Course syllabus HP - Hospodářská politika (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Czech          English          

Název: Hospodářská politika
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra ekonomie a práva (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (3 kredity)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je získání základních znalostí z oblasti hospodářské politiky se zaměřením na problematiku EU.Hlavní důraz je kladen na schopnost studentů odhadnout důsledky a dopady konkrétních opatření hospodářské politiky jakož i její možnosti a limity v národním i nadnárodním kontextu.
 
Výukové metody: -- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
1.Pojetí hospodářské politiky, její vymezení a teoretické základy, cíle, nositelé a nástroje. (dotace 2/0)
2.Hospodářská politika a volební systémy, demokracie a problém experta. (dotace 2/0)
3.Filosofie práva a ekonomie důvěry (dotace 2/0)
4.Makroekonomická analýza. (dotace 2/0)
5.Stabilizační politika (dotace 2/0)
6.Mix makroekonomické politiky v malé otevřené ekonomice (dotace 2/0)
7.Vybrané problémy mikroekonomické politiky a jejich právní konsekvence politika přerozdělování, politika hospodářské soutěže, strukturální politika (dotace 2/0)
8.Evropská unie -- historický vývoj (dotace 2/0)
9.Evropská unie -- fakta, právo, instituce a rozpočet (dotace 2/0)
10.Ekonomická integrace, reálná a nominální konvergence. (dotace 2/0)
11.Hospodářská politika v EU, hospodářská politika v ČR a jejich problémy (dotace 2/0)
12.Globalizace a limity nadnárodní hospodářské politiky (dotace 2/0)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Interpretuje hlavní cíle makroekonomické a mikroekonomické hospodářské politiky
-Vysvětlí role a vzájemné vztahy nositelů hospodářské politiky
-Zná definice pojmů předmětu Hospodářská politika na středně pokročilé úrovni

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách24 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku24 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce12 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku24 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Vypracování semestrální práce60 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky40 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
Diskuse nad zpracovanou esejí
 
Podpora distančních forem studia:
Internet, databáze informačních zdrojů CERGE

Konzultace s vyučujícím (tutorem), budou probíhat prostřednictvím školou zřízených e-mailových schránek nepřetržitě, formou telefonu či faxu v předem určených časech a při osobních setkáních v rámci konzultačních hodin speciálně vypisovaných pro studenty kombinované formy studia.
Studenti mohou navštěvovat přednášky a cvičení v předmětu v rámci prezenčního studia a využívat i dalších konzultačních hodin vypsaných vyučujícím mimo časový plán kombinovaného studia.
 
Literatura:
Základní:
CEPL, V. Vojtěch Cepl - Krize demokracie.  [online]. 2009. URL: http://media.rozhlas.cz/_audio/986448.mp3.
KUHN, Z. -- CEPL, V. Právní principy.  [online]. 2008. URL: http://media.rozhlas.cz/_audio/564255.mp3.
BLINDER, A. Is Government Too Political?.  [online]. 1997. URL: http://www.foreignaffairs.com/articles/53584/alan-s-blinder/is-government-too-political.
HARDIN, G. The Tragedy of the Commons.  [online]. 1968. URL: http://www.sciencemag.org/content/162/3859/1243.
Jazyk výuky: Čeština
KLIKOVÁ, C. -- KOTLÁN, I. Hospodářská politika. 3rd vyd. Ostrava: Sokrates, 2013. ISBN 978-80-86572-76-5.
BALDWIN, R. -- WYPLOSZ, C. Ekonomie evropské integrace. 4th vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. ISBN 978-80-247-4568-8.

Doporučená:
BÉNASSY-QUÉRÉ, A. -- JACQUET, P. -- PISANI-FERRY, J. Economic Policy. New York: Oxford University Press, 2010. 709 s. ISBN 978-0-19-532273-6.
ŽÁK, M. -- ŠAROCH, S. Ekonomická teorie a česká ekonomika. Praha: Academia, 2004.
BALDWIN, R. -- WYPLOSZ, C. The Economics of European Integration, Third Edition. New York: Mc Graw-Hill, 2009. 596 s. ISBN 978-0-07-712163-1.
Oxford Review of Economic Policy, Oxford University Press (přístupné z databáze J-STOR)
WWW stránka předmětu s texty na studentských stránkách Institutu ekonomie a práva ekonomie ŠA VŠ

Studijní plány:
Obor N-EM-GPM Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2014/2015, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPP Globální podnikání a právo, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPM Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Vyučující předmětu: doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. (cvičící, zkoušející)
prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. (cvičící, garant, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Zuzana Hejhalová dne 6. 9. 2016.

Type of output: