Sylabus předmětu MK - Marketingová komunikace (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Marketingová komunikace
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: Ing. Hana Jahodová, CSc.
Garantující pracoviště: Katedra marketingu a managementu (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: Marketing
Dotace hodin: prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (3 kredity)
Cíl předmětu:
Seznámení studentů s nástroji marketingové komunikace: reklama, Public Relations, osobní prodej, podpora prodeje, přímý marketing, sponzoring, event marketing a další nové trendy. Pochopení významu marketingové komunikace pro podnik a získání základních dovedností při využítí jednotlivých nástrojů marketingové komunikace v praxi. Tvorba komunikačních strategií a komunikační kampaně, využívání médií pro komunikaci se zákazníkem.
 
Výukové metody: Kombinace přednášek a cvičení, řešení případových studií, seminární práce a její prezentace.
 
Obsah předmětu:
1.Vztah marketingové komunikace k marketingovému mixu, vymezení základních pojmů
Integrovaná marketingová komunikace
(dotace 2/2)
2.Komunikační strategie a její tvorba
Značka a její význam v marketingové komunikaci, nové trendy přístupu ke značce
(dotace 2/2)
3.Firemní identita, image a reputace firmy
Význam CI pro celkovou komunikaci firem, důvody změny CI
(dotace 2/2)
4.Reklama - význam, druhy, měření účinnosti. Mediální trh a mediální plánování
Podpora prodeje. Nástroje podpory prodeje
(dotace 2/2)
5.Přímý marketing a CRM - řízení vztahů se zákazníky
Komunikace v místě prodeje
(dotace 2/2)
6.Vztahy s veřejností - public relations
Osobní prodej, sponzoring, event marketing
(dotace 2/2)
7.Vybrané aspekty mezinárodní marketingové komunikace
Nové trendy v marketingové komunikaci
(dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Aplikuje teoretické poznatky při praktické tvorbě komunikační kampaně produktu nebo značky
-Dokáže definovat a anlyzovat cílové skupiny komunikace
-Porozumí významu a užití integrované marketingové komunikace ve firmě

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách12 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech12 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku15 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce25 h
     Zpracování prezentace10 h
     Příprava na závěrečný test30 h
Celkem104 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích10 %
Vypracování semestrální práce30 %
Prezentace10 %
Absolvování závěrečného testu50 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
Předmět je zakončen zkouškou. Klasifikace je udělována na základě bodového zisku studenta/tky a tvoří ji následující komponenty:

a)v prezenčním studiu: aktivita na cvičení (max 10 b.), vypracování a odevzdání semestrální práce na zadané téma v předepsaném rozsahu (max 30 b., min. 15 b.), prezentace semestrální práce (max. 10 b.), závěrečný test (max. 50 b.). Odevzdání a prezentace semestrální práce je podmínkou pro přihlášení na zkoušku.

b) v kombinovaném studiu : vypracování a odevzdání semestrální práce na zadané téma v předepsaném rozsahu (max 40 b., min. 25 b.), závěrečný test (max. 50 b.),aktivní účast na cvičení (max. 10 b.). Odevzdání semestrální práce je podmínkou pro přihlášení na zkoušku.

Práce se budou odevzdávat do stanoveného termínu do odevzdávárny v AIS ŠAVŠ. Jiná forma je nepřípustná.

Klasifikace: 100 - 90 bodů - výborně
89 - 75 bodů - velmi dobře
74 - 60 bodů - dobře
 
Podpora distančních forem studia:
Přikrylová, J., Jahodová, H.: Marketingová komunikace.1. vyd., Škoda Auto Vysoká škola, Mladá Boleslav, 2010, ISBN 978-80-87042-33-5
další studijní materiály uložené v AIS
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
PŘIKRYLOVÁ, J. -- JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 320 s. ISBN 978-80-247-3622-8.
FORET, M. Marketingová komunikace ve veřejné správě. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita Brno, 2013. ISBN 978-80-7375-772-4.
KARLÍČEK, M. -- KRÁL, P. Marketingová komunikace.: Jak komunikovat na našem trhu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. ISBN 978-80-247-3541-2.
Jazyk výuky: Angličtina
DE PELSMACKER, P. Marketing Communications.: A European Perspective. 4. vyd. Edinburgh: Prentice Hall Press, 2010. ISBN 978-0-273-72138-3.
ROWLES, D. Mobile Marketing: How Mobile Technology is Revolutionizing Marketing, Communications and Advertising. London: Kogan Page, 2013. 280 s. ISBN 978-0-7494-6938-2.
FILL, C. Simply marketing communications. 1. vyd. Harlow: Financial Times Prentice Hall, 2006. ISBN 978-0-273-70405-8.
The Handbook of Strategic Public Relations and Integrated Marketing Communications. New York: McGraw-Hill, 2012. ISBN 978-0-07-176746-0.
MELEWAR, T C. Facets of Corporate Identity, Communication and Reputation. London New York: Routledge, 2008. ISBN 978-0-415-40528-7.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
BAACK, D. -- CLOW, K. Reklama, propagace a marketingová komunikace. Brno: Computer Press, a.s., 2008. 484 s. ISBN 978-80-251-1769-9.
HEJLOVÁ, D. Public relations. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2015. ISBN 978-80-247-5022-4.

Studijní plány:
Obor B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-EOE Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018 (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Helena Cetlová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Hana Jahodová, CSc. (cvičící, garant, zkoušející)
doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Zuzana Hejhalová dne 19. 9. 2016.

Typ výstupu: