Course syllabus BOD - Bezpečnost a ochrana dat (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Název: Bezpečnost a ochrana dat
Semestr: -- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu: prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M.
Garantující pracoviště:
Předpoklady pro zápis: Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
přednáška
Způsob ukončení:
zkouška (3 kredity)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s jednotlivými aspekty bezpečnosti a ochrany dat v informačních systémech spojených s širokým využitím počítačových sítí, zejména Internetu. Je probírána bezpečnost jak při návrhu informačního systému, při jeho nasazení do ICT podniku, tak i jeho provozování. Součástí je i problematika digitálních dokumentů a jejich zabezpečení nástroji, jako jsou elektronický podpis, elektronická značka a časové razítko. Jsou zmiňovány také základní elementy bezpečnostní infrastruktury a celý výklad je doplněn i o právní aspekty vybraných témat. Součástí výkladu je i problematika kybernetické kriminality včetně jejího odhalování a vyšetřování.
 
Výukové metody:
Z důvodu informativního charakteru předmětu probíhá výuka v rámci přednášek, které obsahují i praktické příklady.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do bezpečnosti a počítačové kriminality -- základní pojmy bezpečnosti a motivace (dotace 2/0)
2.
Bezpečnostní hrozby v IS -- popis základních hrozeb a jejich ohodnocení (dotace 2/0)
3.
Bezpečnostní hrozby na Internetu -- popis hrozeb související s prací na Internetu (dotace 2/0)
4.
Bezpečnostní hrozby na Internetu -- popis hrozeb související s prací na Internetu (dotace 2/0)
5.
5.Systém řízení bezpečnosti informací -- návrh bezpečnosti IS, standard ISO 27000 (dotace 2/0)
6.
Úvod do zabezpečení informací -- základní přehled metod, jak chránit informace (dotace 2/0)
7.Zabezpečení komunikace -- zajištění bezpečnosti komunikace na Internetu (dotace 2/0)
8.
Listiny a elektronické dokumenty -- definice, vlastnosti, zabezpečení a autentizace, elektronický podpis, elektronická značka a časové razítko, datové schránky, právní aspekty (dotace 2/0)
9.
Kybernetická kriminalita -- skutkové podstata (dotace 2/0)
10.
1Kybernetická kriminalita -- Odhalování a vyšetřování kriminality (pachatelé, expertizy a znalecké posudky), zákon o kybernetické bezpečnosti (dotace 2/0)
11.
Elementy bezpečnosti v infrastruktuře -- elementy jako firewall či demilitarizovaná zóna (dotace 2/0)
12.
Zálohování dat a kritéria bezpečnosti -- metody zálohování a jejich porovnání (dotace 2/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách
24 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
24 h
     Příprava na závěrečný test36 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
35 %
Absolvování závěrečného testu
65 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
Předmět je zakončen ústní zkouškou.
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
SMEJKAL, V. Kybernetická kriminalita. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o, 2015. ISBN 978-80-7380-501-2.
MATES, P. -- SMEJKAL, V. E-government v České republice. Právní a technologické aspekty (2. vydání). Praha: Leges s.r.o., 2012. ISBN 978-80-87576-36-6.
NEDOMOVÁ, L. -- NOVÁK, L. -- DOUCEK, P. Řízení bezpečnosti informací (2. vydání). Praha: Professional publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-050-8.
HORÁK, J. Bezpečnost malých počítačových sítí: praktické rady a návody. Praha: Grada Publishing a.s, 2003. ISBN 978-80-24762-72-2.

Doporučená:
SINGER, P W. -- FRIEDMAN, A. Cybersecurity and Cyberwar: What Everyone Needs to Know. USA: Oxford University Press, 2014.
STALLINGS, W. Cryptography and Network Security: Principles and Practice (6th Edition). USA: Pearson, 2013.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu:
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky:
Praha


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 23. 5. 2019.

Type of output: