Course syllabus RDR - Řízení dodavatelských řetězců (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Název: Řízení dodavatelských řetězců
Semestr:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu:
Ing. David Holman, Ph.D.
Garantující pracoviště:
Předpoklady pro zápis:
Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/16 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
přednáška, cvičení
Způsob ukončení:
zkouška (5 kreditů)
Cíl předmětu:
Po absolvování předmětu by měli studenti získat znalosti a osvojit si dovednosti z oblasti řízení dodavatelských řetězců, nezbytné pro uplatnění v logistických pozicích na úrovni středního a vrcholového vedení jednotlivých článků logistického a dodavatelského řetězce. Z pohledu znalostí se studenti seznámí s hlavními procesy, technologiemi, koncepcemi a strategiemi, vhodnými pro takticko-strategické řízení dodavatelských řetězců. Z hlediska dovedností je hlavní pozornost věnována osvojení metod a nástrojů vhodných pro modelování a projektování dodavatelských řetězců.
 
Výukové metody:
− Přednášky
− Exkurze
- Manažerské hry
− Příklady z praxe (Best practices)
− Případové studie
 
Obsah předmětu:
1.
Teorie logistiky, systémů. Logistika jako vědní disciplína. (dotace 2/2)
2.
Změna paradigmatu podniku, managementu a logistiky. Rozpor mezi logistickou teorií a praxí, aktuální stav. (dotace 2/0)
3.Řízení dodavatelských řetězců (SCM) -- historie, vývoj, definice, faktory vnějšího prostředí ovlivňující změny v SCM, základní procesy, vývoj managementu ovlivňující SCM. (dotace 4/0)
4.
Specifika dodavatelských řetězců v automobilovém průmyslu. (dotace 4/2)
5.
Lean SCM -- historie, principy, nástroje. (dotace 2/4)
6.Produktivita, náklady SCM -- KPI, role času v měření produktivity. (dotace 2/2)
7.Inovace, trendy SCM -- Agile, Leagile, Resilient, Green SCM. (dotace 2/0)
8.
Logistické technologie (klasické, telematické, virtuální a komplexní) a informační systémy -- APS/SCM, e-logistics SCM. (dotace 2/2)
9.
Využití outsourcingu a benchmarkingu v SCM -- strategické důvody, výhody, nevýhody, 3PL, 4PL, 5PL. (dotace 2/2)
10.Modelování dodavatelských řetězců -- Simulační hra fungování dodavatelského řetězce v automotive včetně aplikace principů a nástrojů LEAN (dotace 2/2)
11.Pivní hra. Simulace 6 SCM principů (dotace 0/4)
12.
Exkurze v logistických provozech ŠKODA AUTO a.s. (dotace 0/4)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Navrhne využití teoretických východisek logistiky, SCM a LEAN v konkrétních případech za předpokladu aktuálních tržních podmínek
-
Objasní a rozezná strategická teoretická východiska v oblasti logistické teorie, supply chain managementu a LEAN
-
Rozezná rozdíly mezi východisky řízení logistiky a řízení podniku ve 20. a 21. století
-Rozliší a dedukuje přínosy strategických teoretických východisek na konkrétních příkladech z praxe
-Vyjmenuje operativní logistické funkce, funkce dodavatelského řetězce a konkrétní nástroje LEAN

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách
12 h
0 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech12 h0 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h
16 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
30 h
10 h
     Příprava na průběžné hodnocení
0 h
26 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce
26 h
26 h
     Zpracování prezentace
10 h
12 h
     Příprava na závěrečný test
0 h
50 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku
50 h
0 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích10 %
10 %
Vypracování semestrální práce
10 %
10 %
Prezentace
5 %
5 %
Absolvování průběžného testu (testů)15 %15 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky60 %
60 %
Celkem
100 %
100 %
 
Způsob hodnocení:
Podmínky získání zkoušky:
- max. 1 neomluvená neúčast na cvičení/přednáškách
- vypracování a prezentace semestrální práce
- absolvování průběžného testu a závěrečné ústní zkoušky
 
Podpora distančních forem studia:
Prezentace přednášek z prezenční formy studia jsou dostupné na dokumentovém serveru
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
GROS A KOLEKTIV, I. Velká kniha logistiky. Praha: VŠCHT Praha, 2016. 512 s. ISBN 978-80-7080-952-5.
JIRSÁK, P. -- VINŠ, M. -- MERVART, M. -- PERNICA, P. -- HOLMAN, D. Logistika pro ekonomy - vstupní logistika. In: JIRSÁK, P. -- VINŠ, M. -- PERNICA, P. -- MERVART, P. Logistika pro ekonomy.: Vstupní logistika. 1st vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. s. 196--202. ISBN 978-80-7357-958-6.
Jazyk výuky: Angličtina
CHRISTOPHER, M. Logistics & Supply Chain Management. Edinburgh: Prentice Hall, 2011. ISBN 978-0-273-73112-2.
LENORT, R. -- BUJAK, A. -- GESTRING, I. -- HOLMAN, D. -- IMPPOLA, J. -- KOZIOL, A. -- LIEBETRUTH, T. -- SOVIAR, J. -- STAŠ, D. -- WICHER, P. Sustainable Solutions for Supply Chain Management. 1st vyd. Waldkirchen: rw&w Science & New Media Passau-Berlin-Prague, 2017. 184 s. ISBN 978-3-946915-17-1.

Studijní plány:
Obor N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPP Globální podnikání a právo, prezenční forma, počáteční období LS 2014/2015, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPP Globální podnikání a právo, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018, místo výuky Praha
Obor N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMEN-NFMPE Finance v mezinárodním podnikání, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMEN-NRMDRE Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMEN-NMPPE Mezinárodní podnikání a právo, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMEN-NMME Mezinárodní marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Praha
Specializace N-EMCZ-NMPP Mezinárodní podnikání a právo, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Praha
Specializace N-EMCZ-NMM Mezinárodní marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Praha
Specializace N-EMCZ-NFMP Finance v mezinárodním podnikání, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Praha
Specializace N-EMEN-NFMPE Finance v mezinárodním podnikání, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMEN-NRMDRE Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMEN-NMPPE Mezinárodní podnikání a právo, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMEN-NMME Mezinárodní marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NMPP Mezinárodní podnikání a právo, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NMM Mezinárodní marketing, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období:
ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018 (a starší)
Vyučující předmětu:
Vyučován v jazyce:
čeština, angličtina
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Ing. David Holman, Ph.D. dne 1. 4. 2020.

Type of output: