Course syllabus B2B - B2B marketing (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Název:
B2B marketing
Semestr: -- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu: Ing. Eva Jaderná, Ph.D.
Garantující pracoviště:
Katedra marketingu a managementu (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis:
ne Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
přednáška, cvičení
Způsob ukončení:
zkouška (4 kredity)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je prohloubit znalosti nabyté v základních předmětech Marketing a Základy managementu v oblasti marketingu mezi organizacemi. Pozornost bude věnována především specifikům marketingu na trhu organizací, nákupního rozhodovacího procesu a marketingovému strategickému plánování. Praktické případové studie se budou týkat marketingu na průmyslových trzích.
 
Výukové metody:
Přednášky vytvoří teoretický rámec pro praktická cvičení, ve kterých budou studenti řešit případové studie, týkající se konkrétních situací na průmyslovém trhu. Budou se snažit aplikovat své poznatky k návrhům řešení pro podniky B2B a v simulaci nákupního jednání.
 
Obsah předmětu:
1.Průmyslové trhy (dotace 2/1)
 
a.
Podnik na trhu B2B
b.
Výrobní řetezec

2.Chování organizací na trhu B2B (dotace 2/1)
 
a.
Nákupní rozhodovací proces

3.Řízení vztahů se zákazníky (dotace 2/1)
 
a.
Vztahy se zákazníky
b.
Strategie CRM na trzích B2B

4.
Segmentace, targeting a positioning na trzích B2B (dotace 2/1)
 
a.Segmenty na trhu B2B

5.
Využití metod marketingového výzkumu na trhu B2B (dotace 2/1)
6.
Strategické plánování podniků B2B a marketingové strategie (dotace 2/1)
 
a.
Analýza SWOT podniků B2B

7.
Produktové strategie a jejich následování podniky B2B (dotace 2/1)
 
a.
Průmyslové produkty a jejich zhodnocení ve SWOT analýze
b.
BCG model

8.
Cenové strategie a jejich následování podniky B2B (dotace 2/1)
 
a.
Cenové strategie, tvorba cen a jejich zhodnocení v analýze SWOT

9.Distribuční strategie a jejich následování podniky B2B (dotace 2/1)
 
a.Analýza distribučních strategií a posouzení jejich stavu

10.
Komunikační strategie (dotace 2/1)
 
a.Analýza marketingové komunikace
b.
Zhodnocení využití nástrojů marketingové komunikace v analýza SWOT

11.
Komunikační mix podniků B2B (dotace 2/1)
 
a.
Návrh komunikačního mixu podniku B2B

12.
B2B marketing v praxi (dotace 2/1)
 
a.
Organizace nákupu
b.
Využití nástrojů marketingu v praxi B2B podniků

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Popíše specifika B2B trhů
-
Použije znalosti o nákupním procesu a obchodní dovednosti při nákupním jednání
-
Vysvětlí rozdílnost v použití marketingových nástrojů na trzích B2B
-
Zjistí a provede rozbor marketingových aktivit podniku na trhu B2B

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách
24 h
12 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech
12 h
0 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)
0 h
10 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
12 h
20 h
     Příprava na průběžné hodnocení
9 h
10 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce
20 h
20 h
     Zpracování prezentace5 h
10 h
     Příprava na závěrečný test
30 h30 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
30 %
10 %
Vypracování semestrální práce
15 %
30 %
Prezentace
5 %
10 %
Absolvování závěrečného testu50 %
50 %
Celkem100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
Předmět je ukončen zkouškou, která sestává z:
- hodnocení aktivity na cvičeních (10 %), účast na konferenci ŠAVŠ "Beyond Horizons" (10 %) a aktivní účast na workshopu s odborníkem z praxe (10%) - celkem 10% KS
- prezentace seminární práce (5%)
- odevzdání textu seminární práce v rozsahu 5-8 normostran (15%, 30% KS)
Význam daného tématu v PŘEDMĚTU
Zpracování rešerše literatury k tématu (min. 5 pramenů)
Vlastní názor autora/ky na problém
Příklad z firemní praxe
Porovnání teorie a praxe
Vlastní závěr
Literatura (seznam obrázků, grafů, tabulek - jsou-li)
- závěrečného testu (50%)- úspěšné absolvování testu min. 60 %
Hodnocení:
100 - 90 - výborně
89 - 75 - velmi dobře
74 - 60 - dobře
59 a méně - nevyhověl/a
 
Podpora distančních forem studia:
Studijní opora. Konzultace s vyučujícím podle dohody. E-konzultace.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
BEDNARČÍK, Z. Vybrané kapitoly strategického marketingu pro průmyslové trhy. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2011. 144 s. ISBN 978-80-7248-640-3.
LOŠŤÁKOVÁ, H. Nástroje posilování vztahů se zákazníky na B2B trhu. 1st vyd. Grada Publishing, 2017. 310 s. Expert. ISBN 978-80-271-0419-2.
PŘIKRYLOVÁ, J. -- ŠTRACH, P. -- JADERNÁ, E. -- VELINOV, E. -- KINCL, T. Moderní marketingová komunikace. In: PŘIKRYLOVÁ, J. -- ŠTRACH, P. -- JADERNÁ, E. -- VELINOV, E. -- KINCL, T. Moderní marketingová komunikace, 2. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2019. s. 297--306. ISBN 978-80-271-0787-2.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
LOŠŤÁKOVÁ, H. Diferencované řízení vztahů se zákazníky.: Moderní strategie růstu výkonnosti podniku. 1st vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. ISBN 978-80-247-3155-1.
ARMSTRONG, G. -- WONG, V. -- SAUNDERS, J. -- KOTLER, P. Moderní marketing. 4th vyd. Praha: GRADA, 2007. 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2.
JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing.: Strategie a trendy. 1st vyd. Praha: GRADA, 2008. 272 s. ISBN 978-80- 247-2690-8.
KOZEL, R. -- SVOBODOVÁ, H. -- MYNÁŘOVÁ, L. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. 1st vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. ISBN 978-80-247-3527-6.
CHLEBOVSKÝ, V. CRM.: Řízení vztahů se zákazníky. + CD. 1st vyd. Brno: Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0798-1.
PŘIKRYLOVÁ, J. -- JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. 1st vyd. Praha: GRADA, 2010. ISBN 978-80-247-3622-8.
HUTT, M D. -- SPEH, T W. Business Marketing Management b2b. 11th vyd. Canada: South-Western Cengage Learning, 2013. ISBN 978-1-133-18957-2.
NÉTEK, V. Průmyslový marketing.  [online]. 2012. URL: http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/MO/Prumyslovy%20marketing.pdf.

Studijní plány:
Obor B-EM-EOE Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-EOE Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-EOE Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BMO Management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMEN-BMOE Management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BMO Management obchodu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BMO Management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMEN-BMOE Management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BMO Management obchodu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období:
ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018 (a starší)
Vyučující předmětu:
Ing. Eva Jaderná, Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Eva Jaderná, Ph.D. dne 13. 8. 2019.

Type of output: