Sylabus předmětu PR - Public Relations (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Public Relations
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: Ing. Hana Jahodová, CSc.
Garantující pracoviště: Katedra marketingu a managementu (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: cvičení
Způsob ukončení: klasifikovaný zápočet (5 kreditů)
Cíl předmětu:
Výklad a hlubší analýza vybraného nástroje marketingové komunikace - Public Relations. Seznámení se základními východisky, prostředky a formami aplikovanými v oblasti vztahů s veřejností. Získání základních dovedností v oblasti Media Relations, interní a krizové komunikace, sponzoringu a Public Affairs.
 
Výukové metody: Přímá výuka bude realizována seminární formou včetně řešení případových studií z praxe a konkrétních PR projektů
 
Obsah předmětu:
1.Historie a současnost oboru Public Relations (dotace 0/2)
 
a.vymezení pojmů, historický vývoj
b.současná situace v ČR a ve světě

2.Základní východiska PR (dotace 0/2)
 
a.Veřejnost, veřejné mínění, cílová skupina
b.Masová komunikace
c.Firemní kultura,etika

3.Cíle a funkce PR (dotace 0/2)
 
a.Image, firemní identita
b.PR jako nástroj řízení organizace
c.PR a příbuzné disciplíny

4.Prostředky a formy PR (dotace 0/2)
 
a.Prostředky a formy individuálního a skupinového působení
b.Nástroje externí a interní komunikace

5.Vztahy s médii - Media Relations (dotace 0/4)
 
a.Techniky budování vztahů s médii
b.Tiskové zprávy, konference, interview
c.Zásady komunikace s médii

6.Komunikace v konfliktních a krizových situacích (dotace 0/3)
 
a.Typy krizí
b.Scénář krizové komunikace
c.Styk s médii v krizi

7.Strategická komunikace (dotace 0/4)
 
a.Význam Public Affairs
b.Lobbying a Goverment Relations
c.Vliv strategie na tvorbu PR

8.Interní komunikace (dotace 0/3)
 
a.Nástroje interního PR a vhodná média
b.Firemní časopisy

9.Další formy PR (dotace 0/2)
 
a.Sponzoring
b.Event marketing

10.Prezentace a obhajova PR projektu (dotace 0/2)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Chápe společenský kontext PR a dokáže vyvinout vhodné programy CSR napříč společenským spektrem i v rámci globálního prostředí
-Ovládá relevantní metody (SWOT, příčina-následek, dotazníkové šetření), které správně aplikuje za účelem formulace PR strategií
-Rozlišuje jednotlivé formy PR, vhodně využívá komunikačních kanálů a vztahů s jednotlivými hráči, dokáže sepsat výzkumnou zprávu, tiskovou zprávu a zrealizuje tiskovou konferenci
-Zvládá zásady a techniky krizové komunikace a issues managementu, dokáže účinně zareagovat na krize aplikací krátkodobých i dlouhodobých kroků a to v souladu s etickými standardy

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech24 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku28 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce38 h
     Zpracování prezentace14 h
Celkem104 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích15 %
Vypracování semestrální práce50 %
Prezentace20 %
Absolvování průběžného testu (testů)15 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Klasifikace je udělována na základě bodového zisku studenta a skládá se v prezenčním studiu z následujících komponent: průběžná aktivita na cvičení + 80 % docházka = max. 15 b., vypracování komplexního PR projektu na zadané téma = max. 50 b., min. 30 b., prezentace a obhájení PR projektu = max. 20 b., průběžný test = max. 15 bodů.
V kombinovaném studiu: průběžná aktivita na cvičení = max. 20 b., vypracování komplexního PR projektu na zadané téma = max. 50 b., min. 30 b., prezentace a obhájení PR projektu = max. 30 b.
Hodnocení:
Je třeba získat 60 bodů k zápočtu.
PR projekty se odevzdávají do stanoveného termínu do odevzdávárny na AIS ŠAVŠ.
 
Podpora distančních forem studia:
studijní materiály a pokyny k PR projektu uložené v AIS
 
Literatura:
Základní:
POSPÍŠIL, P. Efektivní Public Relations a media relations. Brno: Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-823-6.
Jazyk výuky: Čeština
SVOBODA, V. Public relations moderně a účinně.: 2., aktualizované a doplněné vydání. 2. vyd. Praha: GRADA, 2009. ISBN 978-80-247-2866-7.

Doporučená:
CAYWOOD, C. Public relations - řízená komunikace podniku s veřejností. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-886-4.
BENTELE, G. -- SZYSKA, P. -- FRÖLICH, R. Handbuch der Public Relations.: Wissenshaftliche Grundlagen und berufliches Handeln. Mit Lexikon. 2. vyd. Wiesenbaden: VS Verlag für Sozialwisseschaften, 2008. 644 s. ISBN 978-3-531-33755-5.
KUNCZIK, M. Public Relations. Hamburg: UTB GmbH, 2010. 519 s. ISBN 3-8252-2277-2.
SIMMELBAUER, E. -- PETERS, S. -- FRÖHLICH, R. Public Relations. Daten und Fakten der geschlechtsspezifischen Berufsfeldforschung. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2005.
FISCHER, T E. Unternehmenskommunikation und Neue Medien.: Das neue Medium Weblogs und seine Bedeutung fur die Public-Relations-Arbeit. 1. vyd. Wiesbaden: Deutscher Universitats-Verlag, 2006. ISBN 978-3-8350-0344-6.
Jazyk výuky: Čeština
FTOREK, J. Public relations jako ovlivňování mínění.: Jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se zmanipulovat. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. ISBN 978-80-247-3926-7.

Studijní plány:
N-EM-GPM Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2015/2016
N-EM-GPM Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Hana Jahodová, CSc. (cvičící, garant, zkoušející)
Mgr. Dagmar Sieglová, M.S.Ed., Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Zuzana Hejhalová dne 9. 9. 2016.

Typ výstupu: