Course syllabus VOON - Vybrané otázky z oblasti nákupu (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Název: Vybrané otázky z oblasti nákupu
Semestr:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu:
Ing. David Holman, Ph.D.
Garantující pracoviště:
Katedra řízení výroby, logistiky a kvality (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis:
žádné
Dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
cvičení
Způsob ukončení: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Cíl předmětu:
Seznámit studenty s vybranými otázkami z oblasti nákupu, které pokrývají téměř všechny nákupní činnosti, které zajišťuje Škoda Auto, útvar Nákup. Dále pak představit některé související doprovodné kompetence nutné k realizaci obchodních případů.
 
Výukové metody:
− Přednášky
− Exkurze
- Manažerské hry
− Příklady z praxe (Best practices)
− Případové studie
 
Obsah předmětu:
1.
Všeobecný nákup ve ŠKODA AUTO a.s. (dotace 0/2)
2.
Úloha nákupu ve firmě v automobilovém průmyslu (dotace 0/2)
3.
Exkurze u dodavatele (dotace 0/2)
4.
Plánování projektů z pohledu Nákupu, ŠKODA AUTO a.s. (dotace 0/2)
5.Poptávkové řízení (dotace 0/2)
6.
Měření výkonnosti dodavatelů koncernu WV/ŠKODA AUTO a.s. (dotace 0/2)
7.
Zahraniční projekty z pohledu nákupu (dotace 0/2)
8.
Exkurze u dodavatele (dotace 0/2)
9.Vybrané obchodní případy (dotace 0/2)
10.
Exkurze u dodavatele (dotace 0/2)
11.
Simulace nákupního vyjednávání (dotace 0/2)
12.
Exkurze u dodavatele (dotace 0/2)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Objasní přínosy inovativních nákupních strategií
-
Rozezná nejnovější trendy v oblasti nákupních procesů
-
Rozpozná základní východiska řízení oddělení Nákupu v automobilovém průmyslu

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Přímá výuka
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech
20 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
24 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce
40 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích45 %
Vypracování semestrální práce50 %
Účast na konferenci Beyond Horizons, přednášce Digital Approaches in the Industrial Environment
5 %
Celkem
100 %
 
Způsob hodnocení:
Vypracování semestrální práce v rozsahu min. 3 stran A4, kde se studenti vyjádří k přínosu absolvovaného předmětu včetně kritických připomínek a námětů ( min. 1 strana A4) a konkrétně okomentují jednotlivé přednášky, kde porovnají dosud získané teoretické znalosti s informacemi, které dostanou v rámci jednotlivých přednášek (min. 9 řádků textu na každou přednášku, tj. cca 2- 3 strany A4)
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
SYNEK, M. -- A KOLEKTIV. Manažerská ekonomika.: 5., aktualizované a doplněné vydání. 5th vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. ISBN 978-80-247-3494-1.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období:
ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018 (a starší)
Vyučující předmětu:
Vyučován v jazyce:
čeština
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Ing. Aleš Kutín dne 2. 9. 2019.

Type of output: