Course syllabus SMMK2 - Statistické metody v managementu kvality II (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Název:
Statistické metody v managementu kvality II
Semestr:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu:
doc. Ing. Eva Jarošová, CSc.
Garantující pracoviště:
Předpoklady pro zápis:
Dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/16 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (5 kreditů)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je prohloubit znalosti základních statistických nástrojů řízení kvality a seznámit studenty s pokročilejšími statistickými metodami používanými pro zlepšování kvality.
 
Výukové metody:
Cvičení s využitím Excelu a Statgraphicsu. Samostatná práce na konci každého cvičení.
Dva průběžné testy v 5. a 10. cvičení.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod, statistické nástroje řízení kvality (dotace 2/2)
 
a.
Paretova analýza.
b.
Histogram.

2.
Statistická regulace procesu (dotace 2/2)
 
a.Shewhartovy diagramy pro regulaci měřením.
b.Vlastnosti Shewhartova regulačního diagramu.

3.
Statistická regulace procesu (dotace 2/2)
 
a.
Shewhartovy diagramy pro regulaci srovnáváním.

4.
Způsobilost procesu (dotace 2/2)
 
a.
Ukazatele způsobilosti a výkonnosti.
b.Odhad ukazatelů.
c.
Předpoklady použití.

5.Statistická přejímka (dotace 2/2)
 
a.
Přehled typů přejímky.
b.
Přejímací plány srovnáváním založené na AQL.

6.
Statistická přejímka (dotace 2/2)
 
a.
Systém přejímacích plánů.
b.
Přejímací plány měřením.

7.Spolehlivost (dotace 2/2)
 
a.
Ukazatele spolehlivosti.
b.
Model exponenciálního rozdělení.

8.
Spolehlivost (dotace 2/2)
 
a.
Weibullova analýza.

9.
Navrhování experimentů (dotace 2/2)
 
a.Cíle experimentu. Základní techniky experimentování.
b.
Komparativní experimenty.
c.
Dvouvýběrový a párový t-test.

10.
Navrhování experimentů (dotace 2/2)
 
a.
Experimenty s jedním zkoumaným faktorem.
b.
Úplně znáhodněný návrh, znáhodněné bloky.
c.Analýza rozptylu.

11.
Navrhování experimentů (dotace 2/2)
 
a.Úplné a dílčí faktoriální experimenty.
b.
Interakce faktorů.

12.
Navrhování experimentů (dotace 2/2)
 
a.Vyhodnocení faktoriálních experimentů ve Statgraphicsu.
b.
Experiment pro určení způsobilosti systému měření.

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Bude schopen identifikovat nejpodstatnější příčiny problémů pomocí Paretova diagramu
-
Bude schopen navrhnout experiment pro zkoumání vlivu jednoho či více faktorů, analyzovat data a interpretovat výsledky
-
Bude schopen odhadnout hlavní ukazatele spolehlivosti na základě modelu a interpretovat jejich hodnoty
-Bude schopen posoudit schopnost procesu plnit očekávání zákazníka
-Bude schopen vyjmenovat a objasnit typy přejímacích plánů, vysvětlit vztah mezi parametry plánu a jeho účinností
-
Bude schopen vysvětlit podstatu statistické regulace procesu, zvolit vhodný typ Shewhartova diagramu pro danou situaci, aplikovat jej a interpretovat výsledky

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách
24 h0 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech
24 h
16 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)
0 h
8 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku12 h
12 h
     Příprava na průběžné hodnocení
24 h32 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce
24 h32 h
     Příprava na závěrečný test
32 h
40 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích10 %0 %
Vypracování semestrální práce
0 %
10 %
Absolvování průběžného testu (testů)30 %
30 %
Absolvování závěrečného testu
60 %
60 %
Celkem
100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
Hodnocení bude provedeno na základě následujících částí:
samostatná práce (prezenční forma - ve cvičeních, kombinovaná forma - semestrální práce) 10%,
průběžný test 2x15%,
závěrečný test 60%.

Stupnice:
100-90 - výborně
89-75 - velmi dobře
74-60 - dobře
méně než 60 - neprospěl
 
Podpora distančních forem studia:
Studjní opora pro kombinovanou formu studia vystavená v Dokumentovém serveru předmětu.
Na dokumentovém serveru v AIS jsou vyřešené příklady ze cvičení.
Individuální konzultace na vyžádání studenta.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
JAROŠOVÁ, E. Statistické metody řízení jakosti pro kombinovanou formu studia. 1st vyd. Mladá Boleslav: Škoda Auto a. s., 2011. ISBN 978-80-87042-37-3.
ČSN ISO 2859-1.: Statistické přejímky srovnáváním - část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii. Praha: Český normalizační institut, 2000.
Regulační diagramy - Část 2: Shewhartovy regulační diagramy: ČSN ISO 7870-2. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018. 48 s.
SIBERT, N M. Cepi, signaly, systemy 1. Moskva: MOSKVA, 1988. 336 s.
JAROŠOVÁ, E. Statistické metody managementu kvality pro prezenční a kombinovanou formu studia. 1st vyd. ŠAVŠ o.p.s., 2019. 158 s. ISBN 978-80-87042-73-1.
Jazyk výuky: Angličtina
MONTGOMERY, D C. Statistical quality control.: A modern introduction. 6th vyd. Hoboken: John Wiley and Sons, 2009. ISBN 978-0-470-23397-9.
MITRA, A. Fundamentals of Quality Control and Improvement. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2008. 700 s. ISBN 978-0-470-22653-7.

Doporučená:
MONTGOMERY, D.C.: Statistical quality control. 7th ed. Hoboken: John Wiley and Sons, 2012. ISBN 978-1-118-14681-1.
Jazyk výuky: Čeština
JAROŠOVÁ, E. -- NOSKIEVIČOVÁ, D. Pokročilejší metody statistické regulace procesu. Praha: Grada Publishing, a.s., 2015. 290 s. ISBN 978-80-247-5355-3.
JAROŠOVÁ, E. Navrhování experimentů a jejich analýza. Praha: ČSJ, 2007. ISBN 978-80-02-01985-5.
KŘEPELA, J. -- FABIAN, F. -- HORÁLEK, V. Statistické metody řízení jakosti. Praha: ČSJ, 2007. 390 s. ISBN 978-80-02-01897-1.

Studijní plány:
Obor N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, kombinovaná forma, počáteční období LS 2014/2015, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMEN-NRMDRE Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMEN-NRMDRE Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020, místo výuky Praha
Specializace N-EMCZ-NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, kombinovaná forma, počáteční období LS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMEN-NRMDRE Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Praha
Specializace N-EMCZ-NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMEN-NRMDRE Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu: doc. Ing. Eva Jarošová, CSc. (garant)
Vyučován v jazyce:
čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla doc. Ing. Eva Jarošová, CSc. dne 7. 4. 2020.

Type of output: