Course syllabus ZZPS - Zaměstnanec, zaměstnavatel a parafiskální systémy (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Název:
Zaměstnanec, zaměstnavatel a parafiskální systémy
Semestr: -- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu:
Garantující pracoviště:
Předpoklady pro zápis: ne Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin:
prezenční, 3/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/16 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
přednáška
Způsob ukončení:
zkouška (6 kreditů)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními znalostmi v oblasti pracovněprávních vztahů s vazbou k systému sociálního zabezpečení. Hlavní důraz je kladen na schopnost studentů odhadnout důsledky a dopady zaměstnání či propuštění zaměstnance nebo zvýšení jeho mzdy/platu na náklady firmy a následně na hospodářský výsledek. Cílem prakticky orientované části kurzu je získání dovedností využitelných v legislativní oblasti pracovněprávních vztahů.
 
Výukové metody:
Předmět se vyučuje formou přednášek, při kterých se studenti seznámí s teorií a praktickými poznatky z oblasti pracovněprávních vztahů.
 
Obsah předmětu:
1.
Zaměstnanec - práva a povinnosti; Odbory; Tripartita (dotace 2/2)
2.
Zaměstnavatel -- práva a povinnosti; Zaměstnavatelské organizace (dotace 2/2)
3.
Parafiskální systém České republiky (dotace 2/2)
4.
Systémy sociálního zabezpečení ve vybraných zemích I (dotace 2/2)
5.
Systémy sociálního zabezpečení ve vybraných zemích II (dotace 2/2)
6.
Postavení sociálního pojištění v systému sociálního zabezpečení v České republice (dotace 2/2)
7.Postavení zdravotního pojištění v systému sociálního zabezpečení v České republice (dotace 2/2)
8.
Zákoník práce -- pracovní podmínky zaměstnanců, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dotace 2/2)
9.
OSVČ -- rozdíly vůči zaměstnanci a zaměstnavateli (dotace 2/2)
10.Nelegální práce -- formy a výskyt; Státní úřad inspekce práce (dotace 2/2)
11.
Životní minimum, minimální mzda a státní sociální podpora (dotace 2/2)
12.Vliv sociálního zabezpečení na veřejné rozpočty (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách
36 h
16 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
60 h
80 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce24 h24 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku48 h48 h
Celkem
168 h
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
20 %
0 %
Prezentace20 %0 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
60 %
0 %
Celkem100 %
0 %
 
Způsob hodnocení:
K úspěšnému zakončení předmětu zkouškou je nutné splnit následující podmínky:
1. Aktivní účast na cvičeních/kontaktních hodinách 20 bodů
2. Prezentace, maximálně 20 bodů
3. Absolvování závěrečné ústní zkoušky – maximálně 60 bodů.

K závěrečné ústní zkoušce přistoupí pouze ten, kdo získal v průběhu semestru za aktivitu a prezentaci dohromady alespoň 24 bodů. V opačném případě platí hodnocení ”neprospěl(a)”.
Předmět je zakončen závěrečným ústním zkoušením. K úspěšnému absolvování testu je zapotřebí získat alespoň 58 % (tj. 35 bodů). V opačném případě platí hodnocení ”neprospěl(a)”.
Termíny budou vypisovány v IS ŠAVS a studenti jsou povinni se přihlásit. Neomluvenou absencí student přichází o opravný termín.

Klasifikační stupnice podle počtu dosažených procent:
90-100% Výborně (1) (Klasifikace ECTS A)
83-89% Velmi dobře (2) (Klasifikace ECTS B)
75-82% Velmi dobře (2) (Klasifikace ECTS C)
68-74% Dobře (3) (Klasifikace ECTS D)
60-67% Dobře (3) (Klasifikace ECTS E)
59% a méně Nevyhověl (4/N) (Klasifikace ECTS F)
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
MPSV, M. Social security in the Czech republic.  [online]. 2009. URL: https://www.mpsv.cz/files/clanky/7090/ssz_cr_aj.pdf.
Jazyk výuky: Čeština
BROŽOVÁ, D. Kapitoly z ekonomie trhů práce. 1st vyd. Praha: Oeconomica, 2012. ISBN 978-80-245-1880-0.
ŠUBRT, B. Abeceda mzdové účetní 2013. 23rd vyd. Olomouc: ANAG, 2013. ISBN 978-80-7263-800-0.
VANČUROVÁ, A. -- LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2014.: 12. aktualizované vydání. 12th vyd. Praha: VOX, 2014. ISBN 978-80-87480-23-6.
Jazyk výuky: Angličtina
CZECH REPUBLIC, M. Labour Code.  [online]. 2006. URL: https://www.mpsv.cz/files/clanky/3221/labour_code.pdf.
BRUUN, N. -- SCHÖMANN, I. -- LÖRCHER, K. The Economic and Financial Crisis and Collective Labour Law in Europe. Oxford: Hart Publishing, 2014. ISBN 978-1-84946-614-1.

Doporučená:
ARNOLDOVÁ, Anna. Sociální zabezpečení I: sociální zabezpečení v České republice, lékařská posudková služba, pojistné, systémy sociálního zabezpečení. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 350 s. Aktuální legislativa. ISBN 978-80-247-3724-9.
ČESKO. Sociální pojištění: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení: 2014: redakční uzávěrka 3.2.2014. Ostrava: Sagit, [2014]. 352 s. ÚZ: úplné znění; č. 1014. Rekodifikace. ISBN 978-80-7488-040-7.
Předpis č. 582/1991 Sb. Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Předpis č. 589/1992 Sb. Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Předpis č. 592/1992 Sb. Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Jazyk výuky: Čeština
SCHMIED, Z. -- TRYLČ, L. Zákoník práce 2013.: Stručný komentář s důrazem na poslední změny, převodní můstek k "velké"novele zákoníku práce z roku, shrnutí změn v roce 2012 a a k 1. lednu 2013. 9th vyd. Olomouc: ANAG, 2013. ISBN 978-80-7263-790-4.

Studijní plány:
Obor B-EM-PERLZ Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BRLZ Řízení lidských zdrojů, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BRLZ Řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BRLZ Řízení lidských zdrojů, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Praha
Specializace B-EMCZ-BRLZ Řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Praha
Specializace B-EMEN-BRLZE Řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BRLZ Řízení lidských zdrojů, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BRLZ Řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Praha
Specializace B-EMCZ-BRLZ Řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMEN-BRLZE Řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BRLZ Řízení lidských zdrojů, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu: Ing. Vlastimil Beran, Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky:
Mladá Boleslav, Praha


Poslední změnu provedl Mgr. Pavel Neset, Ph.D. dne 11. 4. 2019.

Type of output: