Sylabus předmětu RSMPM - Rozvoj sociálního a manažerského potenciálu (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Rozvoj sociálního a manažerského potenciálu
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra řízení lidských zdrojů (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 0/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: cvičení
Způsob ukončení: zkouška (4 kredity)
Cíl předmětu:
Předmět sleduje několik vzájemně provázaných cílů. Prvním a současně rámcovým cílem je naučit studenty pracovat na individuálním rozvoji jejich osobního, sociálního a profesně-manažerského potenciálu. Obsahově je předmět zaměřen na trénink a rozvoj ve čtyřech oblastech sociálních a manažerských dovedností: (1) individuální rozvoj a efektivní prezentace, (2) zvládání pracovních a řídících situací založených na dialogu, (3) skupinová týmová práce a spolupráce a (4) poznávání pracovníků a pracovních skupin.
 
Výukové metody: uplatnění principů aktivního sociální a zkušenostního vedení - návrh a plnění plánů osobního rozvoje, případové studie, sebehodnotící dotazníky, skupinové diskuse, systematická zpětná vazba, hraní rolí, simulace, týmová práce.
 
Obsah předmětu:
1.Versatilní vedení, versatilita a práce na individuálním rozvoji osobních a manažerských dovedností. (dotace 0/3)
 
a.teorie zkušenostního učení
b.versatilní vedení
c.plány osobního rozvoje

2.Interpersonální percepce a poznávání druhých lidí. (dotace 0/3)
 
a.zpětná vazba a rozvoj sebepoznání
b.zákonitosti a principy vnímání a hodnocení druhých lidí
c.chyby interpersonální percepce

3.Aktivní naslouchání a vedení dialogu (dotace 0/3)
 
a.aktivní naslouchání
b.komunikační styly a styly naslouchání
c.rozhovor a vedení dialogu

4.Efektivní ovlivňování a přesvědčivé vystupování (dotace 0/3)
 
a.moc, vliv a přesvědčivost
b.styly ovlivňování
c.asertivita

5.Delegování a zpětná vazba (dotace 0/3)
 
a.delegování úkolů a pravomocí
b.poskytování zpětné vazby
c.přijímání zpětné vazby

6.Řešení konfliktů (dotace 0/3)
 
a.podstata a druhy konfliktů
b.strategie řešení konfliktů
c.individuální styly řešení konfliktů

7.Vedení pracovních skupin a týmů (dotace 0/3)
 
a.pracovní skupiny a týmy
b.týmová práce a týmové role
c.rozhodování v podmínkách skupin a týmů

8.Vedení pracovních porad (dotace 0/3)
 
a.typy pracovních porad
b.příprava a vedení porady
c.řešení problémů ve skupině

9.Management diverzity (dotace 0/3)
 
a.pojem a rozměry diverzity
b.versatilní přístup k diverzitě
c.dilemata spojená s diverzitou

10.Přijímací pohovor (dotace 0/3)
 
a.typy přijímacích pohovorů
b.příprava na pohovor
c.klíčové a náročné otázky kladené při pohovoru

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Navrhne a splní plán osobního rozvoje v žádoucí oblasti manažerských a sociálních dovedností
-Porozumí podstatě fungování týmů a dokáže se efektivně zapojit do týmové spolupráce
-Porozumí svým vlastním silným i slabým stránkám v souladu s principy versatilního vedení
-Porozumí základním pravidlům a zásadám efektivní komunikace a spolupráce manažera s pracovníky

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách36 h0 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech0 h12 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h15 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku24 h15 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce36 h36 h
     Zpracování prezentace16 h16 h
     Příprava na závěrečný test0 h18 h
Celkem112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích30 %20 %
Vypracování semestrální práce50 %60 %
Prezentace20 %0 %
Absolvování závěrečného testu0 %20 %
Celkem100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
Aktivní účast a příprava na cvičení.
Vypracování a plnění plánu osobního rozvoje (včetně závěrečné prezentace výsledků plnění tohoto plánu).
Vypracování a obhajoba případové studie na téma "Manažerská kariéra a práce".
Test
 
Podpora distančních forem studia:
publikace Pavlica a kol.: Versatilní vedení. Dynamická rovnováha manažerských dovedností. Praha, Management Press 2010
 
Literatura:
Základní:
PAVLICA, K. -- KAISER, R B. -- JAROŠOVÁ, E. Versatilní vedení.: Dynamická rovnováha manažerských dovedností. 1. vyd. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-208-6.
Jazyk výuky: Čeština
PAVLICA, K. -- KAISER, R B. -- JAROŠOVÁ, E. Vyvážený leadership.: Dynamika manažerských dovedností. 2. vyd. Praha: Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-289-5.

Doporučená:
ELMHORST, J. -- ADLER, R. Communicating at Work. New York: McGraw-Hill Company, 2002.
EICHINGER, R. -- LOMBARDO, M. For Your Improvement. A Guide for Development and Coaching. New York: Lominger International, 2006.
VIDLAŘ, P. -- MATĚJKA, M. Vše o přijímacím rozhovoru. Praha: Grada, 2006.
MARQUARDT, M J. Action learning.: Účinná metoda řešení problémů a nácviku interpersonálních dovedností pro vedení a rozvoj týmů. 1. vyd. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-229-1.
WHITMORE, J. Koučování.: Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Metoda transpersonálního koučování. 3. vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-209-3.
ZAHRÁDKOVÁ, E. Teambuilding. Praha: Portál, 2005.
PAVLICA, K. -- PAUKNEROVÁ, D. -- JAROŠOVÁ, E. -- KOMÁRKOVÁ, R. Trénink sociálních a manažerských dovedností. Praha: Management Press, 2005. 248 s. ISBN 80-7261-135-6.

Studijní plány:
N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, kombinovaná forma, počáteční období LS 2014/2015
N-EM-GPM Globální podnikání a marketing, kombinovaná forma, počáteční období LS 2014/2015
N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2015/2016
N-EM-GPM Globální podnikání a marketing, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2015/2016
N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2015/2016
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018   (a starší)
Vyučující předmětu: doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D. (cvičící, garant, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Zuzana Hejhalová dne 19. 9. 2016.

Typ výstupu: