Course syllabus PMN2 - Personální management II (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Název: Personální management II
Semestr:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu: Mgr. Eva Švejdarová, Ph.D., M.A.
Garantující pracoviště:
Katedra řízení lidských zdrojů (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis:
Dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
cvičení
Způsob ukončení:
zkouška (3 kredity)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu Personální management II. je získat poznatky o odpovědnosti a pravomoci personálního útvaru a personálních specialistů, orientovat se v personální problematice a umět aplikovat konkrétní nástroje praktické personalistiky.
 
Výukové metody:
Přednáška, facilitovaná diskuse, demonstrace, simulace, trénink, mentoring, koučování.
 
Obsah předmětu:
1.
Práce s lidmi v organizacích ve 21. století, role HR v podniku - shrnutí poznatků předmětu Personální management I. (dotace 0/2)
2.
Prezentace modelových pracovních míst, redesign pracovního místa (alternativní způsoby práce, AI, superjobs, digitální leadership). (dotace 0/2)
3.
Získávání a výběr pracovníků. (dotace 0/2)
4.
Management diverzity. (dotace 0/2)
5.
Talent management a mobilita talentů. (dotace 0/2)
6.
Vzdělávání a rozvoj pracovníků, plán osobního rozvoje a řízení pracovní kariéry. (dotace 0/2)
7.Motivace pracovního chování. (dotace 0/2)
8.Proces hodnocení pracovníků. Hodnotící rozhovory. (dotace 0/2)
9.
Organizační kultura a změnový management. (dotace 0/2)
10.
Management znalostí. (dotace 0/2)
11.
Personální marketing, efektivní marketingový mix v personalistice a Employer Branding. (dotace 0/2)
12.Prezentace semestrálních prací. (dotace 0/2)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Aplikuje konkrétní metody pro získávání a výběr zaměstnanců
-Orientuje se v terminologii personálního managementu
-
Vede hodnotící rozhovory a realizuje další personální činnosti

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Přímá výuka
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech
24 h8 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)
0 h
12 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
9 h
9 h
     Příprava na průběžné hodnocení
2 h
10 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce
10 h
25 h
     Zpracování prezentace4 h
0 h
     Příprava na závěrečný test
15 h
0 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku
20 h
20 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
24 %
16 %
Vypracování semestrální práce
21 %29 %
Prezentace5 %
0 %
Absolvování průběžného testu (testů)
0 %
5 %
Absolvování závěrečného testu
10 %
10 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
40 %
40 %
Celkem
100 %
100 %
 
Způsob hodnocení:
Celkové hodnocení je dáno součtem bodů za průběžné hodnocení a písemnou závěrečnou zkoušku.
Za průběžné hodnocení za práci v semestru lze získat celkem 50 bodů. Práce zahrnuje vypracování a prezentace práce dle zadání vyučujícího, průběžné úkoly - účast na konferenci (10b), průběžný test a aktivní účast na seminářích. K postoupení k písemné závěrečné zkoušce je nutné získat alespoň 34 bodů.
Za písemnou závěrečnou zkoušku ve zkouškovém období lze získat celkem 50 bodů. K úspěšnému složení písemné závěrečné zkoušky je nutné získat minimálně 30 bodů. 
Podpora distančních forem studia:
KOUBEK, J. ABC praktické personalistiky. Praha: Linde, 2000. 400 s. ISBN 80-86131-25-4. KOUBEK, J. Personální práce v malých podnicích. Druhé, přepracované a doplněné vydání. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 248 s. ISBN 80-247-0602-4. FOOT, M. -- HOOK, C. Personalistika. Praha: Computer Press, 2002. 462 s. ISBN 80-7226-515-6.
PECHOVÁ, J., ŠÍŠOVÁ, V. Manažerské případové studie. Praha: Press21,2015. 145s. ISBN: 978-80-905181-7-9.
CHADT, K.,PECHOVÁ, J. Vzděláváním od mistra k výrobnímu manažerovi. Praha: Press21,2014. 93s. ISBN: 978-80-905181-6-2.
PECHOVÁ, J. Jakou budoucnost má home office?  [CD-ROM]. In Rizika podnikových procesů 2014. s. 69-75. ISBN 978-80-7414-767-8.
ARMSTRONG, M. Řízení pracovního výkonu v podnikové praxi. Cesta k efektivitě a výkonnosti. 4. vyd. Praha: FRAGMENT, 2011. 400 s. ISBN 978-80-253-1198-1.
PECHOVÁ, J. Personální management pro kombinovanou formu studia. Mladá Boleslav: ŠKODA AUTO VŠ o.p.s., 2013. 122 s. ISBN 978-80-87042-55-7.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů.: 10. vydání. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3.
ARMSTRONG, M. Odměňování pracovníků. 1st vyd. Praha: GRADA, 2009. ISBN 978-80-247-2890-2.
ARMSTRONG, M. Řízení pracovního výkonu v podnikové praxi.: Cesta k efektivitě a výkonnosti. 4th vyd. Praha: FRAGMENT, 2011. ISBN 978-80-253-1198-1.
KOUBEK, J. Personální práce v malých podnicích.: Druhé, přepracované a doplněné vydání. 2nd vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2003. 248 s. ISBN 80-247-0602-4.
PECHOVÁ, J. Personální management pro kombinovanou formu studia. 1st vyd. Mladá Boleslav: ŠKODA AUTO VŠ o.p.s., 2013. ISBN 978-80-87042-55-7.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
KAŇÁKOVÁ, E. Jak efektivně vést porady. 1st vyd. Praha: GRADA, 2008. ISBN 978-80-247-1625-1.
KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů.: Základy moderní personalistiky. 3rd vyd. Praha: Management Press, 2006. 367 s. ISBN 80-7261-033-3.
TURECKIOVÁ, M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. 1st vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2004. ISBN 80-247-0405-6.
VETEŠKA, J. -- TURECKIOVÁ, M. Kompetence ve vzdělávání. 1st vyd. Praha: GRADA, 2008. 159 s. ISBN 978-80-247-1770-8.
TURECKIOVÁ, M. Klíč k účinnému vedení lidí.: Odemkněte potenciál svých spolupracovníků. 1st vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. ISBN 978-80-247-0882-9.
Jazyk výuky: Angličtina
ARMSTRONG , M. A handbook of management and leadership: a guide to managing results. London : Kogan Pages Publisher, 2005. 242 s. ISBN 0-7494-4344-8.

Studijní plány:
Obor B-EM-PERLZ Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-PERLZ Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BRLZ Řízení lidských zdrojů, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-PERLZ Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Praha
Specializace B-EMCZ-BRLZ Řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BRLZ Řízení lidských zdrojů, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Praha
Specializace B-EMCZ-BRLZ Řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Praha
Specializace B-EMEN-BRLZE Řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BRLZ Řízení lidských zdrojů, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BRLZ Řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Praha
Specializace B-EMCZ-BRLZ Řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMEN-BRLZE Řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BRLZ Řízení lidských zdrojů, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu:
Mgr. Eva Švejdarová, Ph.D., M.A. (garant)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedla Mgr. Eva Švejdarová, Ph.D., M.A. dne 24. 7. 2019.

Type of output: