Course syllabus OV1 - Operační výzkum I (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Název:
Operační výzkum I
Semestr:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu: doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra řízení výroby, logistiky a kvality (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: ne Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/16 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (4 kredity)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými metodami a modely pro podporu manažerského rozhodování tak, aby je byli schopni používat ve vlastní praxi. Součástí je i práce s aktuálními programovými produkty pro optimalizaci a podporu rozhodování.
 
Výukové metody:
Přednášky a navazující cvičení, jejich součástí je zpracování seminární práce.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do operačního výzkumu (dotace 2/2)
 
a.
Matematické modelování. Fáze rozhodovacího procesu.
b.
Základní disciplíny operačního výzkumu.
c.
Oblasti aplikací.

2.
Lineární programování (dotace 8/8)
 
a.Lineární programování - ekonomický, matematický model. Základní pojmy LP. Grafické řešení úlohy LP.
b.Typické oblasti aplikací úloh LP. Softwarové produkty pro řešení úloh LP, výstup výsledků a jejich interpretace. Možnosti zakončení výpočtu při řešení úloh LP.
c.
Stabilita řešení úloh LP - interpretace. Celočíselnost v úlohách LP.
d.
Dopravní problém - formulace ekonomického a matematického modelu. Výpočet výchozího základního řešení.
e.Distribuční úlohy LP - kontejnerový DP, přiřazovací problém, obecný distribuční problém, okružní dopravní problém, úloha o pokrytí.

3.
Aplikace teorie grafů (dotace 6/6)
 
a.
Základní pojmy teorie grafů, optimální cesty v grafu, optimální spojení míst, optimální toky v síti.
b.
Řízení projektů - sestavení síťového grafu pro řízení projektů.
c.
Metody CPM a PERT.

4.Modely řízení zásob (dotace 5/5)
 
a.
Modely řízení zásob - úvod, základní pojmy. Deterministické modely zásob - model EOQ.
b.
Deterministické modely řízení zásob - model POQ, model s množstevními rabaty.
c.Stochastické modely řízení zásob.

5.
Modely hromadné obsluhy. (dotace 3/3)
 
a.Modely hromadné obsluhy - úvod, základní pojmy, klasifikace modelů.
b.
Jednoduchý exponenciální model hromadné obsluhy.
c.
Optimalizace v modelech hromadné obsluhy s paralelně řazenými linkami.

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Aplikuje postupy matematického modelování na jednoduché rozhodovací a optimalizační úlohy
-
Pochopí a vysvětlí principy optimalizace v typických i speciálních manažerských úlohách
-Popíše základní manažerské problémy, u nichž lze prostřednictvím optimalizace dospět k efektivnímu řešení
-
Provede intepretaci a rozbor získaných výsledků, včetně verifikace a validace použitého modelu

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách
24 h
8 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech
24 h
8 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
14 h
22 h
     Příprava na průběžné hodnocení14 h
0 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce
16 h
32 h
     Příprava na závěrečný test20 h
42 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
10 %
10 %
Vypracování semestrální práce
10 %
30 %
Absolvování průběžného testu (testů)20 %0 %
Absolvování závěrečného testu60 %60 %
Celkem
100 %
100 %
 
Způsob hodnocení:
Průběžný test na cvičení, seminární práce a závěrečná písemná zkouška
 
Podpora distančních forem studia:
Distanční opora na dokumentovém serveru.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
JABLONSKÝ, J. Operační výzkum.: Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 3rd vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. 323 s. ISBN 978-80-86946-44-3.
Jazyk výuky: Angličtina
TURBAN, E. -- MEREDITH, J R. Fundamentals of Management Science. Irwin: Homewood, 1988. ISBN 0-256-06256-0.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
FÁBRY, J. Matematické modelování. 1st vyd. Praha: Professional Publishing, 2011. 180 s. ISBN 978-80-7431-066-9.
JABLONSKÝ, J. Programy pro matematické modelování. Praha: Oeconomica, 2011. 258 s. ISBN 978-80-245-1810-7.
Jazyk výuky: Angličtina
WILLIAMS, T. -- SWEENEY, D. -- ANDERSON, D. Management Science:Quantitative Approaches to Decision Making, 7th ed. New York: West Publ., 1994.

Studijní plány:
Obor B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2013/2014, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014, místo výuky Mladá Boleslav
Program B-PM Průmyslový management, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Program B-PM Průmyslový management, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BLMK Logistika a management kvality, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMEN-BLMKE Logistika a management kvality, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Program B-PM Průmyslový management, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BLMK Logistika a management kvality, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce:
čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Ing. Aleš Kutín dne 2. 9. 2019.

Type of output: