Course syllabus MZD - Mezinárodní zdanění (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Název:
Mezinárodní zdanění
Semestr:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu: doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.
Garantující pracoviště:
Předpoklady pro zápis:
Základy daňového a finančního práva nebo Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky:
přednáška
Způsob ukončení: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Cíl předmětu:
Seznámit studenty se základy mezinárodního zdanění. V průběhu kurzu si studenti osvojí základní dovednosti nutné pro aplikaci smluv o zamezení dvojího zdanění.
 
Výukové metody: Výuka v denní formě studia se skládá z přednášek. Výuka v kombinované formě studia probíhá blokovou formou.
 
Obsah předmětu:
1.Dvojí zdanění. Prameny mezinárodního daňového práva. OECD Modelová smlouva o zamezení dvojímu zdanění (dotace 2/0)
 
a.Příčiny dvojího zdanění, konflikty (zdroj, rezidentství)
b.
Národní legislativa, bilaterální/multilaterální smlouvy o zamezení dvojího zdanění, právo Evropské unie
c.Základní obsah a struktura OECD Modelové smlouvy o zamezení dvojímu zdanění. Aplikace základních principů

2.Rezidenství. Zamezení dvojímu zdanění (dotace 2/0)
 
a.
Pojem, význam, definice rezidenství dle Smluv o zamezení dvojímu zdanění a Zákona o daních z příjmů
b.
Metody zamezení dvojímu zdanění
c.
Typy příjmů - aktivní, pasivní

3.
Příjmy ze závislé činnosti a obdobné příjmy (dotace 2/0)
 
a.
typy, definice dle Smluv o zamezení dvojímu zdanění a českého zákona

4.
Zisky podniků (dotace 2/0)
 
a.
Stálá provozovna - pojem, význam, typy, srovnání definice OECD Modelové smlouvy a úpravy v českém zákoně

5.
Pasivní příjmy - podíly na zisku (dotace 2/0)
 
a.
Zdanění dle smluv o zamezení dvojímu zdanění, Směrnic EU a zákona o daních z příjmů

6.Pasivní příjmy - úroky, licenční poplatky (dotace 2/0)
 
a.
zdanění dle Smluv o zamezení dvojímu zdanění, Směrnic EU a zákona o daních z příjmů

7.Opatření proti vyhýbání se daním (dotace 2/0)
 
a.
úvod, příčiny, historie, typy, definice
b.
principy dle Smluv o zamezení dvojímu zdanění
c.
legislativa EU
d.
odpočítatelnost úroků, nízká kapitalizace

8.
Opatření proti vyhýbání se daním II (dotace 2/0)
 
a.
Zásada materiální pravdy - pojem, význam, parametry
b.
Zneužití práva - pojem, význam, parametry

9.Opatření proti vyhýbání se daním III (dotace 2/0)
 
a.
CFC pravidla - pojem, definice, parametry
b.
Hybridní nesoulady - pojem, typy
c.Informační povinnost - Country by Country Reporting

10.
Převodní ceny (dotace 2/0)
 
a.
pojem, účel, vývoj
b.
úprava ve Smlouvách o zamezení dvojímu zdanění
c.
OECD Směrnice a vnitrostátní úprava

11.
Harmonizace daní (dotace 2/0)
 
a.
stupně spolupráce, vývoj, trendy
b.
typy harmonizace
c.
daňová kvóta
d.Harmonizace přímých daní

12.
Harmonizace daní II (dotace 2/0)
 
a.
Harmonizace nepřímých daní - DPH, cla a spotřební daně

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Aplikovat základní principy mezinárodního zdanění a metody zamezení dvojímu zdanění v praxi
-Identifikovat klíčové faktory nutné pro daňovou optimalizaci společností v rámci skupiny

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách
24 h
8 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
0 h
16 h
     Příprava na závěrečný test32 h32 h
Celkem56 h56 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Absolvování závěrečného testu
100 %
100 %
Celkem
100 %
100 %
 
Způsob hodnocení:
Jedinou podmínkou úspěšného absolvování předmětu je složení závěrečného písemného testu alespoň na 60%.
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
SKALICKÁ, H. Mezinárodní daňové vztahy. 3rd vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 304 s. ISBN 978-80-7552-400-3.
SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů.: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2017, 2017. 360 s. ISBN 978-80-7478-034-9.
Jazyk výuky: Angličtina
LANG, M. Introduction to the Law of Double Taxation Conventions. 2nd vyd. Wien: Linde, 2013. ISBN 978-3-7073-2196-8.
Model Tax Convention on Income and on Capital 2017 (Full Version). OECD, 2019. 2800 s. ISBN 978-92-64-30378-2.

Doporučená:
Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, směrnice a nařízení EU, daňové zákony v účinném znění
Jazyk výuky: Čeština
NERUDOVÁ, D. -- ŠIMÁČKOVÁ, K. Modelová smlouva o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku - stručná verze. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 448 s. ISBN 978-80-7357-480-2.

Studijní plány:
Obor B-EM-FME Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-FME Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-FME Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-FME Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-FME Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Praha
Specializace B-EMCZ-BFR Finanční řízení, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BFR Finanční řízení, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Praha
Specializace B-EMEN-BFRE Finanční řízení, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BFR Finanční řízení, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BFR Finanční řízení, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Praha
Specializace B-EMEN-BFRE Finanční řízení, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Praha
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce:
čeština, angličtina
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Aranka Bergnerová dne 21. 11. 2019.

Type of output: