Course syllabus MKD - Management kvality dodavatelů (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Název:
Management kvality dodavatelů
Semestr: -- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu:
Garantující pracoviště: Katedra logistiky, kvality a automobilové techniky (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis:
žádné
Dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
přednáška, cvičení
Způsob ukončení:
zkouška (3 kredity)
Cíl předmětu:
Seznámit studenty se všemi hlavními procesy budování vztahů s dodavateli i s vhodnými metodami a nástroji jejich rozvoje. Hodnocení a výběr vhodných dodavatelů, společné plánování s dodavateli, posuzování vyzrálosti managementu u dodavatelů, ověřování shody dodávek, hodnocení výkonnosti dodavatelů, neustálé zlepšování dodavatelů a další témata jsou nedílnou součástí tohoto předmětu. Na mnoha konkrétních případových studií z automobilového průmyslu budou ilustrovány příklady dobré i špatné praxe.
 
Výukové metody:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
1.
Management s dodavateli - role nákupu v organizacích, role organizací v dodavatelském řetězci, principy a význam spolupráce s dodavateli, partnerství s dodavateli v systémových standardech (dotace 4/2)
2.
Politika a strategie vztahů s dodavateli - prvky politiky a strategie vztahů s dodavateli (dotace 2/1)
3.
Definování požadavků na dodávky a dodavatele - postup a využití metody QFD (dotace 2/1)
4.Výběr vhodných dodavatelů a jejich hodnocení - hodnocení potenciální způsobilosti dodavatelů, další kritéria hodnocení dodavatelů, komunikace s dodavateli (dotace 2/1)
5.
Společné plánování s dodavateli - plánování kvality dodávek, ekonomické plánování s dodavateli, procesně orientované plánování s dodavateli (dotace 2/1)
6.Posuzování systému řízení u dodavatelů - audity systémů managementu u dodavatelů, certifikace a sebehodnocení dodavatelů (dotace 2/1)
7.
Ověřování shody dodávek - východiska a charakteristika přístupů, statistické přejímky dodávek, předpoklady efektivního a účinného ověřování shody dodávek (dotace 2/1)
8.
Hodnocení výkonnosti dodavatelů - význam, bariéry, etapy tvorby metodiky hodnocení výkonnosti dodavatelů, alternativy systémů hodnocení výkonnosti dodavatelů (dotace 2/1)
9.
Komunikace s dodavateli - druhy, formy a obsah komunikace, informační systémy v komunikaci s dodavateli, reklamační řízení (dotace 2/1)
10.Neustále zlepšování u dodavatelů - podstata a atributy zlepšování, návrh modelu procesu zlepšování u dodavatelů, Six Sigma při zlepšování u dodavatelů (dotace 2/1)
11.
Motivování dodavatelů - formy a nástroje motivování dodavatelů (dotace 2/1)
12.
Administrativa s dodavateli - význam a druhy dokumentů v systémech managementu, řízení dokumentů a záznamů a dokumentace vztahující se dodavatelům (dotace 2/1)
13.
Postupy zavedení a rozvoje dodavatelů - proces zavedení a rozvoje dodavatelů (dotace 2/1)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Definuje role organizace a procesu nákupu v dodavatelském řetězci z pohledu kvality na bázi partnerství s dodavateli
-
Určí podstatu zlepšování kvality v dodavatelském řetězci a navrhne model procesu zlepšování u dodavatele
-
Vysvětlí požadavky na dodávky a dodavatele a objasní proces výběru a hodnocení výkonnosti dodavatele

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách
28 h
0 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech14 h
12 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)
0 h
7 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku14 h
37 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce
14 h
14 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku
14 h
14 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích10 %0 %
Vypracování semestrální práce
20 %
30 %
Prezentace
10 %
10 %
Absolvování závěrečného testu25 %
25 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
35 %
35 %
Celkem
100 %
100 %
 
Způsob hodnocení:
Aktivní účast při cvičení.
Vytvoření a úspěšné obhájení semestrální práce.
Úspěšné absolvování závěrečné zkoušky.
 
Podpora distančních forem studia:
Pro výuku jsou k dispozici pracovní podklady, případové studie z průmyslové praxe, možnost individuálních konzultací s vyučujícím (konzultační hodiny).

Konzultace s vyučujícím (tutorem) mohou probíhat i prostřednictvím školou zřízených e-mailových schránek na základě dohodnutých termínů a při osobních setkání v rámci konzultačních hodin speciálně vypisovaných pro studenty kombinované formy studia.
Studenti mohou navštěvovat přednášky a cvičení v předmětu v rámci prezenčního studia a využívat i dalších konzultačních hodin vypsaných vyučujícím mimo časový plán kombinovaného studia.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
NENADÁL, J. Management partnerství s dodavateli. Praha: Management Press, 2006. 315 s. ISBN 80-7261-152-6.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
NENADÁL, J. Benchmarking. mýty a skutečnost.: Mýty a skutečnost. 1st vyd. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-224-6.
LINDSTROM, M. Nákupologie.: Pravda a lži o tom, proč nakupujeme. 1st vyd. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2396-6.
TOMEK, J. -- HOFMAN, J. Moderní řízení nákupu. 1st vyd. Praha: Management Press, 1999. 276 s. ISBN 80-85943-73-5.
LUKOSZOVÁ, X. Nákup a jeho řízení. 1st vyd. Brno: Computer Press, 2004. 170 s. ISBN 80-251-0174-6.
VÁVROVÁ, V. -- TOMEK, G. Řízení výroby a nákupu. Praha: GRADA, 2007. 384 s. ISBN 978-80-247-1479-0.
GROS, I. -- GROSOVÁ, S. Tajemství moderního nákupu. Praha: VŠCHT v Praze, 2006. 184 s. ISBN 80-7080-598-6.
Jazyk výuky: Angličtina
FOLTA, M. Problems Solving Model in Supply Chains. In CLC 2012: Carpathian Logistics Congress. 1st vyd. Ostrava: TANGER, 2012, s. 446--453. ISBN 978-80-87294-36-9.
HUGOS, M. Essentials of Supply Chain Management. Canada: John Wiley and Sons, 2006. ISBN 0-471-77634-3.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období:
LS 2014/2015, ZS 2014/2015 (a starší)
Vyučující předmětu:
Vyučován v jazyce:
čeština, angličtina
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Ing. Aleš Kutín dne 31. 8. 2015.

Type of output: