Course syllabus MSV - Metody štíhlé výroby (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Název: Metody štíhlé výroby
Semestr:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu:
Garantující pracoviště:
Předpoklady pro zápis:
žádné
Dotace hodin:
prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
přednáška, cvičení
Způsob ukončení:
klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Cíl předmětu:
Poskytnout základní informace o filozofii štíhlého podniku, štíhlé výrobě, štíhlém výrobním systému, o principech a metodách štíhlého podniku a jejich možnostech uplatňování v praxi. Zásadní pozornost bude věnována praktickým ukázkám realizace a funkčnosti metod štíhlého podniku na řadě simulačních a optimalizačních her.
 
Výukové metody:
−Přednášky
−Exkurze
−Příklady z praxe (Best practices)
−Případové studie
 
Obsah předmětu:
1.
Principy štíhlého výrobního systému (dotace 1/1)
2.
Metody štíhlého podniku v praxi (dotace 1/1)
3.
Týmová práce, organizace výroby ve ŠKODA AUTO (dotace 1/1)
4.
Organizace pracoviště dle metody 5S, práce se standardy (dotace 1/1)
5.
Výroba dle požadavků zákazníka (dotace 1/1)
6.Optimalizační simulace - tréninková hra (dotace 1/1)
7.
Základní principy metody SMED (Single Minute Exchange of Dies) - rychlé přeseřízení (dotace 1/1)
8.
Základní principy metody TPM (Total Productive Maintenance) - komplexně produktivní údržba (dotace 1/1)
9.
Odstraňování plýtvání v podniku (dotace 1/1)
10.
Simulace minifabriky - hledání plýtvání ve výrobě a trénink úspory energií (dotace 1/1)
11.
Ergonomie, pracovní podmínky, pracovní prostředí (dotace 1/1)
12.
Optimalizace výrobní linky (dotace 1/1)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Aplikuje vybrané metody štíhlé výroby na praktických příkladech
-Rozpozná a vysvětlí jednotlivé druhy plýtvání
-
Vysvětlí podstatu filozofie štíhlého podniku

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách12 h0 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech
12 h
8 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)
0 h
14 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku14 h
0 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce
18 h
34 h
     Příprava na závěrečný test
28 h28 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
30 %
20 %
Vypracování semestrální práce30 %
40 %
Absolvování závěrečného testu
40 %
40 %
Celkem
100 %
100 %
 
Způsob hodnocení:
Prezenční forma
Výsledné hodnocení předmětu se skládá z následujících činností: Účast na přednáškách, seminářích a odborných exkurzích (30%), Odevzdání semestrální práce zadané v průběhu semestru (30%), Absolvování závěrečného testu ze získaných znalostí (40%).


Závěrečné hodnocení
100% - 90% splněno 1 (A)
89% - 83% splněno 2 (B)
82% - 75% splněno 2 (C)
74% - 68% splněno 3 (D)
67% - 60% splněno 3 (E)
59% - 0% nesplněno N (F)
 
Podpora distančních forem studia:
On-line výukové materiály zveřejněné na dokumentovém serveru (podkladové materiály k přednášené tématice, části odborných textů).

 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
IMAI, M. Kaizen.: Metoda, jak zavést úspornější a flexibilnější výrobu v podniku. 1st vyd. Brno: Computer Press, 2008. 272 s. ISBN 978-80-251-1621-0.
BAUER, M. KAIZEN: Cesta ke štíhlé a flexibilní firmě. Brno: BizBooks, 2012. 200 s. ISBN 978-80-265-0029-2.
Jazyk výuky: Angličtina
ROBINSON, C. -- ALLEN, J. -- STEWARD, D. Lean Manufacturing. Michigan: SME, 2001. 495 s. ISBN 0-87263-525-2.

Doporučená:
Výukové podklady Výrobního systému ŠKODA
Jazyk výuky: Čeština
LIKER, J K. Tak to dělá Toyota .: 14 zásad řízení největšího světového výrobce . 1st vyd. Praha: MANAGEMENT PRESS, 2007. 390 s. ISBN 978-80-7261-173-7.
Jazyk výuky: Angličtina
MANN, D. Creating a Lean Culture, Tools To Sustain Lean Conversions. United States: Productivity Press, 2010. ISBN 978-1-56327-322-3.
RICH, N. -- MCCARTHY, D. Lean TPM: A Blueprint for Change. Oxford: Butterworth-Heinemann , 2004. 224 s. ISBN 978-00-8100-090-8.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu: Ing. David Staš, Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce:
čeština, angličtina
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 11. 5. 2020.

Type of output: