Sylabus předmětu AND - Andragogika (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Čeština          Angličtina          

Název:
Andragogika
Semestr: -- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu:
Garantující pracoviště:
Předpoklady pro zápis:
ne Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
přednáška, cvičení
Způsob ukončení:
zkouška (5 kreditů)
Cíl předmětu:
Absolvování předmětu umožní studentům uvědomit si, že celoživotní učení, vzdělávání se a péče v nejširším slova smyslu o sebe a další lidi kolem nás, je jednou z nejúspěšnějších možností, jak se vyrovnávat s neustálými změnami v osobním i profesním životě a začlenění se do společnosti.
 
Výukové metody: Přednášky a semináře, zpracování případové i analytické studie, vzdělávacího projektu a jejich prezentace, týmová práce.
 
Obsah předmětu:
1.1. Andragogika v systému věd, pojetí andragogiky a rozvoj andragogického myšlení; (dotace 2/1)
2.
2. Hlavní vlivy působící na rozvoj profesního vzdělávání dospělých, trendy v profesním vzdělávání; (dotace 2/1)
3.3. Rozvoj andragogiky v České republice a v zahraničí, současné trendy; (dotace 2/1)
4.
4. Koncepce celoživotního učení; (dotace 2/1)
5.
5. Strategický přístup k firemnímu vzdělávání; (dotace 2/1)
6.
6. Rozvoj lidských zdrojů a firemní vzdělávání; (dotace 2/1)
7.7. Analýza a identifikace vzdělávacích potřeb; (dotace 2/1)
8.
8. Formy metody a prostředky firemního vzdělávání; (dotace 2/1)
9.
9. Osobnost vzdělavatele a jeho základní kompetence, zvláštnosti pedagogické profese; (dotace 2/1)
10.
10. Didaktika vzdělávání dospělých; (dotace 2/1)
11.11. Organizační formy výuky, výukové metody a motivace; (dotace 2/1)
12.12. Hodnocení v oblasti vzdělávání dospělých. (dotace 2/1)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Bude znát podstatu různých technik a metod vzdělávání, včetně koučování.
-
Dokáže identifikovat vzdělávací potřeby pracovníků
-
Dokáže naplánovat, uskutečnit a vyhodnotit vzdělávácí proces v organizaci
-Pochopí základní principy a podstatu vzdělávacího procesu
-Porozumí specifickým aspektům rozvoje a vzdělávání dospělých lidí v organizacích

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách24 h12 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech12 h0 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)
0 h
10 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
26 h40 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce28 h28 h
     Příprava na závěrečný test50 h
50 h
Celkem140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
25 %25 %
Vypracování semestrální práce25 %
25 %
Absolvování závěrečného testu
50 %
50 %
Celkem100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
Studenti budou hodnoceni:
- na základě průběžné aktivitě v semestru;
- dle zpracování zadaných úkolů;
- dle naplnění požadavků závěrečného testu.
 
Podpora distančních forem studia:
Distanční opory - tutoriály uvedené v AIS
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
MUŽÍK, J. Profesní vzdělávání dospělých. Praha: Wolters – Kluwer, 2012. ISBN 978-80-7357-738-4.
VODÁK, J. -- KUCHARČÍKOVÁ, A. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3651-8.
BENEŠ, M. Andragogika. Praha: Grada, 2014. 176 s. ISBN 978-80-247-2580-2.

Doporučená:
SIEGRIST, T. -- BELZ, H. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-930-9.
Jazyk výuky: Čeština
PALÁN, Z. -- LANGER, T. Základy andragogiky. Praha: UJAK, 2008. ISBN 978-80-86723-58-7.
PRŮCHA, J. -- VETEŠKA, J. Andragogický slovník. 2. vyd. Praha: Grada, 2014. 320 s. ISBN 978-80-247-4748-4.
MUŽÍK, J. Andragogická didaktika. Řízení vzdělávacího procesu. Praha: Wolters – Kluwer, 2010. ISBN 978-80-7357-581-6.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu:
Vyučován v jazyce:
čeština
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D. dne 25. 9. 2019.

Typ výstupu: