Course syllabus LP - Logistika podniku (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Název:
Logistika podniku
Semestr:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu: prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Garantující pracoviště:
Katedra řízení výroby, logistiky a kvality (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: ne Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/16 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
přednáška, cvičení
Způsob ukončení:
zkouška (5 kreditů)
Cíl předmětu:
Po absolvování předmětu by měli studenti získat znalosti a osvojit si dovednosti z jednotlivých oblastí logistiky výrobního podniku, nutné ke zvládání logistických pozic na úrovni liniových manažerů a specialistů odborných útvarů. Z pohledu znalostí se studenti seznámí s hlavními logistickými procesy(logistikou nákupu, výroby a distribuce) a podpůrnými logistickými procesy(řízení zásob, skladování, manipulace, balení a přeprava). Z hlediska dovedností je hlavní pozornost zaměřena na osvojení metod a nástrojů vhodných pro analýzu a řešení operativních logistických problémů.
 
Výukové metody: Cvičení jsou věnována řízení zásob, e-kanbanu, sehrávkám logistických her a exkurzím v průmyslových podnicích.
 
Obsah předmětu:
1.
Logistické řízení - definice, cíle, základní principy, vývoj logistického řízení (dotace 2/2)
2.Trendy logistického řízení - řízení dodavatelského řetězce, štíhlost, agilita, odolnost, šetrnost k životnímu prostředí, udržitelnost, Industry 4.0 (dotace 2/0)
3.Logistické řízení nákupu - definice, typy nákupních situací, nákupní proces, hodnocení a výběr dodavatelů (dotace 2/0)
4.
Logistické řízení výroby - definice, důvody jeho rozvoje, logistická řešení ve výrobě, logistika v české průmyslové výrobě, typy výroby a jejich vliv na logistiku (dotace 1/0)
5.Systémy MRP/ERP a Teorie omezení a systém DBR - vymezení, struktura a příklad uplatnění systému MRP I, systém MRP II, ERP a APS, vymezení teorie omezení, proces neustálého zlepšování, systém DBR a možnosti jeho uplatnění (dotace 3/0)
6.Koncepce just-in-time a systém Kanban jako hlavní pilíře Štíhlé výroby - vymezení koncepce just-in-time, porovnání tradiční a JIT výroby, problémy se zaváděním JIT, zavádění JIT (dotace 2/6)
7.Koncepce just-in-time a systém Kanban jako hlavní pilíře Štíhlé výroby - alternativní řešení, systém Kanban a Milkrun (dotace 2/4)
8.
Logistické řízení distribuce - definice a důvody jeho rozvoje, struktura distribučních řetězců, plánování distribučních požadavků, systémy ECR a QR (dotace 2/0)
9.
Analýza a řízení zásob - důvody udržování zásob, náklady spojené se zásobami, klasifikace zásob, metody a doporučení pro řízení zásob (dotace 2/8)
10.
Balení a manipulace - vymezení, obaly a manipulační jednotky, manipulační prostředky (dotace 2/2)
11.
Skladové hospodářství - vymezení, skladové operace a skladovací technologie (dotace 2/2)
12.
Přeprava a doprava - vymezení, členění dopravy, výběr druhu dopravy (dotace 2/0)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Aplikuje metody a nástroje pro analýzu a řízení zásob
-
Uvede příklady koncepcí, systémů, nástrojů, technologií a řešení využívaných v jednotlivých logistických procesech
-
Vymezí logistické řízení průmyslového podniku, jeho cíle, základní principy, vývoj a nejnovější trendy
-Vysvětlí podstatu hlavních logistických procesů (logistiky nákupu, výroby a distribuce)
-
Vysvětlí podstatu podpůrných logistických procesů (analýzy a řízení zásob, balení a manipulace, skladového hospodářství a přepravy a dopravy)

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách24 h
0 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech24 h
0 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)
0 h
16 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
36 h
14 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce
14 h
28 h
     Příprava na závěrečný test
42 h
0 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku
0 h
82 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Vypracování semestrální práce
20 %
40 %
Absolvování průběžného testu (testů)
20 %
0 %
Absolvování závěrečného testu60 %
0 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
0 %
60 %
Celkem
100 %
100 %
 
Způsob hodnocení:
1. Nutnou podmínkou je účast na cvičeních, maximálně dvě neomluvené absence, další dvě absence je možné kompenzovat formou zpracování seminárních prací s tématikou neabsolvovaných cvičení. Týká se prezenčního studia.

2. Bodové hodnocení předmětu:
- Maximálně 40 bodů na cvičeních formou jedné seminární práce z oblasti řízení zásob (minimálně 12 a maximálně 20 bodů) a absolvování jednoho průběžného testu (minimálně 12 a maximálně 20 bodů), nutnost získat za obě formy minimálně 24 bodů (součet dosažených bodů ze seminární práce a testu) pro postup k závěrečné zkoušce. V kombinované formě je test nahrazen druhou seminární prací.
- Maximálně 60 bodů za závěrečnou zkoušku formou e-learningového testu, nutno získat minimálně 30 bodů pro úspěšné zakončení předmětu. V kombinované formě studia jsou testy nahrazeny ústní zkouškou.

3. E-learningový test (prezenční studium):
- Termíny vypisovány v informačním systému AIS.
- Trvání 30 minut.
- 20 otázek pokrývajících celý obsah předmětu.
- Výběr jediné odpovědi ze čtyř dostupných možností.
- 3 body za správnou odpověď, body za špatné nebo nezodpovězené otázky se neodečítají.

4. Příklady otázek e-learningového testu (dva typy otázek):
a) Základním cílem logistického řízení je (vyberte nejvhodnější odpověď):
- dosažení přijatelné výše logistických nákladů
- poskytování požadované úrovně logistických služeb
- zajištění konkurenceschopnosti podniku
- dosažení krátkých dodacích lhůt
b) Mezi základní logistické služby patří: I. spolehlivost dodávek, II. kvalita dodávaných výrobků, III. pružnost dodávek, IV. nízké ceny dodávaných výrobků (vyberte jednu z následujících variant):
- I., II. a III.
- I., III. a IV.
- I. a III.
- II. a IV.

5. Ústní zkouška (kombinované studium):
- Termíny vypisovány v informačním systému AIS.
- Trvání 20 minut.
- 2 otázky.
 
Podpora distančních forem studia:
Na dokumentovém serveru jsou k dispozici:
- Učební opora Logistika podniku.
- Přednášky prezenční formy studia ve formě prezentací.
- Zadání seminárních prací.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
LENORT, R. Průmyslová logistika.  [online]. 2012. URL: http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/PL/index.htm.
GROS A KOLEKTIV, I. Velká kniha logistiky. Praha: VŠCHT Praha, 2016. 512 s. ISBN 978-80-7080-952-5.
MACUROVÁ, P. -- KLABUSAYOVÁ, N. -- TVRDOŇ, L. Logistika. 2nd vyd. VŠB-TU Ostrava, 2018. 342 s. Series of economics textbooks ;. ISBN 978-80-248-4158-8.
Jazyk výuky: Angličtina
LENORT, R. Production Logistics Concepts and Systems: Potential for Use in Metallurgical and Waste Processing Companies. Krakow: AGH University of Science and Technology Press, 2010.
GRANT, D B. -- WONG, C Y. -- TRAUTRIMS, A. Sustainable Logistics and Supply Chain Management.: Principles and Practices for Sustainable Operations and Management. USA: Kogan Page, 2015. ISBN 978-0-7494-7386-0.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
MACUROVÁ, P. -- TVRDOŇ, L. -- KLABUSAYOVÁ, N. Logistika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3791-8.
Jazyk výuky: Angličtina
RUSHTON, A. -- BAKER, P. -- CROUCHER, P. The Handbook of Logistics & Distribution Management. 4th vyd. London: Kogan Page, 2010. ISBN 978-0-7494-5714-3.

Studijní plány:
Obor B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2013/2014, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Program B-PM Průmyslový management, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Program B-PM Průmyslový management, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMEN-BLMKE Logistika a management kvality, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BLMK Logistika a management kvality, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BLMK Logistika a management kvality, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BLMK Logistika a management kvality, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMEN-BLMKE Logistika a management kvality, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Program B-PM Průmyslový management, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BLMK Logistika a management kvality, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu:
Vyučován v jazyce:
čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D. dne 11. 12. 2019.

Type of output: