Course syllabus TOM - Trestněprávní odpovědnost manažerů (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Název:
Trestněprávní odpovědnost manažerů
Semestr: -- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu:
doc. Dr. JUDr. Jan Hejda
Garantující pracoviště:
Předpoklady pro zápis:
Dotace hodin:
prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky:
přednáška, cvičení
Způsob ukončení:
klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Cíl předmětu:
Předmět je zaměřen na pochopení základních parametrů trestního práva a jeho vztahu k soukromému právu, rozpracovává široké spektrum trestně právního odvětví právního řádu ČR, charakterizuje trestní odpovědnost a její vztah k trestnímu právu hmotnému a trestnímu právu procesnímu s důrazem na vztah k manažerské praxi.
Předmět je také zaměřen na praktické informace, které jsou významné nejen pro profesní dráhu manažera středního a vyššího managementu, ale i pro běžný občanský život.
Výstupem kurzu je získání základních poznatků z trestního práva a hlubších informací o skutkových podstatách trestných činů souvisejících s ekonomikou a podnikáním.
Pozornost je rovněž věnována novým druhům trestné činnosti, které souvisí s výkonem pracovních činností manažera.
 
Výukové metody:
Kombinace teoretické výuky a cvičení podle pracovních listů s řešením konkrétních situací, příkladů a otázek z oblasti platné trestně právní úpravy uvedené v trestním zákoníku a vztahující se k činnosti manažera.
 
Obsah předmětu:
1.
TRESTNÍ PRÁVO (dotace 6/6)
 
a.
Vymezení základních pojmů
b.
Odpovědnost a její vymezení podle práva soukromého a veřejného
c.Protiprávnost a okolnosti vylučující protiprávnost
d.
Vztah práva soukromého a práva veřejného
e.
Trestní odpovědnost, pojem trestný čin a skutková podstata trestného činu
f.
Základy trestního práva procesního
g.Dokazování
h.Problematika postavení subjektů v trestním řízení

2.
HOSPODÁŘSKÁ KRIMINALITA (dotace 6/6)
 
a.
Zvláštní část trestního zákona
b.
Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
c.
Trestné činy hospodářské
d.
Trestné činy daňové
e.
Nové skutkové podstaty trestných činů

 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách12 h12 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech12 h
8 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)
0 h
4 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
10 h
10 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce
28 h
28 h
     Zpracování prezentace
12 h
12 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku
10 h
10 h
Celkem
84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
10 %
10 %
Vypracování semestrální práce
60 %
60 %
Prezentace
30 %30 %
Celkem
100 %
100 %
 
Způsob hodnocení:
Pro všechny formy studia:
Zpracování vybrané a garantem schválené případové studie nebo semestrální práce podle obsahu předmětu a pracovních listů uvedených v dokumentovém serveru;
Pokud bude písemná práce hodnocena stupněm nevyhověl, test podle obsahu a osnovy předmětu v rozsahu 50 bodů s úspěšností ne menší než 60%;nebo ústní dozkoušení.Při hodnocení 4+ (Fx) ústní dozkoušení.
Garant předmětu si vyhrazuje právo změnit s vědomím a souhlasem studentů obsah a způsob hodnocení předmětu.
 
Podpora distančních forem studia:
Pro všechny formy studia :
Písemné podklady cvičení k jednotlivým okruhům formou pracovních listů zpracované garantem týkajících se přednášené a cvičené problematiky uložené a doplňované garantem v dokumentovém serveru.
Orientační zaměření přednášených okruhů uložené v dokumentovém serveru.
Orientační zaměření semestrálních prací.

 
Literatura:
Doporučená:
HEJDA, J. et al. Vybraná témata kriminalistiky a trestního práva. 1st vyd. Praha: Oeconomica, 2007. 252 s. 6-1825. ISBN 978-80-245-1163-4.
HEJDA, J. Základy kriminalistiky a trestního práva, Praha, Oeconomica200380-245-0560-6
PROUZA, D. Trestní zákoník s judikaturou. V Praze: beck, 2010. ISBN 978-80-7400-187-1
ŠÁMAL, P. Trestní zákoník: komentář. I. § 1-139. Praha: Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-109-3
ŠÁMAL, P. Trestní zákoník: komentář. II. § 140-421. Praha: Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-178-9.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu:
Vyučován v jazyce:
čeština, angličtina
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 15. 11. 2017.

Type of output: