Course syllabus ORV2 - Organizace a řízení výroby II (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Název: Organizace a řízení výroby II
Semestr: -- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu: Ing. David Staš, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra řízení výroby, logistiky a kvality (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (4 kredity)
Cíl předmětu:
Poskytnout studentům základní znalosti a dovednosti pro orientaci v problematice organizace a řízení výrobního podniku, nutné ke zvládání pozic výrobních manažerů a specialistů odborných útvarů. Z pohledu znalostí se studenti seznámí s úlohami jednotlivých plánovacích a řídících úrovní, využívanými metodami a nástroji. Z hlediska dovedností je hlavní pozornost zaměřena na osvojení metod a nástrojů vhodných pro plánování výroby a řízení výrobních kapacit. Je kladen důraz na schopnost studentů uplatnit nabyté poznatky v rámci praktického řešení konkrétních problémů vypracováním semestrální práce, včetně prezentování výsledků.
 
Výukové metody: - Teoretická východiska
- Příklady z praxe
- Případové studie
- Exkurze

 
Obsah předmětu:
1.Plánování a řízení výrobního podniku, základní pojmy a principy (dotace 1/2)
2.Strategická a taktická úroveň plánování a řízení podniku (dotace 1/2)
3.Operativní úroveň plánování a řízení podniku (dotace 1/2)
4.Stanovení výrobních kapacit a jejich rezerv (dotace 1/2)
5.Plánování a řízení výrobních kapacit (dotace 1/2)
6.Přehled základních plánovacích systémů a nástrojů (dotace 1/2)
7.Plánování výroby a omezující faktory (dotace 1/2)
8.Plánování a rozvrhování výrobních zakázek (dotace 1/2)
9.Vybrané přístupy k optimalizaci pořadí výrobních zakázek (dotace 1/2)
10.Výpočty vybraných výrobních ukazatelů (dotace 1/2)
11.Vybrané nástroje a metodiky uplatňované v řízení výroby - I. část (dotace 1/2)
12.Vybrané nástroje a metodiky uplatňované v řízení výroby - II. část (dotace 1/2)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Aplikuje základní principy, metody a nástroje v oblasti organizování, řízení a plánování výroby
-Diskutuje základní výrobní problémy operativního a taktického managementu
-Rozpozná základní principy organizování, řízení a plánování výroby ve všech řídících úrovních
-Vyhodnotí stav výrobního systému a identifikuje jeho hlavní problémy na jednotlivých úrovních řízení

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách12 h12 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech24 h0 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku7 h35 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce28 h28 h
     Zpracování prezentace20 h16 h
     Příprava na závěrečný test14 h14 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku7 h7 h
Celkem112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Vypracování semestrální práce25 %25 %
Prezentace15 %15 %
Absolvování závěrečného testu40 %40 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky20 %20 %
Celkem100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
1. Nutnou podmínkou je účast na cvičeních, maximálně dvě neomluvené absence, další dvě absence je možné kompenzovat formou zpracování seminárních prací s tématikou neabsolvovaných cvičení. Týká se prezenčního studia.

2. Bodové hodnocení předmětu:
- Maximálně 40 bodů za vypracování semestrální práce (max. 25 bodů za vypracovanou semestrální práci „textovém dokument“ a max. 15 bodů za prezentaci). Nutno získat minimálně 24 bodů (součet dosažených bodů) pro postup k závěrečné zkoušce.
- Maximálně 60 bodů za závěrečnou zkoušku, nutno získat minimálně 30 bodů pro úspěšné zakončení předmětu.

3. Zkouška
- Termíny vypisovány v informačním systému AIS.
- Písemná část zkoušky: trvání 30 minut. Student v průběhu písemné části: 1. vybere správné odpovědi v testu (15 otázek) 2. písemně vypracuje odpovědi na položené otázky (5 otázek). Maximálně 40 bodů za písemnou část zkoušky, nutno získat minimálně 20 bodů pro úspěšné absolvování této části zkoušky a postup k ústní zkoušce.
- Ústní část zkoušky: trvání 10 minut. Student reaguje na vylosovanou otázku. Maximálně 20 bodů za ústní část zkoušky.
 
Podpora distančních forem studia:
Na dokumentovém serveru jsou k dispozici:
– Učební opora.
– Přednášky prezenční formy studia ve formě prezentací.
– Zadání seminárních prací.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
TOMEK, G. -- VÁVROVÁ, V. Integrované řízení výroby.: Od operativního řízení výroby k dodavatelskému řetězci. Praha: GRADA, 2014. ISBN 978-80-247-4486-5.
JUROVÁ, M. Výrobní procesy řízené logistikou. 1st vyd. Brno: BizBooks, 2013. ISBN 978-80-265-0059-9.
KEŘKOVSKÝ, M. -- VALSA, O. Moderní přístupy k řízení výroby. 3rd vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. 153 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7179-319-9.
TOMEK, G. -- VÁVROVÁ, V. Řízení výroby.: Druhé, rozšířené a doplněné vydání. 2nd vyd. Praha: GRADA, 2000. 408 s. ISBN 80-7169-955-1.
Jazyk výuky: Angličtina
KHANNA, R B. Production And Operations Management. Delhi: PHI Learning Pvt. Ltd., 2015. 632 s. ISBN 978-81-203-5121-9.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
GOLDRATT, E M. -- COX, J. Cíl. 2nd vyd. Praha: Interquality, 2001. 335 s. ISBN 80-902770-2-0.
GOLDRATT, E M. -- KUŠIAK, I. Cíl II z anglického originálu It`s Not Luck. 1st vyd. Praha: Interquality, 2006. ISBN 80-902770-3-9.
ROTHER, J., SHOOK, J. Umenie vidieť. 1. vyd. Žilina: Slovenské centrum produktivity, 2009. ISBN 978-80-89333-12-7..
HEŘMAN, J. Řízení výroby. 1st vyd. Slaný: MELANDRIUM, 2001. ISBN 80-86175-15-4.
Jazyk výuky: Angličtina
GOLDRATT, E M. -- COX, J. The Goal.: A Process of Ongoing Improvement. 3rd vyd. Great Barrington: North River Press, 2004. ISBN 0884271781.
FALLON, A. Automotive Manufacturing Solutions.  [online]. 2011. URL: http://www.automotivemanufacturingsolutions.com.
LIKER, J K. The Toyota Way.: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer. New York: McGraw Hill, 2004. 330 s. ISBN 0-07-139231-9.

Studijní plány:
Obor N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, kombinovaná forma, počáteční období LS 2014/2015, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMEN-NRMDRE Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMEN-NRMDRE Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020, místo výuky Praha
Specializace N-EMCZ-NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, kombinovaná forma, počáteční období LS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMEN-NRMDRE Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Praha
Specializace N-EMCZ-NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMEN-NRMDRE Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018 (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. David Staš, Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Ing. Aleš Kutín dne 2. 9. 2019.

Type of output: