Course syllabus MUSV2 - Mezinárodní standardy účetního výkaznictví II (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Název: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví II
Semestr: -- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu: prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra financí a účetnictví (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (3 kredity)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s teoreticko-metodologickými východisky a metodami praktické aplikace nejnovějších poznatků účetnictví, které jsou nevyhnutným předpokladem pro výkon manažerských funkci na všech stupních řízení v podnikání a v podmínkách firemní praxe.
Tento kurs je především zaměřen na analýzu jednotlivých standardů IFRS a naznačení dopadů na jednotlivé složky účetní závěrky.
 
Výukové metody: Základním nástrojem výuky předmětu jsou hromadné konsultace na témata vymezená sylabem spojené se studiem povinné literatury. Individuální přístup a možnost ověření získaných vědomosti a praktických zkušenosti je dána studentům povinností zpracovat vlastní aplikační projekt, který pak jako hlavní výstup předmětu prezentují na hodině ostatním studentům. Téma projektu je spojeno s náplní diplomové práce studenta.
 
Obsah předmětu:
1.IAS 38 - Nehmotná aktiva (dotace 1/0)
2.Hmotná aktiva (dotace 1/0)
 
a.IAS 16 - Pozemky, budovy a zařízení
b.IAS 40 - Investice do nemovitých věcí

3.IFRS 16 - Leasingy (dotace 1/0)
4.IAS 2 - Zásoby (dotace 1/0)
5.IFRS 9 - Finanční nástroje (dotace 1/0)
6.IFRS 9 - Deriváty a zajišťovací účetnictví (dotace 1/0)
7.IAS 1 - Prezentace účetní závěrky (dotace 1/0)
8.IAS 7 - Výkazy peněžních toků (dotace 1/0)
9.IAS 34 - Mezitímní účetní závěrka (dotace 1/0)
10.IAS 33 - Zisk na akcii (dotace 1/0)
11.IAS 12 - Daně ze zisku (dotace 1/0)
12.IAS 10 - Události po rozvahovém dni (dotace 1/0)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Interpretuje data z účetních závěrek sestavených dle IFRS
-Kvantifikuje dopady implementace IFRS v účetní jednotce
-Vytvoří a naplánuje strategii implementace IFRS v účetní jednotce

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách24 h0 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h24 h
Samostudium
     Zpracování samostatné (seminární) práce32 h32 h
     Zpracování prezentace28 h28 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Vypracování semestrální práce50 %50 %
Prezentace50 %50 %
Celkem100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
- odevzdání aplikačního projektu (50 %)
- prezentace vybraného tématu souvisejícího s aktuálními trendy v IFRS výkaznictví (50 %)
 
Podpora distančních forem studia:
Studijní materiály jsou poskytovány studentům prostřednictvím serveru AIS.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
STROUHAL, J. et al. Oceňování v účetnictví. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013. 420 s. ISBN 978-80-7478-366-1.
DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. Brno: BizBooks, 2017. 368 s. ISBN 978-80-265-0692-8.
Jazyk výuky: Angličtina
STROUHAL, J. -- MUSTAŢĂ, R V. -- BONACI, C G. International Accounting Practices. 1st vyd. Praha: Oeconomica, 2014. ISBN 978-80-245-2040-7.
PKF INTERNATIONAL, L. Wiley IFRS 2017: Interpretation and Application of IFRS Standards. New York: John Wiley and Sons, 2017. 1024 s. ISBN 978-1-119-34022-5.

Doporučená:
www.ifrs.org

Studijní plány:
N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období LS 2014/2015
N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období LS 2015/2016
N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, kombinovaná forma, počáteční období LS 2016/2017
N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období LS 2016/2017
N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018
N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Specializace NFMPE Finance v mezinárodním podnikání prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Specializace NFMP Finance v mezinárodním podnikání prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Specializace NFMP Finance v mezinárodním podnikání prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Specializace NFMP Finance v mezinárodním podnikání prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Specializace NFMP Finance v mezinárodním podnikání kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
Specializace NFMP Finance v mezinárodním podnikání prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Specializace NFMPE Finance v mezinárodním podnikání prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Specializace NFMPE Finance v mezinárodním podnikání prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Specializace NFMP Finance v mezinárodním podnikání prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Specializace NFMP Finance v mezinárodním podnikání prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018   (a starší)
Vyučující předmětu: prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. dne 23. 8. 2019.

Type of output: