Course syllabus PG - Počítačová grafika (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Název:
Počítačová grafika
Semestr:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu:
prof. Ing. Ladislav Ševčík, CSc.
Garantující pracoviště:
Předpoklady pro zápis:
Dotace hodin:
prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení:
klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Cíl předmětu:
Seznámit studenty se základy práce s CAD systémy různé úrovně a zvládnout základy použití CAD produktů jako představitelů jednotlivých skupin. Cíl předmětu je zaměřen na získání dostatečného přehledu o využitelnosti CAD systémů v procesu přípravy výroby a její samotné realizace.
 
Výukové metody: V přednáškách se studenti seznámí se základy tvorby virtuálních 3D modelů a sestav, generování výkresové dokumentace, počítačové grafiky v podobě animací a simulací a navazujících modulů na 3D data.
 
Obsah předmětu:
1.
Základy práce v 3D systémů, vymezení jejich použití v podniku, CATIA, pravidla tvorby základních těles, skicář. (dotace 2/2)
 
a.
Ovládání produktu CATIA, nastavení prostředí, seznámení se základními moduly používanými ve výuce předmětu.

2.
Efektivní práce se systémem CATIA, skicování. (dotace 2/2)
 
a.
Tvorba základních a odvozených prvků, editace, práce se stromem tělesa.

3.Složitější prvky modelování, práce s plochami. (dotace 2/2)
 
a.
Postupy při tvorbě výkresu jednoduché strojní součástky.

4.
Sestavy. (dotace 2/2)
 
a.
Sestavy, tvorba sestav, normalizované díly.

5.
Tvorba výkresové dokumentace z 3D modelu a modelu sestav. (dotace 2/2)
 
a.
Výkresová dokumentace ze 3D dílu a 3D sestavy.

 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Způsob hodnocení:
Klasifikovaný zápočet bude udělen na základě aktivní účasti a zvládnutí probírané problematiky. K zápočtu student musí splnit čtyři samostatné práce a odevzdá je vytištěné. Klasifikace bude provedena na základě obsahu znalostí technického vyjadřování v podobě grafické.
 
Podpora distančních forem studia:
Učební texty firmy Dassault Systems na www.dassault.com.
 
Literatura:
Základní:
PUSTKA, Z. Základy konstruování.: Tvorba technické dokumentace. 1st vyd. Liberec: TU, 2004. 241 s. ISBN 80-7083-876-0.
ŠEVČÍK, L. Počítačem podporované konstruování. Liberec: TU, 2005. 95 s. ISBN 80-7372-011-6.
ŠEVČÍK, L. Počítačem podporované konstruování, část druhá, Efektivní 3D konstruování. Liberec: TU, 2005. 100 s. ISBN 80-7372-010-8.

Doporučená:
Elektronická podoba manuálů server kstfs, FS TUL. Liberec, TU 2006.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období:
ZS 2019/2020, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2015/2016, ZS 2015/2016 (a starší)
Vyučující předmětu: prof. Ing. Ladislav Ševčík, CSc. (garant)
Vyučován v jazyce:
čeština, angličtina
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Ing. Aleš Kutín dne 2. 9. 2019.

Type of output: