Sylabus předmětu PSLP2 - Počítačová simulace logistických procesů II (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Počítačová simulace logistických procesů II
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: Ing. Jiří Štoček, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra logistiky, kvality a automobilové techniky (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (4 kredity)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je rozvinout znalosti studentů získané v předmětu PSLP I (je vyžadována znalost problematiky). Na této bázi budou posluchači řešit projekt z reálné průmyslové praxe. Prostřednictvím analýzy dat získají studenti důležité vstupy pro svůj simulační model. Naučí se pomocí interního programovacího jazyka SimTalk vytvářet procesní vazby a celý systém řídit. S využitím náhodných veličin budou schopni zohlednit v modelu dynamiku reálné situace. Na základě výsledků simulačních experimentů pak mohou virtuální systém optimalizovat. Ze své práce vyvodí závěry (zejména ekonomické povahy) a navrhnou doporučení pro průmyslovou praxi. Semestrální projekty budou tematicky zaměřeny zejména na oblast výroby automobilů a automobilových součástek.
 
Výukové metody: Přednášky, případové studie, reálné situace z podnikové praxe, aplikační úlohy, diskuse nad aktuálními tématy, semestrální práce
 
Obsah předmětu:
1.Aplikování simulace během celého cyklu výroby (dotace 2/2)
 
a.metodika postupně se zpřesňujících modelů (hrubé, detailní projektování, náběh a vlastní výroba)

2.Prezentace projektů realizovaných ve firmě ŠKODA AUTO a.s. (dotace 2/2)
3.Simulační software PlantSimulation (dotace 4/4)
 
a.objektově orientované modelování
b.kompozice vnořených modelů
c.VDA -- knihovna prvků

4.Stochastické procesy a jejich zohlednění v modelu (dotace 2/2)
5.Získávání dat z SW Process Designer (dotace 2/2)
 
a.systém PDL - Process Designer Logistic

6.Analýza dat z reálné výroby a ze simulačních experimentů (dotace 4/4)
 
a.využití aplikace APP

7.Optimalizace na bázi simulace (dotace 4/4)
 
a.realizace optimalizačních experimentů
b.využití heuristických optimalizačních algoritmů

8.Semestrální projekty na téma (dotace 4/4)
 
a.dopravníkové systémy
b.skladové hospodářství
c.logistické řetězce zásobování výrobních linek
d.řídicí systémy

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Analyzuje data získaná v rámci řešení reálného logistického problému
-Navrhne postup řešení logistického problému s využitím simulačních postupů
-Navrhne provedení simulačních experimentů a doporučí optimální strategii
-Pochopí a vysvětlí principy projektového řízení ve spojitosti s počítačovou simulací
-Provede rozbor navrženého simulačního modelu a nastaví jeho parametry

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách24 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech24 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku18 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce22 h
     Příprava na závěrečný test20 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku32 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích10 %
Vypracování semestrální práce30 %
Absolvování závěrečného testu30 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky30 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
•Účast na přednáškách
•Písemná zkouška
•Zpracování semestrální práce na zvolené téma a její ústní obhajoba


Bodové hodnocení

až 40 b. – během semestru (viz dále),
> max. 10 b. aktivní účast na cvičeních a přednáškách
> 0,5 b. za každé cvičení a přednášku – umožňuje 2 a 2 neúčasti pro dosažení maxima
> max. 30 b. za semestrální projekt
> min. 20 b. pro udělení zápočtu
> min. 15 b. ze semestrálního projektu – termín odevzdání týden před poslední hodinou cvičení
> min. 5 b. z aktivní účasti na cvičeních

až 60 b. – u závěrečné zkoušky (3 pokusy):
> Písemná část max. 30 b. (min. 20 b. pro postup k ústní části)
> Ústní část max. 30 b. (min. 20 b.)
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
SIXTA, J. -- ŽIŽKA, M. Logistika - metody používané pro řešení logistických projektů. Brno: Computer Press, 2009. 238 s. ISBN 978-80-251-2563-2.

Doporučená:
GOLDRATT, E M. -- COX, J. Cíl. 2. vyd. Praha: Interquality, 2001. 335 s. ISBN 80-902770-2-0.
BANGSOW, Steffen. Manufacturing simulation with plant simulation and simtalk: usage and programming with examples and solutions. 1st ed. New York: Springer, 2010. ISBN 9783642050732 (ALK. PAPER).
DLOUHÝ, Martin, Jan FÁBRY, Martina KUNCOVÁ a Tomáš HLADÍK. Simulace podnikových procesů. Vyd. 1. Brno: Computer Press, c2007, 201 s. ISBN 978-80-251-1649-4 (BROž.).
RAIS, Karel. Základy optimalizace a rozhodování. Vyd. 6., rozš. Brno: Zdeněk Novotný pro Fakultu podnikatelskou VUT v Brně, 2001, 134 s. Studijní text pro studium BA Hons. ISBN 80-865-1018-2.
SIEMENS PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT SOFTWARE INC. Tutorial [Tecnomatix Plant Simulation 10]. 2010.
ŠKODA AUTO A.S. Analyzér výrobních procesů: část věnovaná analýze dat z evidenčních bodů. Verze 1.0. 2010, 69 s.
VDI 3633. Simulation von Logistik-, Materialfluß- und Produktionssystemen - Begriffsdefinitionen. VDI-Gesellschaft Produktion und Logistik, 1996.

Studijní plány:
Obor N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, prezenční forma, počáteční období LS 2014/2015, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období: ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, ZS 2015/2016 (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Vladimír Karpeta (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. David Staš, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Jiří Štoček, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Matúš Varjan, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Zuzana Hejhalová dne 5. 10. 2016.

Typ výstupu: