Sylabus předmětu BAP - Bankovnictví a pojišťovnictví (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Čeština          Angličtina          

Název:
Bankovnictví a pojišťovnictví
Semestr:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu:
Garantující pracoviště: Katedra financí a účetnictví (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis:
ne Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
přednáška, cvičení
Způsob ukončení:
zkouška (3 kredity)
Cíl předmětu:
Seznámit studenty se základy bankovnictví a pojišťovnictví. Pozornost je věnována problémům postavení a fungování centrální banky, utváření bankovní soustavy, vysvětlení obchodní politiky bank a charakteristice základních bankovních obchodů. Pojišťovnictví seznamuje s pojistným trhem, s vymezením důležitých kategorií pojistné teorie a politiky. Vysvětleny jsou právní základy fungování pojišťoven v ČR, uvedeny jsou dále základní produkty životního a neživotního pojištění.
 
Výukové metody:
Předmět je vyučován formou přednášek a cvičení v prezenční formě, formou kontaktních hodin v kombinované formě, další možnou formou jsou konzultační hodiny.
 
Obsah předmětu:
1.
Peníze, měna, peněžní standardy, měnové agregáty, základní funkce peněz, vývoj peněžních prostředků. (dotace 2/1)
 
a.
Časová hodnota peněz

2.
Finanční trh. Bankovní soustava ČR - historický vývoj, postavení a význam obchodních bank v ekonomice, zákon o bankách, spořitelní a úvěrní družstevnictví. (dotace 2/1)
 
a.
Úrok, úroková míra, typy úroční.

3.Centrální banka - úkoly a nástroje centrální banky, bankovní regulace a dohled, nástroje měnové politiky centrální banky. Česká národní banka, nástroje měnové politiky uplatňované Českou národní bankou. (dotace 2/1)
 
a.
Jednoduché a složené úročení. Smíšené úročení

4.
Obchodní banka v ČR. Bilance obchodní banky, řízení bankovních aktiv a pasiv. Bankovní rizika. (dotace 2/1)
 
a.
Spoření - krátkodobé, dlouhodobé, kombinované.

5.
Systematizace bankovních produktů, aktivní bankovní obchody. (dotace 2/1)
 
a.
Umořování dluhu - způsoby umořování dluhu, konstantní anuity.

6.
Pasivní bankovní obchody. (dotace 2/1)
 
a.
Umořování dluhu - progresivní a degresivní splácení.

7.
Platební styk - hotovostní a bezhotovostní, zúčtování bezhotovostního platebního styku. Nástroje platebního styku - bankovní převody, šeky, směnky, platební karty; dokumentární operace. (dotace 2/1)
 
a.
Splácení hypotečních úvěrů.

8.
Mezibankovní platební systémy, korespondentské a clearingové platební systémy. (dotace 2/1)
 
a.
Běžný účet a jeho úročení

9.
Pojištění jako ochrana proti riziku - pojistné riziko, vývoj pojištění. (dotace 2/1)
 
a.
Opakování příkladů z finanční matematiky

10.
Pojištění, členění pojištění. Sociální pojištění. Životní pojištění - základní druhy životního pojištění a jejich ocenění, tvorba rezerv životního a neživotního pojištění. (dotace 2/1)
 
a.
zápočtový test

11.
Neživotní pojištění - základní pojmy, neživotní pojištění osob, pojištění majetková, pojištění finančních ztrát a záruk, pojištění odpovědnostní, pojištění právní ochrany. (dotace 2/1)
 
a.
prezentace seminárních prací

12.
Pojišťovnictví, regulace pojišťovnictví a druhy pojišťoven, legislativní rámec. (dotace 2/1)
 
a.
prezenatce seminárních prací

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Aplikuje principy časové hodnoty peněz u finančních služeb
-Vyjádří podstatu fungování bankovního systému
-Vysvětlí základní principy pojištění

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách
24 h
8 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech
12 h
0 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
9 h
28 h
     Příprava na průběžné hodnocení
9 h0 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce
7 h
20 h
     Zpracování prezentace
7 h
0 h
     Příprava na závěrečný test
16 h28 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
10 %
0 %
Vypracování semestrální práce10 %
40 %
Absolvování průběžného testu (testů)
40 %
0 %
Absolvování závěrečného testu40 %60 %
Celkem
100 %
100 %
 
Způsob hodnocení:
Předmět je zakončen zkouškou.

Požadavky kladené na studenty/ky pro úspěšné zakončení předmětu jasou stanoveny takto:
- průběžný test z temat. celků dle cvičení 1-5: 30 bodů (30 %)
- průběžný test z temat. celků dle přednášek 1-5: 20 bodů (20 %)
- obhajoba semestrální práce: 10 bodů (10 %)
- závěrečný souhrnný (teoretický) test: 40 bodů (40 %)

Každou část je nutné splnit min. na 60 %!

Požadavky na ukončení předmětu (pro kombinovanou formu studia):
- test z temat. celků dle cvičení 1-5 (test z příkladů): 30 bodů (30 %)
- zpracování seminární práce: 20 bodů (20 %)
- závěrečný souhrnný (teoretický) test: 50 bodů (50 %)

Každou část je nutné splnit min. na 60 %!

Hodnocení všech testů včetně obhajoby seminární práce se sčítají (tj. max. 100 bodů) a vstupují do celkového hodnocení předmětu, na základě kterého je udělena výsledná známka dle následující stupnice:
100 - 90 bodů Výborně
89 - 75 bodů Velmi dobře
74 - 60 bodů Dobře
59 a méně Nevyhověl
 
Podpora distančních forem studia:
Prezentace přednášek a cvičení na dokumentovém serveru.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
KANTNEROVÁ, L. Základy bankovnictví. Teorie a praxe. Praha: C.H. Beck, 2016. 232 s. ISBN 978-80-7400-595-4.
DUCHÁČKOVÁ, E. Pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2015. 305 s. ISBN 978-80-87865-25-5.
DVOŘÁK, P. -- RADOVÁ, J. -- MÁLEK, J. Finanční matematika pro každého. Praha: Grada, 2013. 304 s. ISBN 978-80-247-4831-3.

Doporučená:
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách (v aktuálním znění)
Jazyk výuky: Čeština
KODERA, J. -- MANDEL, M. -- REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press, 2014. 424 s. ISBN 978-80-7261-279-6.
REVENDA, Z. Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2015. 560 s. ISBN 978-80-7261-230-7.
POLOUČEK, S. Bankovnictví. Praha: C.H. Beck, 2013. 480 s. ISBN 978-80-7400-491-9.

Studijní plány:
Obor B-EM-FME Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-FME Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-FME Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-FME Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-FME Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Praha
Specializace B-EMCZ-BFR Finanční řízení, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BFR Finanční řízení, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Praha
Specializace B-EMEN-BFRE Finanční řízení, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BFR Finanční řízení, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BFR Finanční řízení, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Praha
Specializace B-EMEN-BFRE Finanční řízení, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Praha
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu:
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D. dne 28. 6. 2018.

Typ výstupu: