Sylabus předmětu OV2 - Operační výzkum II (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Operační výzkum II
Semestr:
ZS 2016/2017
Garant předmětu: doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra logistiky, kvality a automobilové techniky (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis:
Dotace hodin:
prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu:
normální, konzultační
Forma výuky:
přednáška, cvičení
Způsob ukončení:
zkouška (4 kredity)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými metodami a modely pro podporu manažerského rozhodování tak, by je byli schopni používat ve vlastní praxi.
 
Výukové metody:
Přednášky a na ně navazující cvičení.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do předmětu. Fáze rozhodovacího procesu. Klasifikace kvantitativních metod pro podporu ekonomického rozhodování, základní disciplíny, aplikace, typické úlohy. (dotace 1/2)
2.
Lineární programování. Formulace úloh lineárního programování, typické úlohy a formulace matematických modelů. Řešení úloh LP, interpretace výsledků. (dotace 2/5)
3.Distribuční úlohy lineárního programování. Dopravní problém, kontejnerový dopravní problém, obecný distribuční problém, přiřazovací problém, úloha obchodního cestujícího. (dotace 2/4)
4.
Aplikace teorie grafů. Základní pojmy, optimalizační úlohy na grafech. (dotace 1/3)
5.
Řízení projektů. Metody CPM a PERT. (dotace 2/3)
6.
Modely řízení zásob. Úvod, základní pojmy. Deterministické modely řízení zásob - modely EOQ a POQ. Stochastické modely řízení zásob. (dotace 2/4)
7.Modely hromadné obsluhy. Úvod, základní pojmy, klasifikace modelů, jednoduchý exponenciální model hromadné obsluhy. Optimalizace v modelech hromadné obsluhy. (dotace 2/3)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Aplikuje postupy matematického modelování na složitější rozhodovací a optimalizační úlohy
-
Pochopí a vysvětlí principy optimalizace v typických i speciálních manažerských úlohách
-Provede intepretaci a rozbor získaných výsledků, včetně verifikace a validace použitého modelu
-Vybere na základě datové analýzy nejvhodnější nástroj pro získání efektivního řešení

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách
12 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech
24 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)
0 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
20 h
     Příprava na průběžné hodnocení10 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce
14 h
     Příprava na závěrečný test
32 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
10 %
Vypracování semestrální práce
10 %
Absolvování průběžného testu (testů)
20 %
Absolvování závěrečného testu
60 %
Celkem
100 %
 
Způsob hodnocení:
Písemné testy v průběhu semestru, seminární práce a závěrečná písemná zkouška.
 
Podpora distančních forem studia:
PPT prezentace
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
JABLONSKÝ, J. Operační výzkum.: Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. 323 s. ISBN 978-80-86946-44-3.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
FÁBRY, J. Matematické modelování. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2011. 180 s. ISBN 978-80-7431-066-9.
JABLONSKÝ, J. Programy pro matematické modelování. Praha: Oeconomica, 2011. 258 s. ISBN 978-80-245-1810-7.
DUDORKIN, J. Operační výzkum . Praha: Vydavatelství ČVUT , 2002. 296 s. ISBN 80-01-02469-5.
GROS, I. -- DYNTAR, J. Matematické modely pro manažerské rozhodování.: 2. upravené a rozšířené vydání. 2. vyd. Praha: VŠCHT, 2015. ISBN 978-80-7080-910-5.

Studijní plány:
Obor N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, prezenční forma, počáteční období LS 2015/2016, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018 (a starší)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:
čeština
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Zuzana Hejhalová dne 3. 3. 2017.

Typ výstupu: