Course syllabus PF - Finanční řízení podniku II (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Název:
Finanční řízení podniku II
Semestr:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu: doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA
Garantující pracoviště:
Katedra financí a účetnictví (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis:
Dotace hodin:
prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
přednáška, cvičení
Způsob ukončení:
zkouška (4 kredity)
Cíl předmětu:
Absolventi tohoto pokročilého kursu budou schopni porozumět moderním principům finančního řízení a rozhodování v nefinančním podniku. Kurz pokrývá nejdůležitější témata, se kterými se finanční manager ve své denní praxi setkává, počínaje finančními výkazy a jejich kvalitou, přes krátkodobý finanční management, finanční plánování, řízení aktiv a pasiv, praktického využití výstupů finanční analýzy, až po pokročilejší aspekty jakými je oceňování aktiv a celých podniků, hodnotové aspekty fůzí a akvizic a provedení due diligence s důrazem na finance podniku.Předmět rozšiřuje výklad z bakalářského studia o složitější metody a modely a doplňuje je příklady ze současné podnikatelské praxe.
 
Výukové metody:
Předmět bude veden formou strukturovaného semináře. Předpokládá se aktivní zájem studentů magisterského studia o úžeji zaměřené teoretické a praktické problémy finančního řízení podniku.
 
Obsah předmětu:
1.Opakování a precizace konceptu podnikových financí: základní pojmy, finanční výkazy, národní a mezinárodní standardizace finančního výkaznictví, cash flow, daně, goodwill, tržní a účetní hodnota aktiv, kotované a nekotované společnosti. (dotace 1/1)
2.
Strategická analýza pohledem podnikových financí: makroekonomické prostředí, hospodářský cyklus, životní cyklus produktů a význam konkurence, koncepty a možnosti konkurenčních strategií. Podnikatelské riziko a analýza citlivosti. (dotace 1/1)
3.
Operativní a neoperativní aktiva, investovaný kapitál, finanční a kapitálová struktura, časová hodnota peněz v podnikových financích. (dotace 1/1)
4.Využití finančních výkazů a finanční analýzy, interpretace výsledků, benchmarking. Peněžní toky podniku - význam cash flow, metody výpočtu, charakteristika. Přímá a nepřímá metoda výpočtu Cash Flow. Možnosti využití Cash Flow ve finančním řízení. (dotace 1/1)
5.
Kapitálová struktura: základní koncepty. Výběr mezi vlastním a cizím kapitálem, efekt finanční páky a finanční riziko. Neoklasické pojetí maximalizace hodnoty firmy, zohlednění daňových efektů, nákladů bankrotu a možností dividendové politiky. (dotace 1/1)
6.
Odhad diskontní míry. Bezriziková úroková míra a riziková prémie. Model CAPM, náklady cizího kapitálu, požadovaná výnosnost vlastního kapitálu podle míry zadlužení. (dotace 1/1)
7.
Základní principy oceňování. Oceňování podniku a oceňování vlastního kapitálu, fundamentální a technická analýza oceňování akcií. (dotace 1/1)
8.
Oceňování podle poměrových veličin (tržních násobitelů). (dotace 1/1)
9.Finanční plánování, pro forma výkazy, projekce finanční výkonnosti a cash flow. (dotace 1/1)
10.Krátkodobý finanční management: praktické aspekty. (dotace 1/1)
11.
Rozdíly mezi malými a středními podniky a multinationals: finanční perspektiva. (dotace 1/1)
12.
Pokročilé aspekty: fůze, akvizice a hodnotové řízení. Financování projektů prostřednictvím private equity, transakce LBO, MBO, MBI. (dotace 1/1)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Analyzuje zdroje tvorby hodnoty aktiv
-
Aplikuje metody řízení hodnoty podniku a kvantifikuje hodnotu aktiv v reálných situacích
-Aplikuje nezávislé finanční analýzy pro výrobní podniky a obchodní organizace

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách24 h8 h
     Konzultace s vedoucím závěrečné práce (DP, BP)0 h2 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku30 h
46 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce
16 h
14 h
     Zpracování prezentace
16 h
14 h
     Příprava na závěrečný test
28 h
28 h
Celkem
114 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Vypracování semestrální práce
32 %32 %
Prezentace32 %32 %
Absolvování závěrečného testu
36 %
36 %
Celkem
100 %
100 %
 
Způsob hodnocení:
Podmínky zápočtu: Studenti kurzu zpracují vybrané téma ve formě textového výstupu, které budou v rámci kurzu prezentovat ostatním účastníkům. Každá část (tj. textová a ústní prezentace) je hodnocena maximálně 32 body. Pro udělení zápočtu je třeba získat minimálně 60 % bodů z každé součásti semestrálního individuálního úkolu. Dohromady je možno získat maximálně 64 bodů (2 části x 32 bodů). Podmínky zkoušky: Písemný test obsahující otevřené otázky, případně kombinované s výpočetním příkladem. Ústní dozkoušení v případě nejasností. Ze zkoušky je možno získat maximálně 36 bodů (3 otázky x 12 bodů). Aby bylo hodnocení zkoušky započítáno do celkového hodnocení, musí student získat minimálně 60 % bodů (tedy např. zodpovědět jednu otázku zcela správně a jednu částečně).
Hodnocení zápočtových testů a hodnocení zkoušky se sčítají a vstupují do celkového hodnocení, na základě kterého je udělena výsledná známka dle následující stupnice: 90-100 bodů výborně, 75-89 bodů velmi dobře, 60-74 bodů dobře, 59 a méně nevyhověl. Zkoušky se musí zúčastnit i studenti, kteří získají plný počet bodů ze zápočtových testů.
 
Podpora distančních forem studia:
Prezentace vyučujícího v AIS, dodatečné materiály a aktuální odkazy z přednášek.
 
Literatura:
Základní:
DAMODARAN, A. Corporate Finance.: Theory and Practice. 2nd vyd. USA: John Wiley & Sons Ltd, 2001. 982 s. ISBN 0-471-28332-0.

Doporučená:
Brigham, E. -- Erhards, M. Corporate Finance: A Focused Approach. 6. vyd. South-Western College Pub, 2016. ISBN 1305637100
Časopis Ekonom (týdeník Hospodářských novin)
Damodaran, A. The Dark Side of Valuation: Valuing Young, Distressed, and Complex Businesses 3. vyd. Pearson FT Press, 2018. 800 s. ISBN 0134854101
Finance Magazine , vydavatelství Newfinances, s.r.o., online, dostupné z http://www.financemagazine.cz
Koller, T. -- Goedhart, M. -- Wessels, D. Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. 6. vyd. Wiley, 2015. 848 s. ISBN 111887370X

Studijní plány:
Obor N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období LS 2012/2013, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období LS 2013/2014, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období LS 2014/2015, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období LS 2015/2016, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období LS 2016/2017, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, kombinovaná forma, počáteční období LS 2016/2017, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMEN-NFMPE Finance v mezinárodním podnikání, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NFMP Finance v mezinárodním podnikání, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Praha
Specializace N-EMEN-NFMPE Finance v mezinárodním podnikání, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NFMP Finance v mezinárodním podnikání, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NFMP Finance v mezinárodním podnikání, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NFMP Finance v mezinárodním podnikání, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020, místo výuky Praha
Specializace N-EMEN-NFMPE Finance v mezinárodním podnikání, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NFMP Finance v mezinárodním podnikání, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NFMP Finance v mezinárodním podnikání, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Praha
Specializace N-EMEN-NFMPE Finance v mezinárodním podnikání, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018 (a starší)
Vyučující předmětu: doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA (garant)
Vyučován v jazyce:
čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA dne 3. 6. 2018.

Type of output: