Sylabus předmětu ZSP - Podnikání a ochrana vlastnictví (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Čeština          Angličtina          

Název:
Podnikání a ochrana vlastnictví
Semestr:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu: JUDr. Petr Frischmann, LL.M., Ph.D.
Garantující pracoviště:
Předpoklady pro zápis:
Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky:
přednáška
Způsob ukončení:
zkouška (4 kredity)
Cíl předmětu:
Ochrana vlastnictví v podnikání navazuje na předmět Základy práva I.a II. Cílem kurzu je seznámit studenty s koncepcí, principy a fungováním soukromoprávních institutů v podnikatelském prostředí a v celkovém ekonomickém a politickém kontextu. Východiskem je zkoumání právního konceptu vlastnictví,jeho právní ochrany a významu pro fungování demokratické společnosti volného trhu. Zvláštní pozornost je věnována otázkám institucionální ochrany vlastnického práva včetně problematiky právního nástupnictví a ochrany kontinuity podnikatelské činnosti. Zkoumaná problematika je dále prezentována ve své specializované aplikované podobě v oblasti právních vztahů k vztahů k nemovitostem, práv duševního vlastnictví, věcných práv k věcem cizím a souvisejícím oblastem se zvláštním zřetelem k otázkám efektivní vynutitelnosti právní ochrany podnikatelského prostředí.
 
Výukové metody: Základní koncepce přednášek je stanovena klíčovými oblastmi, které jsou uvedeny v členění předmětu podle obsahu.
 
Obsah předmětu:
1.
Veřejnoprávní a soukromoprávní ochrana vlastnictví ve vztahu k podnikání (dotace 2/0)
2.
Věcná práva a jejich právní úprava (dotace 2/0)
3.
Omezení nedotknutelnosti vlastnictví ; Vyvlastnění (dotace 2/0)
4.
Soudní a mimosoudní ochrana vlastnictví (dotace 2/0)
5.Spoluvlastnictví, Obchodní jmění (dotace 2/0)
6.
Rodinný podnik ; Majetkové společenství manželů (dotace 2/0)
7.
Nemovitost jako předmět právních vztahů (dotace 2/0)
8.
Bytové spoluvlastnictví (dotace 2/0)
9.
Dědické právo (dotace 2/0)
10.
Právní sukcese v obchodních vztazích (dotace 2/0)
11.
Duševní vlastnictví; Průmyslová práva a jejich ochrana (dotace 2/0)
12.
Mezinárodní prvek v soukromém právu, Soudobé trendy ve vývoji soukromého práva; Opakování (dotace 2/0)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Analyzuje podstatu vlastnických sporů a je chopen navrhnout optimální formy jejich řešení
-
Aplikuje principy právní úpravy do procesů uzavírání smluvních vztahů.
-
Objasní specifika ochrany vlastnictví v oblasti obchodního práva
-
Popíše základní instrumenty soukromoprávní a veřejnoprávní ochrany vlastnického práva

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách24 h0 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
12 h
0 h
     Příprava na průběžné hodnocení
12 h0 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce12 h0 h
     Zpracování prezentace4 h
0 h
     Příprava na závěrečný test
24 h
0 h
Celkem
88 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích0 %10 %
Vypracování semestrální práce
25 %0 %
Absolvování průběžného testu (testů)25 %0 %
Absolvování závěrečného testu
50 %
0 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
0 %
90 %
Celkem
100 %
100 %
 
Způsob hodnocení:
1/ Zápočet udělený na základě docházky a zpracování seminární práce podle témat dle vlastního výběru a témat vyplývajících z obsahové skladby přednášek nebo témat navazujících, rozšiřujících a odsouhlasených vyučujícím v rozsahu min. 5 -- 10 stran a její ústní prezentace (pokud bude zkoušejícím vyžadována) v rámci výuky, případně úspěšného vypracování a obhájení písemné Klauzurní práce schválené vyučujícím o rozsahu 3 -- 5 stran
2/ Písemná zkouška (bez splnění povinností podle bodu 1/ nemůže student vykonat)
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
ELIÁŠ, K. -- SVATOŠ, M. ÚZ č.900. Nový občanský zákoník 2014.: Rejstřík. Redakční uzávěrka 26.3.2012. Ostrava: Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-920-8.
ÚZ č.901. Zákon o obchodních korporacích 2014.: Rejstřík. Redakční uzávěrka 26.3.2012. Ostrava: Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-921-5.
ÚZ č. 791 k 6.4.2010. Ústava České republiky. Listina základních práv a svobod. Parlament, ministerstva.: Ombudsman. Antidiskriminační zákon. Ostrava: Sagit, 2010. ISBN 978-80-7208-808-9.
Katastr nemovitostí. Zeměměřictví. Pozemkové úpravy a úřady - ÚZ č. 586. Ostrava: Sagit, 2006. 224 s. ISBN 80-7208-592-1.
HURDÍK, J. Občanské právo hmotné.: Obecná část. Absolutní majetková práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2013. ISBN 978-80-7380-377-3.
Zákony 2012 II. Aktualizace II/4.: Občanský soudní řád. Trestní zákoník. Trestní řád. Český Těšín: Poradce, 2012.
MUCHA, I. Proměny práva a společnosti. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. 174 s. Monografie. ISBN 978-80-7380-596-8.
SYRUČEK, V. -- SABOTINOV, V. Realitní právo. 1. vyd. C.H. Beck, 2018. 1042 s. Praktická knihovna. ISBN 978-80-7400-701-9.
WINTEROVÁ, A. Civilní právo procesní. 2. vyd. Leges, 2018. 384 s. Student. ISBN 978-80-7502-299-8.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
BOHÁČEK, M. -- JAKL, L. Právo duševního vlastnictví. Vysoká škola ekonomická v Praze: Nakladatelství Oeconomica, 2002. 324 s. ISBN 80-245-0463-4.
PAUKNEROVÁ, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008. 409 s. ISBN 978-80-7400-034-8.
PAUKNEROVÁ, M. -- TOMÁŠEK, M. Nové jevy v právu na počátku 21. století IV.: Proměny soukromého práva. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1687-2.
ÚZ č. 789 k 29.3.2010. Insolvence. Ochrana hospodářské soutěže. Veřejná podpora. Významná tržní síla.: Věcný rejstřík insolvenčního zákona, oficiální a pracovní názvy jeho paragrafů. Ostrava: Sagit, 2010. ISBN 978-80-7208-806-5.
MUCHA, I. Sociologie pro právníky: sociologie a právo v mediálním věku. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 265 s. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-288-2.
WINTEROVÁ, A. -- MACKOVÁ, A. Civilní právo procesní. 9. vyd. Leges, 2018. 646 s. Student. ISBN 978-80-7502-298-1.

Studijní plány:
Specializace N-EMEN-NMPPE Mezinárodní podnikání a právo, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NMPP Mezinárodní podnikání a právo, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období:
ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018 (a starší)
Vyučující předmětu:
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky:
Praha


Poslední změnu provedl JUDr. Petr Frischmann, LL.M., Ph.D. dne 23. 9. 2019.

Typ výstupu: