Sylabus predmetu PR - Public Relations (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Čeština          Angličtina          

Název:
Public Relations
Semestr: -- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu:
Garantující pracoviště: Katedra marketingu a managementu (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin:
prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky:
cvičení
Způsob ukončení: klasifikovaný zápočet (5 kreditů)
Cíl předmětu:
Výklad a hlubší analýza vybraného nástroje marketingové komunikace - Public Relations. Seznámení se základními východisky, prostředky a formami aplikovanými v oblasti vztahů s veřejností. Získání základních dovedností v oblasti Media Relations, interní a krizové komunikace, sponzoringu a Public Affairs.
 
Výukové metody:
Přímá výuka bude realizována seminární formou včetně řešení případových studií z praxe a konkrétních PR projektů
 
Obsah předmětu:
1.
Historie a současnost oboru Public Relations (dotace 0/2)
 
a.vymezení pojmů, historický vývoj
b.
současná situace v ČR a ve světě

2.
Základní východiska PR (dotace 0/2)
 
a.
Veřejnost, veřejné mínění, cílová skupina
b.Masová komunikace
c.
Firemní kultura,etika

3.
Cíle a funkce PR (dotace 0/2)
 
a.Image, firemní identita
b.
PR jako nástroj řízení organizace
c.PR a příbuzné disciplíny

4.
Prostředky a formy PR (dotace 0/2)
 
a.
Prostředky a formy individuálního a skupinového působení
b.
Nástroje externí a interní komunikace

5.Vztahy s médii - Media Relations (dotace 0/4)
 
a.Techniky budování vztahů s médii
b.Tiskové zprávy, konference, interview
c.Zásady komunikace s médii

6.
Komunikace v konfliktních a krizových situacích (dotace 0/3)
 
a.
Typy krizí
b.
Scénář krizové komunikace
c.
Styk s médii v krizi

7.
Strategická komunikace (dotace 0/4)
 
a.
Význam Public Affairs
b.
Lobbying a Goverment Relations
c.
Vliv strategie na tvorbu PR

8.Interní komunikace (dotace 0/3)
 
a.
Nástroje interního PR a vhodná média
b.
Firemní časopisy

9.
Další formy PR (dotace 0/2)
 
a.
Sponzoring
b.
Event marketing

10.Prezentace a obhajova PR projektu (dotace 0/2)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Adekvátně implementuje výstupy zpracované výzkumné zprávy formou tiskové zprávy a realizací tiskové konference
-Na základě správného pochopení společenského kontextu PR dokáže vyvinout vhodné programy CSR napříč společenským spektrem a v souladu s etickými standardy
-
Ovládá relevantní metody (SWOT, příčina-následek, dotazníkové šetření), které správně aplikuje za účelem formulace PR strategií
-Zvládá zásady a techniky krizové komunikace a issues managementu, dokáže účinně zareagovat na krize aplikací vhodných krátkodobých i dlouhodobých kroků

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Přímá výuka
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech
24 h
14 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)
0 h
7 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku28 h
28 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce
38 h
28 h
     Zpracování prezentace
14 h
7 h
Celkem
104 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích10 %
10 %
Vypracování semestrální práce50 %50 %
Prezentace
20 %
20 %
Absolvování průběžného testu (testů)20 %
20 %
Celkem
100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Klasifikace je udělována na základě bodového zisku studenta a skládá se v prezenčním studiu z následujících komponent: průběžná aktivita na cvičení + 80 % docházka = max. 10 b., vypracování komplexního skupinového PR projektu na zadané téma = max. 30 b., prezentace a obhájení PR projektu = max. 20 b., individuální prezentace teoretického tématu s ukázkou jeho aplikace v praxi = max. 20 b., průběžný test = max. 20 bodů.
V kombinovaném studiu: průběžná aktivita na cvičení = max. 10 b., vypracování komplexního PR skupinového projektu na zadané téma = max. 30 b., prezentace a obhájení PR projektu = max. 20 b., individuální prezentace teoretického tématu s ukázkou jeho aplikace v praxi = max. 20 b., průběžný test = max. 20 bodů.
Hodnocení:
Je třeba získat 60 bodů k zápočtu.
PR projekty se odevzdávají do stanoveného termínu do odevzdávárny v moodle a na AIS ŠAVŠ.
 
Podpora distančních forem studia:
studijní materiály a pokyny k PR projektu uložené v AIS
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
JURÁŠKOVÁ, O. Public Relations 1. Zlín: Univerzita Tomáš Baťa University in Zlín, 2014.
JURÁŠKOVÁ, O. Public relations 2. Zlín: Univerzita Tomáš Baťa University in Zlín, 2014.
POSPÍŠIL, P. Efektivní Public Relations a media relations. Brno: Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-823-6.
SVOBODA, V. Public relations moderně a účinně.: 2., aktualizované a doplněné vydání. 2. vyd. Praha: GRADA, 2009. ISBN 978-80-247-2866-7.
Efektivní krizová komunikace pro všechny manažery a PR specialisty. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. ISBN 978-80-247-4234-2.
Jazyk výuky: Angličtina
CENTER, A H. -- JACKSON, P. Public Relations Practices.: Managerial Case Studies and Problems. 6. vyd. USA: Prentice Hall Press, 2003. 418 s. ISBN 0-13-613803-9.
The Handbook of Strategic Public Relations and Integrated Marketing Communications. New York: McGraw-Hill, 2012. ISBN 978-0-07-176746-0.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
CAYWOOD, C. Public relations - řízená komunikace podniku s veřejností. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-886-4.

Studijní plány:
Obor N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMEN-NMME Mezinárodní marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NMM Mezinárodní marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Praha
Specializace N-EMEN-NMME Mezinárodní marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NMM Mezinárodní marketing, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018 (a starší)
Vyučující předmětu:
Mgr. Dagmar Sieglová, M.S.Ed., Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce:
čeština, angličtina
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Mgr. Dagmar Sieglová, M.S.Ed., Ph.D. dne 5. 2. 2020.

Typ výstupu: