Course syllabus SMMK1 - Statistické metody v managementu kvality I (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Název: Statistické metody v managementu kvality I
Semestr:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu: doc. Ing. Eva Jarošová, CSc.
Garantující pracoviště:
Předpoklady pro zápis:
ne Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin:
prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení:
zkouška (3 kredity)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními statistickými nástroji používanými v řízení kvality.
 
Výukové metody:
Přednášky a cvičení jednou za 14 dní. Samostatná práce se zadanými daty (téma: Paretova analýza, statistická regulace procesu, analýza způsobilosti procesu, statistická přejímka). Pořadí témat se v kombinované formě z organizačních důvodů může lišit. Průběžný test v kombinované formě v rámci 2. tutoriálu nebo v jiném dohodnutém termínu.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod (dotace 1/1)
 
a.
Přehled základních nástrojů

2.Paretova analýza. (dotace 1/1)
 
a.
Třídění a sumarizace hodnot kategoriálních znaků.
b.Zohlednění závažnosti příčin pomocí skórů.
c.
Paretovo pravidlo.

3.
Statistická regulace procesu (dotace 1/1)
 
a.
Princip regulace procesu. Typy regulace.
b.
Regulace měřením. Diagram pro průměr a rozpětí nebo směrodatnou odchylku.

4.
Statistická regulace procesu (dotace 1/1)
 
a.
Diagram pro individuální měření a klouzavá rozpětí.

5.
Statistická regulace procesu (dotace 1/1)
 
a.
Vlastnosti regulačního diagramu.
b.
Regulace srovnáváním. Diagram pro počet neshodných. Diagram pro podíl neshodných.

6.Statistická regulace procesu (dotace 1/1)
 
a.
Diagram pro počet neshod. Diagram pro počet neshod na jednotku.

7.Analýza způsobilosti (dotace 1/1)
 
a.
Přirozená a přípustná variabilita.
b.
Nejpoužívanější ukazatele způsobilosti procesu.

8.
Analýza způsobilosti (dotace 1/1)
 
a.
Ověřování předpokladů.

9.
SPC shrnutí (dotace 1/1)
10.Průběžný test (dotace 1/1)
11.Statistická přejímka (dotace 1/1)
 
a.
Podstata a typy statistické přejímky.
b.Postup při přejímce srovnáváním.

12.Statistická přejímka (dotace 1/1)
 
a.
Vlastnosti přejímacího plánu, operativní charakteristika.

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Bude schopen identifikovat nejpodstatnější příčiny problémů pomocí Paretova diagramu
-
Bude schopen vybrat a aplikovat jednoduchý plán při přejímce srovnáváním
-Bude schopen vyjádřit úroveň kvality procesu pomocí ukazatelů způsobilosti
-
Bude schopen vysvětlit podstatu statistické regulace procesu, zvolit vhodný typ Shewhartova diagramu pro danou situaci, aplikovat jej a interpretovat výsledky

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách
10 h0 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech10 h
8 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h
5 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
15 h
15 h
     Příprava na průběžné hodnocení
15 h
18 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce
14 h
16 h
     Příprava na závěrečný test
20 h
22 h
Celkem84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích10 %
0 %
Vypracování semestrální práce
0 %
10 %
Absolvování průběžného testu (testů)
30 %
30 %
Absolvování závěrečného testu
60 %
60 %
Celkem
100 %
100 %
 
Způsob hodnocení:
Hodnocení bude provedeno na základě následujících částí:
samostatná práce s daty (prezenční forma v rámci cvičení, kombinovaná forma - semestrální práce) (10%), průběžný test (30%), závěrečný test (60%).

Stupnice:
100-90 - výborně
89-75 - velmi dobře
74-60 - dobře
méně než 60 - neprospěl
 
Podpora distančních forem studia:
Studijní opora pro kombinovanou formu studia vystavená v Dokumentovém serveru předmětu.
Na dokumentovém serveru v AIS jsou vyřešené příklady ze cvičení.
Individuální konzultace na žádost studenta.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
JAROŠOVÁ, E. Statistické metody managementu kvality pro prezenční a kombinovanou formu studia. 1st vyd. ŠAVŠ o.p.s., 2019. 158 s. ISBN 978-80-87042-73-1.
JAROŠOVÁ, E. Statistické metody řízení jakosti pro kombinovanou formu studia. 1st vyd. Mladá Boleslav: Škoda Auto a. s., 2011. ISBN 978-80-87042-37-3.
ČSN ISO 2859-1/2000.: Statistické přejímky srovnáváním - cást 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii. Praha: Český normalizační institut, 2000. 90 s.
Regulační diagramy - Část 2: Shewhartovy regulační diagramy: ČSN ISO 7870-2. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018. 48 s.
Jazyk výuky: Angličtina
MONTGOMERY, D C. Statistical quality control.: A modern introduction. 6th vyd. Hoboken: John Wiley and Sons, 2009. ISBN 978-0-470-23397-9.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
MONTGOMERY, D C. Statistical quality control.: A modern introduction. 6th vyd. Hoboken: John Wiley and Sons, 2009. ISBN 978-0-470-23397-9.
JAROŠOVÁ, E. -- NOSKIEVIČOVÁ, D. Pokročilejší metody statistické regulace procesu. 1st vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2015. ISBN 978-80-247-5355-3.

Studijní plány:
Obor B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2013/2014, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BLMK Logistika a management kvality, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMEN-BLMKE Logistika a management kvality, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BLMK Logistika a management kvality, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BLMK Logistika a management kvality, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMEN-BLMKE Logistika a management kvality, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BLMK Logistika a management kvality, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období:
ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017 (a starší)
Vyučující předmětu:
Vyučován v jazyce:
čeština, angličtina
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla doc. Ing. Eva Jarošová, CSc. dne 7. 4. 2020.

Type of output: