Sylabus předmětu KPMM - Kultura, podnik a management (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Kultura, podnik a management
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra řízení lidských zdrojů (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (5 kreditů)
Cíl předmětu:
Předmět je koncipován jako série přednášek a seminářů, v jejichž průběhu si mají studenti ozřejmit různé aspekty vzájemných vazeb mezi pojmy kultury, organizace a řízení. V prvním plánu půjde zejména o vymezení podniku jako specifického kulturního systému, včetně zdůvodnění praktického významu a přínosu takového přístupu. Po zvládnutí obecných otázek a manažerských souvislostí organizační kultury se dalším cílem předmětu stane přenesení celé problematiky do mezinárodního kontextu. Třetím cílem studia předmětu potom bude stimulace rozvoje interkulturální citlivosti a kompetence studentů.
 
Výukové metody: Přednášky, případové studie, prezentace, skupinové diskuse, sebehodnotící dotazníky a škály.
 
Obsah předmětu:
1.Pojem kultura a podnik jako sociální a kulturní systém (dotace 0/2)
 
a.pojem kultura, funkce a úrovně kultury, kultura a identita
b.podniková kultura
c.úrovně podnikové kultury

2.Podniková kultura a management (dotace 0/2)
 
a.podniková kultura a životní cyklus organizace
b.podniková kultura řídící procesy
c.změna podnikové kultury

3.Typologie podnikové kultury (dotace 0/2)
 
a.pojem typologie
b.typologie Deala Kennedyho
c.Denisonova koncepce podnikové kultury
d.podniková kultura a genderové vztahy

4.Kultura mezinárodní frimy a osobnost mezinárodního manažera (dotace 0/2)
 
a.národní a podniková kultura
b.kultura mezinárodních společností
c.osobnost a kompetence mezinárodního manažera

5.Dimenze kultuních rozdílů (dotace 0/2)
 
a.dimenze rozdílů podle Hofsteda a Trompenaarse
b.Schwartzův model kulturních rozdílů
c.Kolektivismus-individualismus jako klíčová dimenze

6.Život a práce v zahraničí (dotace 0/2)
 
a.kulturní šok
b.expatriace
c.repatriace
d.interkulturní trénink

7.Interkulturní komunikace (dotace 0/2)
 
a.kulturní rodíly v oblasti neverbální komunikace
b.komunikace v cizím jazyce
c.interkulturní vyjednávání

8.Mezinárodní týmy (dotace 0/2)
 
a.vytváření a vedení mezinárodních týmů
b.virtuální mezinárodní týmy

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Definuje pojem kultura a umí popsat její vliv na myšlení a jednání lidí
-Dokáže kriticky analyzovat kulturu konkrétní organizace a navrhnout její změnu
-Dokáže vysvětlit podstatu dimenzí kulturních rozdílů včetně jejich vlivu na organizační život
-Porozumí základním principům interkulturní komunikace a rozvoje interkulturní kompetence
-Zná základní pravidla a zásady řízení kultury domácích i mezinárodních organizací

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách24 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku15 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce15 h
     Zpracování prezentace15 h
     Příprava na závěrečný test15 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích20 %
Vypracování semestrální práce30 %
Prezentace20 %
Absolvování závěrečného testu30 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
Studenti budou hodnoceni na základ+ následujícíh kriterií:
- Aktivní účast na přednáškách a seminářích
- individuální prezentace na vybrané téma
- vypracování a obhajoba případové studie na téma "Efektivní komunikace s příslušníky vybrané kultury".
- závěrečný test
 
Podpora distančních forem studia:
skripta Pavlica, K. - Isaacs, C.:Kultura, podnik a maangement pro kombinovanou formu studia. ŠAVŠ, Mladá Boleslav 2013
 
Literatura:
Základní:
PAVLICA, K. -- ISAACS, C. Kultura, podnik a management pro kombinovanou formu studia. Mladá Boleslav: Škoda Auto Vysoká škola o.p.s., 2013. 188 s. ISBN 978-80-87042-57-1.
SCHNEIDER, S C. -- BARSOUX, J L. Managing across Cultures. 2. vyd. Edinburgh: Prentice Hall Press, 2003. 330 s. ISBN 978-0-273-64663-1.
Jazyk výuky: Čeština
BEDRNOVÁ, E. -- NOVÝ, I. -- JAROŠOVÁ, E. Manažerská psychologie a sociologie. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-239-0.

Doporučená:
GALLOIS, C. Communication and Culture. John Wiley and Sons, 1996. 172 s. ISBN 0-471-966622-3.
KŘÍŽKOVÁ, A. -- PAVLICA, K. Management genderových vztahů.: Postavení žen a mužů v organizaci. 1. vyd. Praha: Management Press, 2004. 155 s. ISBN 80-7261-117-8.
LESSEM, R. -- GATLEY, S. -- ALTMAN, Y. Comparative Management. A Transcultural Odyssey. London: Mc-Graw Hill , 1996.
NOVÝ, I. -- LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura: Od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 176 s. ISBN 80-247-0648-2.
NOVÝ, I. -- KOLEKTIV, -- SCHROLL, S. Interkulturní komunikace v řízení a podnikání. Management Press.
NOVÝ, I. -- SCHROLL-MACHL, S. Spolupráce přes hranice kultur. Praha: Management Press, 2005. 313 s. ISBN 80-7261-121-6.
ŠTRACH, P. Mezinárodní management. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 168 s. ISBN 978-80-247-2987-9.
ROSINSKI, P. Koučování v multikulturním prostředí.: Nové nástroje využití národních, firemních a profesních odlišností. 1. vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-195-9.

Studijní plány:
N-EM-GPM Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2014/2015
N-EM-GPM Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018   (a starší)
Vyučující předmětu: doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Zuzana Hejhalová dne 6. 9. 2016.

Typ výstupu: