Course syllabus OV2 - Operační výzkum II (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Název:
Operační výzkum II
Semestr:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu:
Garantující pracoviště:
Předpoklady pro zápis:
Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin:
prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/16 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (4 kredity)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými metodami a modely pro podporu manažerského rozhodování tak, by je byli schopni používat ve vlastní praxi.
 
Výukové metody:
Přednášky a na ně navazující cvičení.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do předmětu. Fáze rozhodovacího procesu. Klasifikace kvantitativních metod pro podporu ekonomického rozhodování, základní disciplíny, aplikace, typické úlohy. (dotace 1/2)
2.Lineární programování. Formulace úloh lineárního programování, typické úlohy a formulace matematických modelů. Řešení úloh LP, interpretace výsledků. (dotace 2/5)
3.
Distribuční úlohy lineárního programování. Dopravní problém, kontejnerový dopravní problém, obecný distribuční problém, přiřazovací problém, úloha obchodního cestujícího. (dotace 2/4)
4.
Aplikace teorie grafů. Základní pojmy, optimalizační úlohy na grafech. (dotace 1/3)
5.Řízení projektů. Metody CPM a PERT. (dotace 2/3)
6.
Modely řízení zásob. Úvod, základní pojmy. Deterministické modely řízení zásob - modely EOQ a POQ. Stochastické modely řízení zásob. (dotace 2/4)
7.Modely hromadné obsluhy. Úvod, základní pojmy, klasifikace modelů, jednoduchý exponenciální model hromadné obsluhy. Optimalizace v modelech hromadné obsluhy. (dotace 2/3)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Aplikuje postupy matematického modelování na složitější rozhodovací a optimalizační úlohy
-Pochopí a vysvětlí principy optimalizace v typických i speciálních manažerských úlohách
-
Provede intepretaci a rozbor získaných výsledků, včetně verifikace a validace použitého modelu
-
Vybere na základě datové analýzy nejvhodnější nástroj pro získání efektivního řešení

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách
12 h8 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech
24 h
8 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku10 h10 h
     Příprava na průběžné hodnocení
18 h
0 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce16 h
34 h
     Příprava na závěrečný test
32 h52 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
10 %
16 %
Vypracování semestrální práce10 %24 %
Absolvování průběžného testu (testů)
20 %
0 %
Absolvování závěrečného testu
60 %
60 %
Celkem100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
Kombinovaná forma studia: 2 semestrální práce (řezná úloha a projekt řešený metodou CPM)
Prezenční forma studia: 1 semestrální práce (buď řezná úloha nebo projekt řešený metodou CPM)
 
Podpora distančních forem studia:
Studijní opora a učební opora na dokumentovém serveru.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
FÁBRY, J. Operační výzkum pro prezenční a kombinovanou formu studia. 1st vyd. ŠAVŠ o.p.s., 2019. 164 s. ISBN 978-80-87042-84-7.
JABLONSKÝ, J. Operační výzkum.: Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 3rd vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. 323 s. ISBN 978-80-86946-44-3.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
FÁBRY, J. Matematické modelování. 1st vyd. Praha: Professional Publishing, 2011. 180 s. ISBN 978-80-7431-066-9.
JABLONSKÝ, J. Programy pro matematické modelování. Praha: Oeconomica, 2011. 258 s. ISBN 978-80-245-1810-7.
DUDORKIN, J. Operační výzkum . Praha: Vydavatelství ČVUT , 2002. 296 s. ISBN 80-01-02469-5.
GROS, I. -- DYNTAR, J. Matematické modely pro manažerské rozhodování.: 2. upravené a rozšířené vydání. 2nd vyd. Praha: VŠCHT, 2015. ISBN 978-80-7080-910-5.
Jazyk výuky: Angličtina
WILLIAMS, T. -- SWEENEY, D. -- ANDERSON, D. Management Science:Quantitative Approaches to Decision Making, 7th ed. New York: West Publ., 1994.
TURBAN, E. -- MEREDITH, J R. Fundamentals of Management Science. Irwin: Homewood, 1988. ISBN 0-256-06256-0.

Studijní plány:
Specializace N-EMEN-NRMDRE Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Praha
Specializace N-EMEN-NRMDRE Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce:
čeština, angličtina
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D. dne 5. 3. 2020.

Type of output: