Course syllabus VSUV - Vypovídací schopnost účetních výkazů (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Název: Vypovídací schopnost účetních výkazů
Semestr:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu:
doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.
Garantující pracoviště:
Předpoklady pro zápis:
Dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky:
cvičení
Způsob ukončení:
zkouška (3 kredity)
Cíl předmětu:
Kurz se věnuje problematice finančního výkaznictví v České republice. Zaměřuje se na zobrazení jednotlivých hospodářských transakcí v účetních výkazech, na problematiku oceňování vykazovaných položek a na praktické sestavení účetní závěrky v podmínkách České republiky.

Kurz je určen pouze pro studenty kombinované formy studia, kteří absolvovali předměty Účetnictví I a Účetnictví II ve staré verzi studia.
 
Výukové metody:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
1.
Účetní výkazy a využití účetních informací; charakteristika základních pojmů, metodické prvky účetnictví. (dotace 0/1)
2.
Předpoklady a zásady výstavby účetního systému v rozvinuté tržní ekonomice. Účetní výkazy. (dotace 0/1)
3.Oceňování báze majetku a dluhů v účetnictví (přednosti a omezení), zásada opatrnosti v účetních výkazech. (dotace 0/1)
4.Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v účetních výkazech. (dotace 0/1)
5.Dlouhodobý a krátkodobý finační majetek v účetních výkazech (majetkové a dluhovové cenné papíry). (dotace 0/1)
6.
Zásoby v účetních výkazech (systém evidence nakupovaných zásob a systém zásob vyrobených ve vlastní režii). (dotace 0/1)
7.
Kritéria členění nákladů a výnosů ve finančním účetnictví. (dotace 0/1)
8.
Pohledávky a závazky v účetnictví. Zúčtování se zahraničím. (dotace 0/1)
9.Vlastní kapitál podniku. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu podniku. (dotace 0/1)
10.Účetní uzávěrka - procesy předcházející účetní závěrce (splatná a odložená daň). (dotace 0/1)
11.Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu, příloha). (dotace 0/1)
12.Vazby mezi účetními výkazy. (dotace 0/1)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Přímá výuka
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech
12 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
12 h
     Příprava na průběžné hodnocení12 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce
10 h
     Zpracování prezentace
10 h
     Příprava na závěrečný test14 h
Celkem
70 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
10 %
Vypracování semestrální práce7 %
Prezentace
3 %
Absolvování průběžného testu (testů)
20 %
Absolvování závěrečného testu60 %
Celkem
100 %
 
Způsob hodnocení:
V průběhu semestru mohou studenti získat max. 20 bodů za aktivitu. Body za aktivitu je možné obdržet pouze na cvičeních. Žádné dodatečné vypracování náhradních prací není možné.
Student musí získat nejméně 12 bodů z průběžných testů a aktivity, zároveň se očekává aktivní účast studenta na hodinách. Další nezbytnou podmínkou pro připuštění k závěrečné zkoušce je vypracování skupinové seminární práce, její prezentování na jedné z hodin. Závěrečná zkouška (max. 80 bodů) bude probíhat písemnou formou.
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
BOKŠOVÁ, J. Účetní výkazy pod lupou I. Základy účetního výkaznictví. 1st vyd. Praha: LINDE, 2013. 512 s. 1. ISBN 978-80-720-1-921-2.

Doporučená:
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-563-1991-sb-o-ucetnictvi/uplne/

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období:
ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018 (a starší)
Vyučující předmětu:
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 17. 5. 2018.

Type of output: