Sylabus predmetu MVD - Management kvality dodavatelů (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Čeština          Angličtina          

Název: Management kvality dodavatelů
Semestr:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu:
Ing. et Ing. Martin Folta, Ph.D.
Garantující pracoviště:
Katedra řízení výroby, logistiky a kvality (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis:
Dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/16 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení:
zkouška (3 kredity)
Cíl předmětu:
Seznámit studenty se všemi hlavními procesy budování vztahů s dodavateli i s vhodnými metodami a nástroji jejich rozvoje. Hodnocení a výběr vhodných dodavatelů, společné plánování s dodavateli, posuzování vyzrálosti managementu u dodavatelů, ověřování shody dodávek, hodnocení výkonnosti dodavatelů, neustálé zlepšování dodavatelů a další témata jsou nedílnou součástí tohoto předmětu. Na mnoha konkrétních případových studií z automobilového průmyslu budou ilustrovány příklady dobré i špatné praxe.
 
Výukové metody:
Prezentace, využití odborných studií, videí a praktických ukázek, diskuze, týmová práce ve skupinách.
 
Obsah předmětu:
1.
Management s dodavateli I. - role nákupu v organizacích, role organizací v dodavatelském řetězci (dotace 2/1)
2.
Management s dodavateli II. - principy a význam spolupráce s dodavateli, partnerství s dodavateli v systémových standardech (dotace 2/1)
3.
Politika a strategie vztahů s dodavateli - prvky politiky a strategie vztahů s dodavateli (dotace 2/1)
4.Definování požadavků na dodávky a dodavatele - postup a využití metody QFD (dotace 2/1)
5.
Výběr vhodných dodavatelů a jejich hodnocení - hodnocení potenciální způsobilosti dodavatelů, další kritéria hodnocení dodavatelů, komunikace s dodavateli (dotace 2/1)
6.
Komunikace s dodavateli - druhy, formy a obsah komunikace, informační systémy v komunikaci s dodavateli, reklamační řízení (dotace 2/1)
7.
Společné plánování s dodavateli - plánování kvality dodávek, ekonomické plánování s dodavateli, procesně orientované plánování s dodavateli (dotace 2/1)
8.Posuzování systému řízení u dodavatelů - audity systémů managementu u dodavatelů, certifikace a sebehodnocení dodavatelů (dotace 2/1)
9.
Ověřování shody dodávek - východiska a charakteristika přístupů, statistické přejímky dodávek, předpoklady efektivního a účinného ověřování shody dodávek (dotace 2/1)
10.
Hodnocení výkonnosti dodavatelů - význam, bariéry, etapy tvorby metodiky hodnocení výkonnosti dodavatelů, alternativy systémů hodnocení výkonnosti dodavatelů (dotace 2/1)
11.
Motivování dodavatelů a administrativa s dodavateli - formy a nástroje motivování dodavatelů, význam a druhy dokumentů v systémech managementu, řízení dokumentů a záznamů a dokumentace vztahující se k dodavatelům (dotace 2/1)
12.
Neustálé zlepšování u dodavatelů a proces rozvoje dodavatelů - podstata a atributy zlepšování, návrh modelu procesu zlepšování u dodavatelů, Six Sigma při zlepšování u dodavatelů (dotace 2/1)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Definuje role organizace a procesu nákupu v dodavatelském řetězci z pohledu kvality na bázi partnerství s dodavateli
-Určí podstatu zlepšování kvality v dodavatelském řetězci a navrhne model procesu zlepšování u dodavatele
-
Vysvětlí požadavky na dodávky a dodavatele a objasní proces výběru a hodnocení výkonnosti dodavatele

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách
24 h
0 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech
12 h
12 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h7 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku16 h37 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce16 h14 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku
16 h
14 h
Celkem84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
10 %
0 %
Vypracování semestrální práce20 %30 %
Prezentace
10 %
10 %
Absolvování závěrečného testu
25 %25 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
35 %
35 %
Celkem
100 %
100 %
 
Způsob hodnocení:
Aktivní účast při cvičení.
Vytvoření a úspěšné obhájení semestrální práce.
Úspěšné absolvování závěrečné zkoušky.
 
Podpora distančních forem studia:
Pro výuku jsou k dispozici pracovní podklady, případové studie z průmyslové praxe, možnost individuálních konzultací s vyučujícím (konzultační hodiny).

Konzultace s vyučujícím (tutorem) mohou probíhat i prostřednictvím školou zřízených e-mailových schránek na základě dohodnutých termínů a při osobních setkání v rámci konzultačních hodin speciálně vypisovaných pro studenty kombinované formy studia.
Studenti mohou navštěvovat přednášky a cvičení v předmětu v rámci prezenčního studia a využívat i dalších konzultačních hodin vypsaných vyučujícím mimo časový plán kombinovaného studia.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
NENADÁL, J. Benchmarking. mýty a skutečnost.: Mýty a skutečnost. 1. vyd. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-224-6.
NENADÁL, J. Systémy managementu kvality: Co, proč a jak měřit. Praha: Management Press, 2016. 304 s. ISBN 978-80-7261-426-4.
Jazyk výuky: Angličtina
EVANS, J. -- LINDSAY, W. Managing for Quality and Performance Excellence, 10th Edition. Boston, MA, USA: South-Western, Cengage Learning, 2017. ISBN 978-1-305-66254-4.
EVANS, J. Quality and Performance Excellence, 7th Edition. Mason, OH, USA: South-Western, Cengage Learning, 2014. 467 s. ISBN 978-1-133-95593-1.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
NENADÁL, J. Management partnerství s dodavateli. Praha: Management Press, 2006. 315 s. ISBN 80-7261-152-6.
LINDSTROM, M. Nákupologie.: Pravda a lži o tom, proč nakupujeme. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2396-6.
TOMEK, J. -- HOFMAN, J. Moderní řízení nákupu. 1. vyd. Praha: Management Press, 1999. 276 s. ISBN 80-85943-73-5.
LUKOSZOVÁ, X. Nákup a jeho řízení. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 170 s. ISBN 80-251-0174-6.
VÁVROVÁ, V. -- TOMEK, G. Řízení výroby a nákupu. Praha: GRADA, 2007. 384 s. ISBN 978-80-247-1479-0.
GROS, I. -- GROSOVÁ, S. Tajemství moderního nákupu. Praha: VŠCHT v Praze, 2006. 184 s. ISBN 80-7080-598-6.
Jazyk výuky: Angličtina
FOLTA, M. Problems Solving Model in Supply Chains. In CLC 2012: Carpathian Logistics Congress. 1. vyd. Ostrava: TANGER, 2012, s. 446--453. ISBN 978-80-87294-36-9.
HUGOS, M. Essentials of Supply Chain Management. Canada: John Wiley and Sons, 2006. ISBN 0-471-77634-3.
JIANG, R. Introduction to Quality and Reliability Engineering (Springer Series in Reliability Engineering) 2015th Edition. Beijing, China: Science Press, 2015. 380 s. ISBN 978-3-662-47214-9.

Studijní plány:
Obor N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, kombinovaná forma, počáteční období LS 2014/2015, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMEN-NRMDRE Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Praha
Specializace N-EMEN-NRMDRE Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020, místo výuky Praha
Specializace N-EMCZ-NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, kombinovaná forma, počáteční období LS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMEN-NRMDRE Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Praha
Specializace N-EMCZ-NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMEN-NRMDRE Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu:
Ing. et Ing. Martin Folta, Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Ing. Aleš Kutín dne 2. 9. 2019.

Typ výstupu: