Sylabus předmětu PF - Finanční řízení podniku II (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Finanční řízení podniku II
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA
Garantující pracoviště: Katedra financí a účetnictví (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (4 kredity)
Cíl předmětu:
Absolventi tohoto pokročilého kursu budou schopni porozumět moderním principům finančního řízení a rozhodování v nefinančním podniku. Kurz pokrývá nejdůležitější témata, se kterými se finanční manager ve své denní praxi setkává, počínaje finančními výkazy a jejich kvalitou, přes krátkodobý finanční management, finanční plánování, řízení aktiv a pasiv, praktického využití výstupů finanční analýzy, až po pokročilejší aspekty jakými je oceňování aktiv a celých podniků, hodnotové aspekty fůzí a akvizic a provedení due diligence s důrazem na finance podniku.Předmět rozšiřuje výklad z bakalářského studia o složitější metody a modely a doplňuje je příklady ze současné podnikatelské praxe.
 
Výukové metody: Předmět bude veden formou strukturovaného semináře. Předpokládá se aktivní zájem studentů magisterského studia o úžeji zaměřené teoretické a praktické problémy finančního řízení podniku.
 
Obsah předmětu:
1.Opakování a precizace konceptu podnikových financí: základní pojmy, finanční výkazy, národní a mezinárodní standardizace finančního výkaznictví, cash flow, daně, goodwill, tržní a účetní hodnota aktiv, kotované a nekotované společnosti. (dotace 1/1)
2.Strategická analýza pohledem podnikových financí: makroekonomické prostředí, hospodářský cyklus, životní cyklus produktů a význam konkurence, koncepty a možnosti konkurenčních strategií. Podnikatelské riziko a analýza citlivosti. (dotace 1/1)
3.Operativní a neoperativní aktiva, investovaný kapitál, finanční a kapitálová struktura, časová hodnota peněz v podnikových financích. (dotace 1/1)
4.Využití finančních výkazů a finanční analýzy, interpretace výsledků, benchmarking. Peněžní toky podniku - význam cash flow, metody výpočtu, charakteristika. Přímá a nepřímá metoda výpočtu Cash Flow. Možnosti využití Cash Flow ve finančním řízení. (dotace 1/1)
5.Kapitálová struktura: základní koncepty. Výběr mezi vlastním a cizím kapitálem, efekt finanční páky a finanční riziko. Neoklasické pojetí maximalizace hodnoty firmy, zohlednění daňových efektů, nákladů bankrotu a možností dividendové politiky. (dotace 1/1)
6.Odhad diskontní míry. Bezriziková úroková míra a riziková prémie. Model CAPM, náklady cizího kapitálu, požadovaná výnosnost vlastního kapitálu podle míry zadlužení. (dotace 1/1)
7.Základní principy oceňování. Oceňování podniku a oceňování vlastního kapitálu, fundamentální a technická analýza oceňování akcií. (dotace 1/1)
8.Oceňování podle poměrových veličin (tržních násobitelů). (dotace 1/1)
9.Finanční plánování, pro forma výkazy, projekce finanční výkonnosti a cash flow. (dotace 1/1)
10.Krátkodobý finanční management: praktické aspekty. (dotace 1/1)
11.Rozdíly mezi malými a středními podniky a multinationals: finanční perspektiva. (dotace 1/1)
12.Pokročilé aspekty: fůze, akvizice a hodnotové řízení. (dotace 1/1)
13.Financování projektů prostřednictvím private equity, transakce LBO, MBO, MBI. (dotace 1/1)
14.Rezerva: hostující přednáška, návštěva finanční instituce, návštěva controllingového či treasury oddělení nefinančního podniku. (dotace 1/1)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Analyzuje zdroje tvorby hodnoty aktiv
-Aplikuje metody řízení hodnoty podniku a kvantifikuje hodnotu aktiv v reálných situacích
-Aplikuje nezávislé finanční analýzy pro výrobní podniky a obchodní organizace

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách24 h
     Konzultace s vedoucím závěrečné práce (DP, BP)0 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku30 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce16 h
     Zpracování prezentace16 h
     Příprava na závěrečný test28 h
Celkem114 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Vypracování semestrální práce32 %
Prezentace32 %
Absolvování závěrečného testu36 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
Podmínky zápočtu: Studenti kurzu zpracují vybrané téma ve formě textového výstupu, které budou v rámci kurzu prezentovat ostatním účastníkům. Každá část (tj. textová a ústní prezentace) je hodnocena maximálně 32 body. Pro udělení zápočtu je třeba získat minimálně 60 % bodů z každé součásti semestrálního individuálního úkolu. Dohromady je možno získat maximálně 64 bodů (2 části x 32 bodů). Podmínky zkoušky: Písemný test obsahující otevřené otázky, případně kombinované s výpočetním příkladem. Ústní dozkoušení v případě nejasností. Ze zkoušky je možno získat maximálně 36 bodů (3 otázky x 12 bodů). Aby bylo hodnocení zkoušky započítáno do celkového hodnocení, musí student získat minimálně 60 % bodů (tedy např. zodpovědět jednu otázku zcela správně a jednu částečně).
Hodnocení zápočtových testů a hodnocení zkoušky se sčítají a vstupují do celkového hodnocení, na základě kterého je udělena výsledná známka dle následující stupnice: 90-100 bodů výborně, 75-89 bodů velmi dobře, 60-74 bodů dobře, 59 a méně nevyhověl. Zkoušky se musí zúčastnit i studenti, kteří získají plný počet bodů ze zápočtových testů.
 
Podpora distančních forem studia:
Prezentace vyučujícího v AIS, dodatečné materiály a aktuální odkazy z přednášek.
 
Literatura:
Základní:
MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku.: Proces ocenění - základní metody a postupy. 2. vyd. Praha: EKOPRESS, 2007. 492 s. ISBN 978-80-86929-32-3.
KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance+CD.: 2. přepracované a doplněné vydání. 2. vyd. Praha: C.H.BECK, 2007. 745 s. ISBN 978-80-7179-903-0.

Doporučená:
BREALEY, R. -- MYERS, S. Teorie a praxe firemních financí. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000. 1064 s. ISBN 80-7226-189-4.
BORN, K. Unternehmens-analyse und Unternehmens-bewertung + CD. 2. vyd. Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2003. 325 s. ISBN 3-7910-1763-2.
DAMODARAN, A. Corporate Finance.: Theory and Practice. 2. vyd. USA: John Wiley & Sons Ltd, 2001. 982 s. ISBN 0-471-28332-0.
DAMODARAN, A. Investment Philosophies.: Successful Strategies and the Investors Who Made Them Work. 1. vyd. New Jersey: John Wiley & Sons Ltd, 2003. 504 s. ISBN 0-471-34503-2.
DAMODARAN, A. The Dark Side of Valuation. 1. vyd. Prentice Hall Press, 2001. 479 s. ISBN 0-13-040652-X.
DRUKARCZYK, J. Unternehmensbewertung (Fourth Edition). München: Vahlen Verlag , 2003.
KOLLER, T. -- WESSELS, D. -- GOEDHART, M. Valuation.: Measuring and Managing the Value of Companies. 4. vyd. USA: McKinsey&Company, 2005. 739 s. ISBN 0-471-70218-8.
Časopis Ekonom (týdeník Hospodářských novin)
Finance Magazine , vydavatelství Newfinances, s.r.o., online, dostupné z http://www.financemagazine.cz

Studijní plány:
N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období LS 2014/2015
N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018   (a starší)
Vyučující předmětu: doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA (cvičící, garant, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Zuzana Hejhalová dne 7. 9. 2016.

Typ výstupu: