rozhodování a gramotnost. Chudoba. (dotace 0/0)
7.Rizikové preference. (dotace 0/0)
8.Aukce. Behaviorální finance (finanční trhy, burzy, bubliny). Sázky a predikční trhy. (dotace 0/0)
9.Manipulace a ovlivňování. Ekonomie pozornosti. Přesvědčování spotřebitele; sociální tlak, reklama a experimentální marketing (neuromarketing). (dotace 0/0)
10.Design trhu. Nudging ("šťouchání") a architektura volby. Terénní experimenty v hospodářské politice. (dotace 0/0)
11.Prezentace a diskuze výsledků studentských experimentů. Oponentury. (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech24 h24 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku18 h18 h
     Příprava na průběžné hodnocení28 h28 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce30 h30 h
     Příprava na závěrečný test12 h12 h
Celkem112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích20 %20 %
Vypracování semestrální práce40 %40 %
Prezentace10 %10 %
Absolvování závěrečného testu30 %30 %
Celkem100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
Studenti budou hodnoceni na základě: aktivity při experimentech na cvičeních (tj. dle zisku bodů v experimentálních hrách), úrovně diskuze k povinné literatuře (tj. vypracování a přednesení krátkých referátů k základním oborovým studiím) a navržení, provedení a vyhodnocení jednoduchého experimentu a prezentace výsledků (tj. zodpovězení konkrétní hypotézy pomocí experimentu uskutečněného v týmu 2-3 studentů), oponentského posudku k práci kolegů a finálního testu.

Zvláštní podmínky a podrobnosti: Aktivita na cvičeních bude hodnocena dle zisku bodů z experimentů (5 %). Studenti budou dále průběžně hodnoceni dle: vypracovaných referátů a diskuze k povinným článkům (15 %), zpracování a prezentace týmové experimentální studie (40 %), napsání oponentského posudku na studii kolegů (10 %) a závěrečného testu (30 %).
 
Podpora distančních forem studia:
Výukové podpory se skládají z povinné literatury - knih a učebnic a v rámci informačního systému pak dostupných: povinných a doporučených originálních článků (v angličtině), powerpointových prezentací a "handoutů" - učebních podpor ve formě krátkých skript k jednotlivým tématům.
 
Literatura:
Základní:
KLAES, M. -- WILKINSON, N. An Introduction to Behavioral Economics, 2nd Edition. New York: Pelgave Macmillan, 2012. 592 s. ISBN 978-02-3029-146-1.
Jazyk výuky: Čeština
KAHNEMAN, D. Myšlení rychlé a pomalé. 1. vyd. Brno: Jan Melvil Publishing, 2012. ISBN 978-80-87270-42-4.
CIALDINI, R B. Vliv.: Síla přesvědčování a manipulace. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012. ISBN 978-80-265-0041-4.

Doporučená:
CAMERER, C F. Behavioral Game Theory: Experiments in Strategic Interaction. Princeton: Princeton University Press, 2003. 544 s. ISBN 978-06-9109-039-9.
CASSAR, A. -- FRIEDMAN, D. Economics Lab: An Intensive Course in Experimental Economics. London: Routlege, 2005. 248 s. ISBN 978-04-1532-402-1.
LIST, J. -- GNEEZY, U. The Why Axis: Hidden Motives and the Undiscovered Economics of Everyday Life. New York: PublicAffairs, 2013. 288 s. ISBN 978-1-6-1039-311-9.
HOLT, C. Markets, Games, & Strategic Behavior. -: -, 2006. 560 s. ISBN 978-03-2141-931-6.
ROTH, A E. -- KAGEL, J H. The Handbook of Experimental Economics. Princeton: Princeton University Press, 1997. 740 s. ISBN 978-06-9105-897-9.
SHAFIR, E. -- MULLAINATHAN, S. Scarcity: Why Having Too Little Means So Much. New York: Times Books, 2013. 304 s. ISBN 978-0-8-0509-264-6.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: ZS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, ZS 2015/2016, LS 2014/2015, ZS 2014/2015   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Petr Houdek (cvičící, zkoušející)
prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 23. 9. 2016.

Typ výstupu: